WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cистема оподаткування в Україні - Реферат

Cистема оподаткування в Україні - Реферат

ПРО СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
ГЛАВА I
Встановлення І Скасування Податків І Зборів До Бюджетів Та До Державних Ці-льових Фондів
Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськи-ми радами відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бю-джетів.
Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.
Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, крім визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", сплаті не підлягають.
Зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування сто-совно пільг, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного ро-ку.
Будь-які податки і збори (обов'язкові платежі), які запроваджуються законами Украї-ни, мають бути включені до цього Закону. Всі інші закони України про оподаткування ма-ють відповідати принципам, закладеним у цьому Законі.
Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування
Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільо-вих фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державно-го цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються за-конами України про оподаткування.
Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і фор-муються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.
Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Пенсій-ного фонду України та Фонду соціального страхування України. При цьому збір на обов'яз-кове соціальне страхування, визначений від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів, у повному обсязі зараховується до Фонду України соціального захисту інвалідів. Відраху-вання та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг за-гального користування України зараховуються на окремі рахунки відповідних бюджетів та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних ці-льових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить си-стему оподаткування.
Принципи побудови та призначення системи оподаткування
Принципами побудови системи оподаткування є:
стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробницт-ва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;
стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності - введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробни-цтва;
обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов'язкових пла-тежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний пе-ріод, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового зако-нодавства;
рівнозначність і пропорційність - справляння податків з юридичних осіб здійснюють-ся у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обов'яз-кових платежів) - на більші доходи;
рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення од-накового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи не-резидентів) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподатку-вання громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;
стабільність - забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;
економічна обгрунтованість - встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з ура-хуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;
рівномірність сплати - встановлення строків сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюдже-ту для фінансування витрат;
компетенція - встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування ви-ключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сіль-ськими, селищними, міськими радами;
єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обо-в'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподатку-вання, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для на-дання податкових пільг;
доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платни-ків податків і зборів (обов'язкових платежів).
Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)
Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).
Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та

 
 

Цікаве

Загрузка...