WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cистема оподаткування в Україні - Реферат

Cистема оподаткування в Україні - Реферат

іншими державними органами відповідно до законодавства. Бан-ки та інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення нимидокумента, що підтверджує взяття їх на облік у державному податковому органі, і у триденний термін повідомляють про це державний податковий орган.
Об'єкти оподаткування
Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, пос-луг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спе-ціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.
Порядок встановлення податкових ставок
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськи-ми радами відповідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бю-джетного року за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компен-саційних і спеціальних заходів відповідно до законів України.
Зміна податкових ставок і механізм справляння податків і зборів (обов'язкових плате-жів) не можуть запроваджуватися Законом України про Державний бюджет України на від-повідний рік.
Порядок зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів
Порядок зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бю-джету України і місцевих бюджетів та державних цільових фондів встановлюється Верхов-ною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищ-ними, міськими радами відповідно до цього Закону та інших законів України.
Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
1. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:
1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяль-ність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами;
2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчи-сленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів);
3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни;
4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження примі-щень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів опо-даткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов'язко-вих платежів).
2. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи під час пе-ревірки, що проводиться державними податковими органами, зобов'язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати вимоги державних податкових органів щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підпи-сати акт про проведення перевірки.
3. Обов'язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов'язкового платежу) або його скасуванням. У разі ліквідації юридичної особи заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) сплачується у порядку, встановленому законами України.
4. Обов'язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку і збору (обов'язкового платежу) або його скасуванням, а також у разі смерті платника.
Права платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право:
1) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законами України;
2) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними по-датковими органами;
3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових ор-ганів та дії їх посадових осіб.
Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушен-ня податкових законів
Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України.
Фінансові санкції за наслідками документальних перевірок та ревізій, які здійснюють-ся органами державної податкової служби України та іншими уповноваженими державними органами, застосовуються у розмірах, передбачених законодавчими актами, чинними на день завершення таких перевірок або ревізій. ( Стаття 11 доповнена частиною другою згідно із Законом N 199/98-ВР від 05.03.98 )
Обов'язки банків та інших фінансово-кредитних установ
1. Банки та інші фінансово-кредитні установи зобов'язані подавати державним подат-ковим органам на їх запит відомості про наявність і рух коштів на розрахункових та інших рахунках платників податків - клієнтів цих установ.
2. Банки та інші фінансово-кредитні установи виконують доручення платників подат-ків і зборів (обов'язкових платежів) на перерахування податків і зборів (обов'язкових плате-жів) до Державного бюджету України і місцевих бюджетів у встановлений законами Украї-ни термін.
3. Керівники та інші посадові особи банків та інших фінансово-кредитних установ за невиконання вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті, а також за непо-дання державним податковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підпри-ємницької діяльності притягаються до відповідальності згідно з законами України.
РОЗДІЛ II
ВИДИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ І ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ЇХ ДО БЮДЖЕТІВ І ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ
Види податків і зборів, що справляються на території України
В Україні справляються:
загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі);
місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).
Загальнодержавні податки і збори
1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
1) податок на додану вартість;
2) акцизний збір;
3) податок на прибуток підприємств;
4) податок на доходи фізичних осіб;
5) мито;
6) державне мито;
7) податок на нерухоме майно (нерухомість);
8) плата (податок) за землю;
9) рентні платежі;
10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механіз-мів;
11) податок на промисел;
12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;
14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;
15) збір до Фонду

 
 

Цікаве

Загрузка...