WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах - Реферат

Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах - Реферат

Враховуючи потреби правозастосовчої практики, необхідність удосконалення форм взаємодії правоохоронних органів різних держав у боротьбі зі злочинністю, розробники нової редакції Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах передбачили, що з метою швидкого та всебічного розслідування злочинів, що вчинені однією або кількома особами на територіях двох та більше Договірних Сторін або що зачіпають їх інтереси, можуть створюватися спільні слідчо-оперативні групи. Пропозиція щодо створення такої групи оформлюється з додержанням вимог, які пред'являються до запиту про надання правової допомоги. Протягом 15 діб після отримання пропозиції запитувана сторона повідомляє запитуючу сторону про прийняте рішення і у випадку згоди одночасно надає їй перелік посадових осіб, які включені до цієї групи. Члени спільної слідчо-оперативної групи безпосередньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрямки розслідування, провадження слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, обмінюються отриманою інформацією. Координацію їх діяльності за домовленістю здійснює ініціатор створення спільної слідчо-оперативної групи або один з її членів.

Можливість створення спільних слідчих груп, як зазначено вище, передбачена також і Другим додатковим протоколом до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 8.11.2001 p.), стаття 20 якого визначає, що за взаємною згодою компетентні органи двох або більше Сторін можуть створювати спільні слідчі групи на обмежений період часу, який може бути продовжений за взаємною згодою, для проведення кримінальних розслідувань на території однієї або кількох Сторін, що створили групу. Склад групи визначається в угоді.

Спільна слідча група може, зокрема, бути створена в разі, якщо:

а) розслідування кримінальних правопорушень Стороною вимагає проведення складних нагальних розслідувань спільно з іншими Сторонами;

б) декілька Сторін проводять розслідування кримінальних правопорушень, обставини яких вимагають вжиття скоординованих спільних дій залучених до розслідування Сторін.

Запит про створення спільної слідчої групи може подаватися будь-якою із заінтересованих Сторін. Група створюється на території однієї з Сторін, де, як передбачається, проводитиметься розслідування.

Другий додатковий протокол визначає також загальні умови здійснення спільною слідчою групою діяльності на території Сторін-засновників. Ними є такі положення:

а) керівник групи є представником компетентного органу, який бере участь у кримінальному розслідуванні від Сторони, на території якої працює група. Керівник групи діє в межах своїх повноважень відповідно до національного законодавства;

б) група здійснює свою діяльність відповідно до законодавства тієї Сторони, на території якої вона працює. Члени та відряджені члени групи виконують свої завдання під керівництвом керівника групи з урахуванням умов, визначених їхніми власними органами влади в угоді про створення групи (відповідно до п. 4 ст. 20 Другого додаткового протоколу "членами" групи визначаються члени спільної слідчої групи від Сторони, на території якої працює група; "відрядженими членами" визначаються члени спільної слідчої групи від інших Сторін);

в) сторона, на території якої працює група, вживає всіх необхідних організаційних заходів для забезпечення її роботи.

Важливою умовою визнання зібраних при провадженні по кримінальній справі спільною слідчою групою доказів допустимими є належне нормативне врегулювання процесуальних прав і обов'язків членів групи.

Відповідно до вищезазначених загальних умов діяльність спільної слідчої групи здійснюється за законодавством тієї держави, на території якої вона працює. Крім того, Другим додатковим протоколом передбачається також, що відряджені члени спільної слідчої групи мають право бути присутніми під час здійснення слідчих заходів на території Сторони, де працює група. Проте керівник групи може з особливих причин відповідно до законодавства Сторони, на території якої діє група, прийняти рішення про інше. Відрядженим членам спільної слідчої групи її керівник може доручити також вжити певних слідчих заходів, якщо таке рішення було схвалено компетентними органами Сторони, на території якої діє група, та Сторони, яка відряджає. Відряджений член групи може відповідно до свого національного законодавства та в межах своєї компетенції надавати групі інформацію, наявну у Сторони, яка його відрядила, для цілей кримінальних розслідувань, що проводяться групою. У разі, якщо для спільної слідчої групи необхідним є здійснення слідчих заходів на території однієї зі Сторін, що створили групу члени групи, відряджені цією Стороною, можуть звернутися із проханням про здійснення таких заходів до своїх власних компетентних органів. Такі заходи розглядаються у цій Стороні на таких умовах, які б застосовувалися при поданні прохання про їх вжиття при проведенні внутрішнього розслідування (п. п. 5,6,7, 9 ст. 20).

Отже, як випливає з аналізу вищезазначених конвенційних положень, члени спільної слідчої групи мають повноваження, визначені національним законодавством держави, на території якої діє група. Діяльність відряджених членів також грунтується на правових нормах цієї держави, але їх повноваження залежать від їх обсягу, визначеного відповідною угодою та вказівками керівника слідчої групи: вони можуть бути присутніми при провадженні слідчих дій, а також можуть самостійно виконувати певні слідчі дії.

Таким чином, при вирішенні питання щодо визнання зібраних спільною слідчою групою доказів допустимими важливе значення, на нашу думку, мають такі положення:

1. докази повинні бути зібрані посадовими особами, які відповідно до угоди компетентних органів двох або більше Сторін є членами або відрядженими членами спільної слідчої групи;

2. збирання та фіксація доказів мають бути проведені з дотриманням вимог процесуального законодавства держави, на території якої діє спільна слідча група;

3. доказова інформація, отримана в результаті слідчих дій, проведених відрядженим членом слідчої групи, має значення допустимої для доказування лише за умови наявності відповідного доручення керівника слідчої групи, що передбачено угодою про створення спільної слідчої групи.

Гарантіями дотримання закону при здійсненні провадження по кримінальній справі спільною слідчою групою є встановлені статтями 21, 22 Другого додаткового протоколу кримінальна та цивільна відповідальність щодо посадових осіб. Так, під час здійснення вищезазначеної діяльності, якщо заінтересовані Сторони не погодились про інше, посадові особи іншої Сторони, ніж Сторона, де має місце така діяльність, розглядаються як посадові особи останньої щодо правопорушень, вчинених проти них або ними. У разі, якщо посадові особи Сторони здійснюють діяльність на території іншої Сторони, перша Сторона несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану ними під час такої діяльності, відповідно до законодавства Сторони, на території якої вони діють. Остання компенсує завдану шкоду на умовах, які застосовуються щодо шкоди, заподіяної її власними посадовими особами; при цьому Сторона, посадові особи якої завдали шкоду, повністю відшкодовує іншій Стороні будь-які суми, які вона сплатила жертвам або особам, що мають право отримувати такі суми від їхнього імені.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо наступну редакцію статті КПК України:

"Порядок, підстави та умови створення і діяльності міжнародної слідчо-оперативної групи.

З метою швидкого та всебічного розслідування злочинів, що вчинені однією або декількома особами на територіях двох та більше держав або що порушують їх інтереси, можуть створюватися спільні слідчо-оперативні групи із представників компетентних органів України і відповідних установ іноземних держав.

Спільне рішення про створення групи приймають Генеральний прокурор України або його заступники та компетентна особа з боку іноземної держави на підставі міжнародного договору або на умовах взаємності. Одночасно із створенням групи вирішується питання про умови розслідування та порядок провадження слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Наказом Генерального прокурора України або його заступників призначається керівник групи, який здійснює координацію дій членів спільної групи та діє в межах своїх повноважень відповідно до кримінально-процесуального законодавства України.

При провадженні членами спільної слідчо-оперативної групи на території України слідчих та оперативно-розшукових заходів застосовується законодавство України.

Члени спільної слідчо-оперативної групи мають повноваження, визначені законодавством України та відповідним міжнародним договором України.

Нагляд за дотриманням закону в діяльності спільної міждержавної слідчо-оперативної групи здійснює Генеральний прокурор України або призначені ним відповідні прокурори, та компетентні особи іноземної держави, визначені у міжнародному договорі. Порядок здійснення нагляду узгоджується при створенні групи".

Література

1. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері. -Харків: Фоліо, 1998. - С. 125

2. Божелко О.А. О проблемах совершенствования сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью. Доклад от Координационного Совета Генеральных прокуроров государств-участников СНГ // Прокурорская и следственная практика. - 1999. – № 1-2. - С. 59.


 
 

Цікаве

Загрузка...