WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним кримінальним кодексом України - Реферат

Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним кримінальним кодексом України - Реферат

Важливе значення, для з'ясування поняття кримінальної відповідальності має закріплене в ч. 1 ст. 2 КК України положення, що її підставою є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України. Дана ознака також повинна знаходити своє відображення у понятті кримінальної відповідальності.

Як це визначено названим вище рішенням Конституційного Суду України кримінальна відповідальність тісно пов'язана з обвинувальним вироком суду оскільки настає з моменту його вступу в силу. Дане положення є підставою для виділення ще кількох ознак кримінальної відповідальності.

По-перше, оскільки обвинувальний вирок суду за своїм характером є актом засудження негативної оцінки особи та її поведінки, то обов'язковою ознакою кримінальної відповідальності є осуд особи визнаної обвинувальним вироком суду винною у вчиненні злочину та вчиненого нею діяння.

По-друге, настання кримінальної відповідальності завжди пов'язане з обов'язковим призначенням покарання. Так, відповідно до ч. 3 ст. 327 КПК України "Якщо підсудний визнається винним у вчиненні злочину, суд постановляє обвинувальний вирок і призначає підсудному покарання, передбачене кримінальним законом." Друге речення ч. 3 ст. 327 КПК України "Суд постановляє обвинувальний вирок без призначення покарання, якщо на момент розгляду справи в суді діяння втратило суспільну небезпечність або особа, яка його вчинила, перестала бути суспільно-небезпечною" Законом України від 12 липня 2001 р.17 замінено іншим: "Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє засудженого від відбування покарання на підставах передбачених ст. 80 КК України". В зв'язку з цим, як справедливо відзначає С.С. Яценко, положення ч. 3 ст. 88 КК України про те, що "особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання..., визнаються такими, що не мають судимості" не знаходять відображення в інших нормах КК України та КПК України.18

Важливе значення для з'ясування поняття кримінальної відповідальності є встановлення її структури, її складових елементів. Кримінальну відповідальність в повному обсязі можна виразити формулою "кримінальна відповідальність = осуд + призначення покарання + відбування покарання + судимість". Однак для кримінальної відповідальності необхідним є наявність лише двох з названих елементів: осуду і призначення покарання. Такий висновок можна зробити на основі аналізу положень ст. 88 КК України в якій зазначено, що "особа вважається судимою з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості (ч.1 ст.88 КК України)", однак, у випадку "...звільнення від покарання... визнаються такими, що не мають судимості" (ч.3 ст.88 КК України).

Підставою для твердження, що судимість є структурним елементом кримінальної відповідальності є зокрема п. 11 Розділу 2 Прикінцевих та перехідних положень в якому закріплено, що "правила встановлені Кримінальним кодексом України 1960 р. стосовно ... погашення і зняття судимості поширюються на осіб, які вчинили злочини до набрання чинності цим Кодексом, за винятком випадків, якщо цим Кодексом пом'якшується кримінальна відповідальність зазначених осіб.

Викладене є підставою для твердження, що виконання призначеного у обвинувальному вироку покарання і судимість є факультативними ознаками кримінальної відповідальності.

Ще раз наголошуючи, що наведені вище ознаки, на нашу думку, є істотними, необхідними і достатніми для визначення поняття кримінальної відповідальності, зазначаємо, що їх перелік не є абсолютним, він може бути доповнений та деталізований.

Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, кримінальну відповідальність за чинним КК України слід розуміти як регламентовану законом одну з форм реалізації охоронних кримінально-правових відносин, яка полягає в осуді, від імені держави, особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, яке містить складу злочину, призначенні їй обвинувальним вироком покарання, як правило, його виконанні та забезпеченні обмежень, що випливають з визнання особи судимою, а також у вимушеному перетерпінні даною особою осуду, обмежень, конкретизованих обвинувальним вироком суду та обмежень передбачених чинним законодавством, пов'язаних із наявністю судимості.

Виходячи з наведеного за своїм характером кримінальна відповідальність є видом державного примусу з однієї сторони і вимушене його перетерпіння з іншої; за своєю суттю - одна з форм реалізації охоронних кримінальних правовідносин; за змістом - реалізація юридичного зв'язку держави і особи, що виник, як наслідок вчинення останньою суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки складу злочину. Щодо форми, то кримінальна відповідальність можлива в одному з трьох варіантів:

1. засудження з призначенням покарання і звільненням від його відбування(осуд +призначення покарання). (ч.4 ст.74, ст.80,4.221 ,3 ст.82, ст. 86 КК України)

2. засудження з призначенням покарання і звільненням від його відбування з випробуванням (осуд + призначення покарання + забезпечення дотримання (перетерпіння) обмежень у зв'язку з випробуванням + судимість до моменту закінчення терміну випробування). (ст. 75, 79 КК України)

3. засудження з призначенням покарання і його реальне, державою –виконання, особою - відбування (осуд + призначення покарання + виконання (відбування) покарання + судимість до моменту погашення чи зняття).

Однак у КК України є низка статей, що передбачають звільнення особи, яка відбуває покарання, від подальшого його відбування (ст. 81, 83, ч.1 ст. 84, ст.86, ст. 87КК України),можливість заміни покарання більш м'яким (ст. 82, ст.85 КК України) чи пом'якшення призначеного їй покарання (ч.3 ст. 74 КК України). У цьому разі мова, очевидно, йде не про окремі форми кримінальної відповідальності, а про особливі випадки зміни у відбуванні покарання.

Саме в такому значенні, на нашу думку вживається поняття кримінальна відповідальність в нормах чинного КК України і саме таке трактування узгоджується з структурою чинного КК України та існуючих в ньому інститутів.

Література

1. Багрий-Шахматов Л.В.Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. Курс лекций/ Общая часть, изд. 2-е исправл. и доп. - Одесса, 2001.

2. Баулін Ю.В. Поняття кримінальної відповідальності та його значення для практики застосування нового Кримінального кодексу України // Новий Кримінальний кодекс України :питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф.[Харків]25-26 жовт.2001р./Редкол.: Сташис В.В.(голов.ред.) та ін.-К-Х.: Юрінком Інтер,2002

3. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 44.- Ст.234

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація.–Київ-Χαρκίβ: Юрінком інтер -Право, 2001

5. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак./ Г.В. Андрусів, П.П.Андрушко, В.В. Бенківський та ін.; За ред. П. С.Матишевсъкого та ін.- К: Юрінком Інтер, 1997.

6. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве.-СПб.: Юридический центр Пресе, 2002

7. Матишевсъкий П. С Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. -К: А.С.К., 2001

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року/За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка.-К: Канон, А.С.К, 2001

9. Пинаєв А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга первая О преступлении . - Харьков : Харьков юридический, 2001

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумаченняположеньчастини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканість). Справа №1-15/99 від 27 жовтня 199 року № 9-рп/99// Вісник Конституційного суду України. - 1999. - №5

11. ХомичВ.М. Формы реализации уголовной ответственности .– Мн.: Белгосуниверситет, 1998

12. Чернишова Н.В. Кримінальне право України (Загальна частина). Навчальний посібник. -К: Атіка, 2003

13. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механізм формирования ее основания: Монографія. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002

14. Яценко С. С. Інститут кримінальної відповідальності в новому Кримінальному кодексі України та інших нормативно-правових актах: аспект узгодженості//Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф.[Харків]25-26 жовт.2001р./Редкол.: Сташис В.В.(голов.ред.) та ін.- КиївХарків: Юрінком Інтер,2002


 
 

Цікаве

Загрузка...