WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cистема оподаткування в Україні - Реферат

Cистема оподаткування в Україні - Реферат

для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської ка-тастрофи та соціального захисту населення;
16) збір на обов'язкове соціальне страхування;
17) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
18) збір до Державного інноваційного фонду;
19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
20) фіксований сільськогосподарськийподаток.
2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верхов-ною Радою України і справляються на всій території України.
3. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюдже-тів і державних цільових фондів визначається згідно з законами України.
4. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені в пунктах 7, 8, 10, 11, 13, 14 части-ни першої цієї статті, на території Автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому ставки податків і зборів (обов'язкових пла-тежів) визначаються в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.
Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)
1. До місцевих податків належать:
1) податок з реклами;
2) комунальний податок.
2. До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:
1) готельний збір;
2) збір за припаркування автотранспорту;
3) ринковий збір;
4) збір за видачу ордера на квартиру;
5) курортний збір;
6) збір за участь у бігах на іподромі;
7) збір за виграш на бігах на іподромі;
8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
9) збір за право використання місцевої символіки;
10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;
11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
12) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
14) збір з власників собак.
3. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюєть-ся обласними радами. При цьому податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені у пункті 2 частини першої і пунктах 2 - 4, 13 та 14 частини другої цієї статті, є обов'язковими для вста-новлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів.
4. Суми податків і зборів (обов'язкових платежів), зазначених у цій статті, зарахову-ються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному сільськими, селищними, міськими ра-дами, якщо інше не встановлено законами України.
Джерела сплати податків і зборів
1. Джерела сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються відпові-дними законами про податки, збори (обов'язкові платежі).
2. Державні та інші цільові фонди, які не передбачені цим Законом, мають своїм дже-релом виключно прибуток підприємств, який залишається після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених статтями 14 і 15 цього Закону. Відрахування до цих фондів здійснюються на добровільних засадах.
Порядок сплати податків і зборів
Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановле-ному цим Законом та іншими законами України.
Податки і збори (обов'язкові платежі), які відповідно до законів включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, сплачуються незалежно від резуль-татів фінансово-господарської діяльності.
Усунення подвійного оподаткування
1. Сума доходу або прибутку, одержана юридичними особами, їх філіями, відділення-ми за кордоном, включається до загальної суми доходу (прибутку), що підлягає оподатку-ванню в Україні, і враховується при визначенні розміру податку.
Суми податку на доход (прибуток), одержані за межами території України, її конти-нентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, сплачені юридичними осо-бами, їх філіями, відділеннями за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав, зараховуються під час сплати ними податку з доходів (прибутку) в Україні. При цьому роз-мір зараховуваних сум не може перевищувати суми податку з доходів (прибутку), що підля-гає сплаті в Україні, стосовно доходу (прибутку), одержаного за кордоном.
2. Доходи, одержані за межами України фізичними особами з постійним місцем про-живання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.
Суми податку з доходів фізичних осіб, сплачені за кордоном відповідно до законодав-ства іноземних держав громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зарахову-ються під час сплати ними податку з доходів фізичних осіб в Україні. При цьому розмір за-раховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті цими особами в Україні.
3. Суми податку на нерухоме майно (нерухомість), сплачені за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав фізичними особами, які постійно проживають в Україні, за об'єкти, що знаходяться за її межами, зараховуються під час сплати ними податку на об'єк-ти в Україні. При цьому розмір зарахованих сум податку, сплачених за межами України, не може перевищувати суми, що підлягає сплаті цими особами в Україні.
4. Зарахування сплачених за межами України сум податків, зазначених у частинах пе-ршій - третій цієї статті, провадиться за умови письмового підтвердження податкового орга-ну відповідної іноземної держави щодо факту сплати податку та наявності міжнародних до-говорів про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податку.
Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містять закони України про оподаткування, то засто-совуються правила міжнародного договору.
Контроль за справлянням податків і зборів
Контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та іншими державними органа-ми в межах повноважень, визначених законами.
За стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів), які не передбачені цим Зако-ном, посадові особи державних податкових органів та інших державних органів несуть від-повідальність згідно з законами України.

 
 

Цікаве

Загрузка...