WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

використання кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги, у тому числі за проектами і програмами реструктуризації суб'єктів підприємницької діяльності, післяприватизаційної підтримки підприємств;
o розробляє та супроводжує інвестиційні проекти та програми, реалізація яких пов'язана із створенням та функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон, спеціальних (функціональних) режимів інвестиційної діяльності;
o бере участь у підготовці проектів законів щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, пропозицій щодо специфіки регулювання іноземних інвестицій у таких зонах в Україні;
o узагальнює досвід і результати співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міждержавними та регіональними організаціями, організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими установами, іноземних держав, їх угруповань, досвід і ре-зультати залучення іноземних інвестицій, залучення та використання грантів, міжнародної технічної допомоги, залучення, використання, обслуговування та погашення іноземних кредитів, кредитів міжнародних фінансових організацій;
o бере участь у встановленому порядку в організації та проведенні відповідних некомерційних конкурсів, міжнародних торгів (тендерів) при виборі та реалізації інвестиційних проектів, використанні кредитів, грантів і міжнародної технічної допомоги;
o готує пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності, а також встановлення пільгового режиму інвестиційної та іншої господарської діяльності для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до дер-жавних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій;
o проводить акредитацію іноземного персоналу і організацій, що забезпечують реалізацію в Україні проектів та програм міжнародної технічної допомоги, видає свідоцтва, інші документи, які підтверджують пільги, привілеї та імунітети, визначені законодавством і міжнародними договорами України щодо такого персоналу і організацій, у тому числі податкові, митні та інші пільги щодо обладнання, матеріалів та іншого майна, які надходять у рамках такого співробітництва;
o надає консультації українським та іноземним учасникам міжнародного економічного співробітництва з питань, що належать до компетенції Національного агентства;
o вносить у встановленому порядку пропозиції щодо складу українських делегацій та відповідних директив на переговорах з представниками міжнародних фінансових організацій, відповідних міждержавних і регіональних організацій, організацій, у тому числі кредитно-фінансових установ, іноземних держав, їх угруповань з питань міжнародного економічного співробітництва;
o координує діяльність міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, формує відповідні навчальні групи;
o здійснює в установленому порядку формування, керівництво та координацію діяльності представництв Національного агентства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
o забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Національного агентства та його представництвах;
o виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
Національне агентство має право:
o проводити у межах своїх повноважень переговори з органами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними банками та іншими організаціями;
o представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;
o вносити в установленому порядку пропозиції щодо організації роботи Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Євро-пейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o відповідно до міжнародних договорів України утворювати групи з питань координації та супроводу відповідних проектів і програм, які здійснюються з використанням кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги, іноземних інвестицій; брати участь у роботі комісій, комітетів, конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародного економічного співробітництва;
o залучати в установленому порядку спеціалістів міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що входять до його компетенції;
o скликати в установленому порядку наради з питань, що входять до його компетенції;
o одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від Міністерства статистики України - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
o утворювати за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи; брати участь у роботі урядових комісій;
o залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних учених, фахівців іекспертів для консультацій з питань, пов'язаних з діяльністю Національного агентства.
Національне агентство у межах своїх повноважень на основі та на виконання законів, інших нормативно-правових актів видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Національне агентство має статус міністерства, його очолює Голова Національного агентства, який за посадою є міністром. Голову Національного агентства призначає Президент України.
Аналіз завдань та функцій агентства показує, що, по суті, створено орган державної виконавчої влади подібний тому, яким було Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій. Це свідчить про те, що у державному регулюванні всіх видів зовнішніх надходжень до економіки України (іноземних інвестицій, іноземних кредитів, іноземної технічної допомоги) знову прийшли до того, що вже було напрацьовано раніше, а саме - до об'єднання функцій державного управління в зазначених напрямках в рамках одного міністерства.
Причини таких змін багато в чому не мають об'єктивного, закономірного характеру та викликані загальною невизначеністю щодо державного управління економікою та інвестиційною діяльністю зокрема. Це все свідчить, що необхідно швидше налагодити цю сферу державного управління, для того, щоб стабілізувати інвестиційний клімат в країні.
4. Форми і методи державного управління інвестиційною діяльністю
Державне управління інвестиційною діяльністю розглядається як складова частина державного управління економікою країни. Звідси можна зробити висновок про те, що форми і методи державного управління інвестиційною діяльністю можна розбити на дві великі групи:
форми і методи державного управління економікою країни, що властиві, в тому числі, і для державного управління інвестиційною діяльністю та форми і методи державного управління, що мають свою специфіку і стосуються лише державного

 
 

Цікаве

Загрузка...