WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційний контроль за виборами і референдумами - Реферат

Конституційний контроль за виборами і референдумами - Реферат

i на те, щоб їхнi голоси були належним чином i справедливо врахованi; недiйснi бюлетенi зменшують вагу дiйсних бюлетенiв, а тому не повиннi враховуватися; кожен виборець має право приймати власнi i незалежнi рiшення щодо виборiв; виборцi можуть не брати участь у виборах; на вибори забороняється впливати за допомогою хабарiв чи шантажу. Скажiмо, Верховний Суд США у справi по обвинуваченню у пiдтасуваннi бюлетенiв у скриньках для голосування зазначив, що кожен виборець пiд час федеральних виборiв, незалежно вiд того. голосує вiн за кандидата з малими шансами перемогти чи за кандидата з малими шансами програти, за Конституцiєю має право на те, щоб його голос було справедливо враховано, й на те, щоб його не було спотворено незаконно вiдданими голосами (справа Андсрсон проти Сполучених Штатiв, 417 US 211, 1974) .
У Францiї суддею у виборчому спорi з приводу президентських i парламентських виборiв є Конституцiйна рада. До її повноважень вiднесено нагляд заправильнiстю виборiв Президента держави. До виборiв вона контролює об'єднання спискiв i встановлює список кандидатiв у Президенти, який друкується в "Журналь оффисьель". Вона розглядає пропозицiї та застереження стосовно того чи iншого кандидата, приймає у встановлених Конституцiєю випадках рiшення щодо перенесення дати проведення виборiв Президента. Зокрема, коли протягом 7 днiв, що передують датi закiнчення висунення кандидатур, стане вiдомо, що хтось з осiб, якi публiчно оголосили рiшення про висунення своєї кандидатури не менш нiж за 30 днiв до цiєї дати, помер або вiдсутнiй з поважних причин. Конституцiйна рада може прийняти рiшення про перенесення виборiв, а якщо один iз кандидатiв помер або не може бути присутнiй до першого туру виборiв,-повинна перенести вибори. У разi смертi або вимушеної вiдсутностi одного з двох кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв у першому турi, в перiод до дня можливого зняття кандидатур або з числа тих, що залишилися для проведення другого туру голосування. Конституцiйна рада робить заяву про необхiднiсть проведення заново всiх виборчих процедур. На виборах Президента Конституцiйна рада здiйснює нагляд за голосуванням, загальним пiдрахунком бюлетенiв, виправляє можливi помилки i проголошує результати обох турiв голосування. Вона розглядає скарги будь-якого кандидата на правильнiсть виборiв.
При проведеннi виборiв до парламенту Конституцiйна рада розглядає скарги, що виникають у процесi їхнього проведення. Всi кандидати i виборцi даного виборчого округу можуть звертатися до Конституцiйної ради впродовж 10 днiв пiсля завершення голосування. Вона застосовує санкцiї за порушення виборчого процесу, зокрема, за знищення протоколiв, вiдкриття виборчих скриньок у процесi голосування тощо. З 1958 року Конституцiйна рада визнала недiйсними мандати близько 20 парламентарiїв . У департаментах, до складу яких входять комуни з населенням понад 10 тисяч жителiв, створюються комiсiї, якi очолюють суддi. Завданням цих комiсiй є нагляд за правильним формуванням виборчих бюро, законнiстю виборчих процедур, пiдрахунком бюлетенiв i поданих голосiв, забезпеченням гарантiй для виборцiв безперешкодного здiйснення своїх прав кандидатами.
Члени цiєї комiсiї i залученi до участi в її роботi помiчники з числа виборцiв надiленi правом проводити необхiднi перевiрки та обстеження, мають право вимагати внесення до протоколу виборчого бюро будь-яких зауважень щодо процедури голосування до i пiсля оголошення пiдсумкiв голосування. Комiсiя має право затребувати вiд мерiв та голiв виборчих бюро необхiднi вiдомостi i документи. Пiсля кожного туру виборiв комiсiя складає доповiдь, яка приєднується до протоколу про виборчi операцiї.
" Конституцiйний Суд Албанiї приймає рiшення щодо законностi виборiв на посаду Президента Республiки та виборiв до парламенту, про пiдсумки референдумiв i оприлюднює остаточнi результати виборiв.
" Конституцiйний Суд Болгарiї, крiм здiйснення цих повноважень, приймає також рiшення щодо законностi виборiв вiце-президента Республiки та про заборону висунення кандидатур на вибори членiв парламенту.
" Конституцiйний Суд Словаччини розглядає скарги на рiшення, якi затверджують чи визнають недiйсними вибори ларламентарiїв, i питання вiдповiдностi виборiв у парламент i органи мiсцевого самоврядування Конституцiї та законам держави.
" До повноважень Конституцiйного Суду Португалiї вiднесено здiйснення безпосередньої перевiрки виборiв Президента Республiки i депутатiв у Європейський парламент. При парламентських виборах, виборах у законодавчi асамблеї автономних районiв i мiсцевих виборах Конституцiйний Суд розглядає апеляцiї проти рiшень судiв i органiв мiсцевої адмiнiстрацiї щодо виборiв, тобто вiн в останнiй iнстанцiї вирiшує питання правильностi i дiйсностi актiв виборчої процедури.
" В УКРАЇНI конституцiйний контроль та нагляд за дотриманням законiв про вибори i процесом виборiв здiйснюють у межах наданих повноважень Президент України, Верховна Рада України, iншi органи державної влади, полiтичнi партiї i виборчi блоки тощо.
Безпосереднiй контроль за виборами народних депутатiв України здiйснюють виборчi комiсiї всiх рiвнiв, хоча на них покладено всю органiзацiю проведення виборiв. Виходить так, що певною мiрою вони контролюють самих себе, що дає пiдстави для сумнiвiв щодо ефективностi такого контролю. Не випадково право нагляду за дотриманням Закону України "Про вибори народних депутатiв України" надано полiтичним партiям i виборчим блокам та їх уповноваженим особам, кандидатам у депутати та їх довiреним особам, а також виборцям. За названим Законом вони мають право оскаржувати рiшення, дiї або бездiяльнiсть виборчих комiсiй до виборчої комiсiї вищого рiвня або суду. Крiм цього, полiтичнi партiї i виборчi блоки можуть делегувати одного представника для участi в засiданнях Центральної виборчої комiсiї з правом дорадчого голосу.
Значно пiдвищено роль судiв загальної юрисдикцiї у здiйсненнi контролю за дотриманням виборчого законодавства. Цю функцiю вони виконують при

 
 

Цікаве

Загрузка...