WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні - Реферат

Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні - Реферат

Перші два види посягань, відповідальність за які була встановлена МК СРСР 1964 року (ст. 97, 100) і Кодексом Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. (ст. 208, 209), являли собою адміністративні правопорушення, а третій, передбачений ст. 15 загальносоюзного Закону "Про кримінальну відповідальність за державні злочини" 1958 року та КК У РСР, розглядався як злочин. При цьому ні МК СРСР, ні Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення не містили визначення поняття "порушення митних правил", а лише перераховували конкретні правопорушення і встановлювали відповідальність за їх вчинення.

Відповідно до наведених вище галузей законодавства основними видами порушень митних правил визнавались невиконання або неналежне виконання вимог митного законодавства, яке регламентує здійснення контролю за транспортними засобами і вантажами до або після їх переміщення через державний кордон СРСР.

Інший зміст вкладався у поняття "контрабанда" кримінальним та митним законодавствами. Так, ст. 100 МК СРСР визнавала контрабандою незаконне переміщення вантажів (товарів, цінностей та інших предметів) через державний кордон СРСР поза митними установами або з приховуванням від митного контролю, а також інші заборонені законом операції з уже переміщеними вантажами, а також і підготовку до таких порушень. Це визначення співпадало з диспозицією статті КК УРСР, що передбачала відповідальність за контрабанду.

Кримінально карана контрабанда, передбачена ст. 15 Закону СРСР "Про кримінальну відповідальність за державні злочини", за своїм змістом була значно вужчою від поняття "контрабанда", відповідальність за яку передбачалася в адміністративному порядку і включала в себе дії, що полягали лише в незаконному переміщенні вантажів через державний кордон СРСР.

Необхідно зазначити, що законодавче визначення контрабанди, з точки зору митного законодавства, підлягало неодноразовим змінам. Так, 01.07.91 р. вступив в силу новий МК СРСР, ст. 82 котрого внесла певні корективи у раніше сформульоване визначення контрабанди. Зокрема в ній говорилося, що переміщення предметів через митний кордон СРСР поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах або групою осіб, що організувалися для заняття контрабандою, а також таке ж переміщення наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї і боєприпасів до неї), є контрабандою і караються відповідно до кримінального законодавства.

Як видно з наведеного вище тексту норми МК СРСР, у 1991 році законодавець зі змісту об'єктивної сторони контрабанди виключив такі ознаки, як "використання спеціальних сховищ", "обманне використання митних та інших документів", а також "використання посадовою особою свого службового становища". Поряд із цим перелік предметів контрабанди було доповнено отруйними та радіоактивними речовинами.

Пояснення причини виключення ряду ознак зі складу контрабанди слід шукати, напевно, у тому, що текст диспозиції ст. 82 МК СРСР був майже повністю запозичений із диспозиції ст. 17 проекту раніше розробленого, але так і не прийнятого загальносоюзного Закону "Про кримінальну відповідальність за злочини, що посягають на відносини, пов'язані з виключною компетенцією Союзу РСР", у розрахунку на те, що цей закон буде прийнято.

При певних розбіжностях у змістах диспозицій старої (1984 р.) та нової (1991 р.) редакцій норм про кримінальну відповідальність за контрабанду проглядається тенденція до звуження об'єктивних і суб'єктивних ознак цього складу злочину при незначному розширенні переліку спеціальних предметів [16, 99-100].

12 грудня 1991 року був прийнятий Митний кодекс України (далі - МК України), який є чинним на сьогоднішній день, у зв'язку з чим припинили свою дію норми МК 1991 p., які регламентували питання відповідальності за контрабанду і порушення митних правил.

Невизначеність у питаннях поняття контрабанди призводить до суттєвого послаблення боротьби з незаконним переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон держави. А неврегульованість питань, пов'язаних із такими способами незаконного переміщення предметів через митний кордон, як "приховування предметів у спеціальних сховищах", "обманне використання митних та інших документів", "використання посадовою особою свого службового стану", тягне за собою стрімке зростання кількості контрабанди, вчиненої посадовими особами.

Подальші дослідження історії законодавчого врегулювання розглянутих питань та правозастосовчої практики дозволить з'ясувати ефективність тих чи інших заходів боротьби з контрабандою.

Цей короткий історичний екскурс показує, що на сьогодні час законодавча база боротьби з контрабандою в Україні суттєво застаріла і не відповідає потребам практики боротьби зі злочинами, пов'язаними з незаконним переміщенням товарів та інших цінностей через митний кордон України.

Література

1. Вестник советской юстиции. -Харьков, 1926. –№ 4.

2. Вестник советской юстиции. -Харьков, 1926. –№ 8-9.

3. Власов А. И. В конфликте с реальностью. Кризис внешнеполит. пропаганды США. М.: Междунар. Отношения, 1972. - 224 с.

4. Воробей П. Α., Коржанський М. И, Щупаковсъкий В. М. Завдання і дія кримінального закону. - К, 1997. - 156 с.

5. Декрет ВЦИК uСНК РСФСР от 19 апреля 1923 г. О порядке вывоза u перевода за границу валютных ценностей // СУ РСФСР. - 1923. - № 32.

6. Декрет СНК РСФСР от 1 сентября 1922г. О таможенной охране // СУ РСФСР. – 1922. - № 58. - С. 734.

7. Декрет СНК РСФСР от 3 января 1921 г. О реквизициях и конфискациях // СУ РСФСР, 35.

8. Дмитриевский Н. Развитие законодательства о внешней торговле // Право и жизнь. -1923. –№1.

9. Законы СССР и Постановления Верховного Совета СССР. –М.: Известия, 1959.

10. КарпушинМ. П. Ответственность за государственные преступления. -М.: Юридическая литература, 1965.

11. Колдаев В. М. История и современные способы борьбы с контрабандой в СССР (Криминалистическое, уголовноправовое и уголовно-процесуалъное исследование): Диссертация на соиск. уч. степ. кандидата юридических ннаук. -Ленинград, 1972. - 315 с.

12. Криминология: Учебник/Подред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. –М.: Юрист, 1995. - 512 с.

13. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук профессора А.И.Долговой. - М.: Издательская группа ИНФРА Μ -НОРМА, 1997. - 784 с.

14. Криминология: Учебник. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Минъковского. М.: Моск. ун-т, 1994. – 416 с.

15. Майснер Е. О борьбе с контрабандой наркотиков в СССР // Социалистический таможенный контроль. - Берлин. - 1969. –№ 2.

16. Некоторые проблемные аспекты уголовной ответственности за контрабанду. Осуществление правосудия по уголовным делам // Межвуз. сб. науч. трудов. - Калинин-град, 1987.

17. Пионтковский Α. Α., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. -Т. 1. –М.: Госюриздат, 1955. - 800 с.

18. Письмо Главного Таможенного Управления от 31 марта 1971 г. № 114-3/29.

19. Політичний словник / За ред. В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А. В. Кудрицького. -4-е вид., перероб. і доп. - К:Голов. ред. УРЕ, 1987. - 876 с.

20. Положение о государственных преступлениях // СЗ СССР. - 1927. - № 12.

21. Получение и отправление заграничных посылок и нетоварных грузив / Под ред. А. П. Винокура. –М., 1927.

22. Постановление ВЦИК от 1 марта 1926 г. Об изменении ст. 97 Уголовного кодекса РСФСР // СУ РСФСР. – 1926. –№ 12.

23. Постановление Совета Труда и Оборони от 11 мая 1920 г. О борьбе с контрабандной торговлей // СУ РСФСР. - 1920. –№ 43.

24. Разъяснение Пленума Верховного Суда РСФСР от 16 августа 1926 г. (протокол № 14) // Еженедельник советской юстиции. - 1926. –№ 34.

25. Сборник действующих разъяснений Верховного Суда РСФСР (1923 г. -январь 1929 г.). - М., 1930.

26. Сборник циркуляров и важнейших разъяснений Пленума Верховного Суда РСФСР (январь 1925 - май 1926 г.). - М., 1927.

27. СУРРФСР - 1918. –№ 14, ст. 197.

28. Таможенный кодекс СССР (официальный текст), вып. 2. - М., 1931.

29. Таможенный устав СССР // СЗ СССР. - 1925. - № 5.

30. Уголовный кодекс РСФСР: Комментарий/А. Трайнин, В. Менъшагин, 3. Вышинская; Под ред. И. Т. Голякова; Всесоюз. ин-m юрид. наук НКЮ СССР. - 2-е изд. –М.: Юридиздат, 1946. - 340 с.

31. Уголовный кодекс. Комментарии под редакцией Канарского. - К, 1928.


 
 

Цікаве

Загрузка...