WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття криміналістичної тактики - Реферат

Поняття криміналістичної тактики - Реферат

Поняття криміналістичної тактики

Тактика необхідна там, де зустрічається протидія цілям предметної реальності або досягненню конкретного результату і направлена на його подолання або нейтралізацію. В більш загальному вигляді вона заключається у вмінні „перехитрити" протидіючу сторону за рахунок маскування своїх намірів, шляхом введення в оману, доведення до визначених бажаних дій і т.п.

Дослідження проблеми визначення поняття тактики, її змісту, поняття тактичних прийомів завжди було у центрі уваги вчених-криміналістів. До таких можна віднести Р.С. Бєлкіна, О.Я. Баєва, В.Я. Колдіна, О.М. Васильєва, В.О. Образцова. Потреба в тактичних аспектах діяльності визначається наявністю факторів, дослідженню яких приділялось недостатньо уваги до останнього часу:

1) протилежності інтересів взаємодіючих сторін;

2) наявності екстремальних ситуацій;

3) необхідності вибирати найбільш ймовірне рішення з можливих варіантів дій;

4) тактичного ризику при подібному виборі і вмінні (здатності) приймати відповідальні рішення.

Метою дослідження виступає необхідність розробки концепції криміналістичної тактики як частина науки криміналістики, що повинна включати в себе самостійний розділ „Тактика діяльності злочинців".

В слідчій діяльності тактиці дій слідчого при збиранні і застосуванні доказової інформації належить важлива роль, оскільки не тільки підозрювані і обвинувачувані (через бажання уникнути відповідальності або пом'якшити свою вину), а й свідки (і навіть потерпілі) часто намагаються ухилитись від свідчень або дають неправдиві покази. Нерідко підозрюваними, обвинуваченими і їх спільниками вживаються заходи щодо укриття і знищення слідів злочинної діяльності, залякування і підкупу потерпілих і свідків. Більше того, зараз стають звичайним явищем погрози, підкуп і провокації по відношенню до працівників слідства і суду. В таких умовах реалізація завдань кримінального судочинства повинна забезпечуватись перш за все за рахунок майстерності і вміння слідчого подолати всі можливі перешкоди на шляху збору об'єктивної інформації для встановлення істини по справі. Основним засобом досягнення цього виступають тактичні прийоми діяльності, оскільки інші засоби (погрози, обман і т.п.) при розслідуванні неприпустимі і прямо заборонені законом. У криміналістиці тактику визначають таким чином:

а) основна частина криміналістики про систему прийомів розслідування злочинів;

б) система наукових прийомів виробництва окремих слідчих дій2.

Розвиваючи і уточнюючи ці визначення, деякі автори внесли в них суттєві доповнення: Р.С. Бєлкін- про рекомендації щодо проведення слідства і лінії поведінки осіб, які його здійснюють3; О.Я. Баєв - про напрямок щодо подолання протидії4; В.Я. Колдін - про визначення оптимальної лінії поведінки осіб, що розслідують, при їх взаємодії з іншими учасниками процесу5.

Таким чином, криміналістична тактика характеризується як:

- складова частина науки криміналістики;

- система наукових положень;

- сукупність рекомендацій.

Аналізуючи родове поняття тактики, Р.С. Бєлкін підкреслює, що тактика - теорія і практика ведення бою6. Тому і криміналістичну тактику необхідно розглядати як теоретичні основи слідчої реальності і як практичну реалізацію рекомендацій про прийоми і способи даної реальності, тобто практику, вивчення якої надає можливість формувати і розвивати її теоретичні основи.

Що ж собою являє тактика слідчої діяльності в її практичному аспекті? У багато чисельних визначеннях слідчої тактики відмічаються:

1) елементи планування і організації розслідування;

2) прийоми розслідування;

3) прийоми підготовки і проведення окремих слідчих дій;

4) оцінка інформації в процесі доказування.

З такої точки зору не всі вказані елементи належать до тактики і мають тактичний характер. Так, в оцінці слідчої інформації не може бути тактичних аспектів, якщо, звичайно, не вважати такими визначення того, що з наявної інформації, і яким саме чином може вплинути на конкретного учасника процесу. Але це вже визначення можливостей використання інформації на основі проведеної її оцінки.

Власне, тактика дій слідчого заключається і проявляється в тих способах його дій при збиранні і використанні доказів, які направлені на подолання перешкод між ним і джерелом інформації, на перешкоджання спотворенню або укриттю інформації7. Розвиваючи дану думку, О.Я. Баєв відмітив, що тактика присутня лише там, де існує необхідність долати реальну протидію або попереджувати потенційне. А якщо немає конфліктності інтересів і протидії, то немає і тактики8. Із цього, на наш погляд, виходить принципове положення про те, що тактика в діяльності слідчого присутня лише там, де присутнє спілкування слідчого з іншими учасниками кримінального судочинства, причому в ситуаціях, коли ними створюється протидія, або коли воно можливе і вимагається його не допустити (попередити) або нейтралізувати.

Уточнення поняття і змісту криміналістичної тактики має не тільки теоретичне (для розвитку відповідного розділу криміналістики), але і важливе практичне значення, яке заключається в розробці і конструкції рекомендацій, які відповідають дійсним потребам практики у сфері саме тактичних аспектів слідчої діяльності. Як вже відмічалось, на теперішній час до криміналістичної тактики (як розділу науки) і до тактики слідчої діяльності, окрім самої тактики (прийомів і способів отримання об'єктивної інформації від осіб, які нею володіють і намагаються протидіяти цьому) відносять організаційні заходи, аналіз і оцінку інформації, вирішення роздумливих задач і т. ін. Не викликає сумнівів те, що організаційні і аналітико-роздумливі аспекти слідчої діяльності відіграють важливу роль у забезпеченні її раціональності і результативності у створенні необхідних умов застосування тактичних засобів для досягнення конкретної мети розслідування, але самі по собі вони тактичним характером не володіють.

О.М. Васильєв у системі тактичних прототипів виробництва окремих слідчих дій виділяє такі тактичні прийоми:

1) засновані на застосуванні логіки в умовах розслідування;

2) за планомірною організацією розслідування;

3) по встановленню психологічних відносин між слідчим та учасниками слідчих дій. Основним тактичним прийомом першої групи, відмічає О.М. Васильєв, є версія. Будь-які

елементи тактики у самій версії (як в обгрунтованому припущенні) виявити складно, оскільки вона є лише інструментом слідчого пізнання, який сприяє організації і планомірності процесу розслідування. Навряд чи було б правомірно говорити про тактичний аспект слідчої версії, спираючись на те, що хитрості злочинця, який переховується, буде суперечити хитрість кроків по його встановленню і виявленню. Логічні закони і правила можуть слугувати основою тактичних прийомів слідчої діяльності (наприклад, виявлення неправдивості показів шляхом демонстрації логічних протиріч у повідомленій інформації), але в принципі тактичними не являються.

Таким чином, в практичній слідчій діяльності, на нашу думку, потрібно розмежовувати організацію і тактику її здійснення9. Це „зобов'яже" вчених, які займаються дослідженням проблем криміналістичної тактики, вести конкретну розробку власне тактичних рекомендацій без підміни їх загальними питаннями організації підготовки і проведення слідчих дій, що, як вже відмічалось, є характерним на сучасному етапі розвитку криміналістики.

Своєрідним підходом до розмежування тактики і організації слідчої діяльності є розподіл слідчих дій на вербальні, нон-вербальні і змішані, при якому враховуються особливості отримання інформації із матеріальних та ідеальних джерел, тобто в залежності від наявності або відсутності спілкування слідчого з учасниками кримінального судочинства10.

В.Ю. Шепітько відмічає: „Раціональність і ефективність способу діяння (тактичного прийому) є однією з його суттєвих ознак. Разом з цим вказана ознака ще не дозволяє відмежовувати тактичний прийом від інших способів дій (організаційних, підготовчих, технічних і ін.). Відмежування тактичного прийому від інших способів дій, на нашу думку, приховується в його психологічній сутності, в особливостях психологічного механізму його реалізації. Такий механізм реалізації тактичного прийому пропонує: 1) його психологічний напрямок, пов'язаний з викриттям брехні, актуалізацією забутого, відтворенням події, яка відбулася, виявленням прихованого і т.п.; 2) безпосередня або опосередкована взаємодія між слідчим (суддею) і їхніми респондентами;3) психологічний ефект від його використання (що пов'язано з отриманням об'єктивних показів, виявленням слідів і предметів злочину, встановленням місця знаходження схованки і т.п.)"11. Однак в той самий час він говорить про „системи тактичних прийомів, пов'язані із взаємодією з матеріальними об'єктами"12, з чого, очевидно виходить, що „психологічний механізм" реалізації тактичних прийомів розглядається ним і при відсутності спілкування слідчого з іншими особами.

Із викладеного можна зробити висновок, що чітке розмежування організації і тактики слідчої діяльності - не чисто теоретичний винахід, а гарантія і умова предметної і повної розробки проблем криміналістичної тактики.

Про місце та роль практики в збиранні доказової інформації, її співвідношенні з процедурними елементами слідчої діяльності давно і вірно сказали В. Громов і М. Лаговієр: „Дуже багато слідчих проваджень, які є задовільними з точки зору дотримання процесуальних норм, в той же час цілком незадовільні з точки зору основної мети всякого розслідування - розкриття в справі матеріальної істини. Процесуальні норми зовні отримано, слідство по справі закінчене, а „слід" - то сам безнадійно втрачений... Але що було зроблено для того, щоб „слід" знайти, щоб заплутаний клубок розпутати? На перший погляд все зроблено: свідки допитані, довгий ланцюг протоколів є. Але більш уважніше ознайомлення зі справою доказує, що в дійсності слідчий брав лише ті докази і факти, які... самі йшли до нього в руки. Взагалі-то замість достеменного розслідування і вишукування істини проводиться чисто обрядова реєстрація можливих фактів, які випливали самі собою"13.

Тактика в слідчій діяльності - це вибір і використання різних способів (засобів і прийомів) досягнення бажаного результату при вирішенні конкретних завдань розслідування. Це найбільш раціональний шлях отримання доказової інформації по кримінальній справі, що розслідується, який відповідає специфіці слідчої ситуації і меті дій при її вирішенні.

Тактика слідчої діяльності, на нашу думку, заключается у використанні специфічних способів дій для отримання доказової інформації, які знаходяться у виборі і реалізації тактичних прийомів, що відповідають характеру ситуації розслідування, що склалася, і направлених на подолання і нейтралізацію протидії встановленню об'єктивної істини по справі.

Оскільки, як підкреслюють СЮ. Журавльов і О.Ф. Лубін, „практично кожному розслідуванню протиставиться протидія, боротьба з ним, то саме розслідування з даних позицій є ні що інше, як боротьба проти боротьби"14. В цій боротьбі кожна сторона застосовує свої тактичні прийоми при досягненні мети.

Тактика злочинців проявляється при підготовці і вчиненні злочинів, а також у процесі розслідування. Перше характерне перш за все для способів скоєння і приховування злочинів. При проведенні розслідування тактичні „уловки" злочинців направлені на: встановлення рівня інформованості слідчого; отримання від слідчого інформації про обставини, які їх цікавлять; відволікання слідчого від вирішення намічених задач; провокування з метою вивести слідчого з рівноваги для того, щоб ухилитись від його „наполегливих атак"; дискредитування зібраних слідчим доказів і т.п.

Таким чином, для того щоб тактично грамотно вести розслідування, необхідно знати тактику дій злочинця і володіти арсеналом достатніх засобів для виявлення і нейтралізації їх тактичних „уловок". Звідси витікає необхідність криміналістичного вивчення злочинної діяльності як соціального явища, а не тільки способів скоєння злочинів, і такого її елементу, як тактика. На нашу думку, криміналістична тактика як частина науки криміналістики повинна включати в себе самостійний розділ „Тактика діяльності злочинців".


 
 

Цікаве

Загрузка...