WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Визначення та класифікація функцій громадських організацій України - Реферат

Визначення та класифікація функцій громадських організацій України - Реферат

Визначення та класифікація функцій громадських організацій України

Наприкінці XX століття Україна стала на шлях реформування суспільства і держави. Фундаментальні соціально-політичні реформи, перехід до ринкових відносин в економіці, створення демократичних інститутів, розвиток принципів суверенітету та народовладдя сприяло зростанню громадської активності українських громадян та змінило характер розвитку громадянського суспільства в Україні. Становлення останнього тісно пов'язано з інституціоналізацією об'єднань громадян (громадських організацій зокрема), які дають змогу найбільш оптимально забезпечити реалізацію та захист основних прав і свобод людини і громадянина, адже вони відображають певний вплив у суспільстві, є провідними інститутами громадянського суспільства та складають його основу.

Законом України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. встановлено два види об'єднань громадян в Україні: політичні партії і громадські організації. Критерієм розмежування двох видів об'єднань громадян є їх функції та кваліфікуючі ознаки. Громадську організацію визначимо як неурядове, некомерційне, добровільне об'єднання громадян, що створюється з метою здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення соціальних, культурних та інших інтересів в порядку, передбаченому Конституцією, законами та нормами цих об'єднань. До ознак громадської організації віднесемо: неурядовість (незалежність громадської організації від держави, заборона втручання державних органів та службових осіб у діяльність громадських організацій, крім випадків, передбачених законодавством і навпаки), добровільність об'єднання членів (громадські організації виникають не в результаті будь-яких зобов'язань законодавчого характеру, а внаслідок добровільного об'єднання громадян, причому принцип добровільності проявляється також у праві вільного виходу з організації в будь-якій момент для кожного її члена), неприбутковість (статутна діяльність організації не може бути спрямована на отримання прибутку, ведення господарської діяльності для громадських організацій допускається тільки з метою фінансового забезпечення їх статутної діяльності), організаційна єдність (наявність стабільного складу, структури і зв'язків між членами громадської організації), самоврядність (полягає у самостійному вирішенні членами організації напрямків статутної діяльності громадської організації, виборності її керівних органів, гласності у вирішенні всіх питань внутрішньої діяльності організації).

Питання функціонування громадських організацій неодноразово були предметом наукових досліджень В.Ф.Погорілка, В.Б.Аверьянова, І.Н.Рожко, І.В.Дробуша, Ц.А.Ямпольської. Однак, здебільшого вони були присвячені загальним питанням правового регулювання їх діяльності. Поза увагою залишались дослідження функцій громадських організацій. Тому метою цієї статті є дослідження функцій громадських організацій та їх видові класифікації. Адже цей аналіз в теоретичному плані дозволяє зрозуміти суть тазміст діяльності, роль і призначення громадських організацій у суспільстві. В практичному відношенні правильне розуміння функцій громадських організацій сприяє підвищенню ефективності їх діяльності, посилює вплив зазначених об'єднань на всі сторони державного та суспільного життя. [1]

Виходячи із загального терміну функцій, визначимо поняття функцій громадської організації як головних напрямів і видів діяльності громадської організації, що характеризують її суть та соціальне призначення та обумовлені статутними задачами та цілями організації. Функції громадських організацій є основою, з якої випливають форми і методи їх діяльності. До основних властивостей функцій віднесемо загальність та стабільність. Серед істотних ознак функцій громадських організацій виділимо такі:

1) функції організації безпосередньо відображають та конкретизують її сутність. їх зміст враховує насамперед групові (корпоративні) інтереси членів організації;

2) функції громадської організації виникають та розвиваються відповідно до її статутних цілей та завдань;

3) в функціях громадських організацій проявляються специфіка, особливості та закономірності розвитку конкретної організації;

4) в функціях громадської організації втілюється її активна роль у формуванні громадянського суспільства, реалізується різноманітна практична діяльність.

Важливим моментом у дослідженні функцій громадських організацій є питання про природу функцій. При вирішенні цього питання слід виходити з розуміння громадської організації як суспільної, громадської інституції. Функції зумовлені юридичною природою громадських організації, їх місцем в системі суспільного ладу, завданнями та цілями, на досягнення яких спрямована їх діяльність. Тим самим функції громадських організацій мають недержавну природу.

Досліджуючи функції громадських організацій, слід зауважити, що необхідно відмежовувати поняття функцій організації від її завдань та принципів. Завдання та функції це поняття, які співвідносяться, є взаємопов'язаними, але не тотожними. Завдання громадської організації визначають її соціальне призначення та мету, заради досягнення якої створюється організація. Тим самим, завдання організації є передумовою виникнення її функцій. В свою чергу, функції являють собою засоби реалізації та виконання поставлених завдань. Щодо співвідношення принципів формування та діяльності організації та її функцій, то принципи здійснюють активний вплив на розвиток функцій та є основою виконання кожної з них. Найбільш складним питанням представляється дослідження органічного зв'язку функцій та компетенції громадських організацій. Виходячи зі специфіки компетенції громадської організації, яка полягає у відсутності юридично-владного характеру і відповідного державно-примусового забезпечення, автор поділяє твердження науковців (Г.В. Барабашева, В.Ф. Погорілка, В.Б. Авер'янова) [2], що компетенція - це міра належного і можливого в діяльності суб'єкта, а функція - певна частина реального, фактичного змісту його роботи. Тим самим підтверджується розуміння компетенції як одного із способів здійснення функцій, яка є більш рухливою, динамічною, схильною до більш частіших змін; компетенція встановлюється виходячи із функцій, і в цьому відношенні є другорядною, похідною від них (І.В. Дробуш) [3].

В радянській теорії громадських організацій безумовним визнавалося наявність у останніх двох функцій, які були закріплені на конституційному рівні: 1)участь у рішенні державних і громадських справ; 2)безпосереднє задоволення індивідуальних, особистих інтересів і потреб членів організації і деяких їх прав. На думку Ц.А. Ямпольської, особливістю співвідношення вказаних функцій в межах громадської організації є те, що перша реалізується через другу; в тому що об'єктивно важливе для всіх, що відображене в першій функції, відбувається через персональне, особисте, що відображене у другій, і, в свою чергу, впливає на це особисте, індивідуальне, на особистість в цілому сприяє її розвитку, вдосконаленню, соціалізацїї[4]. Автор вважала наявність функцій громадських організацій та їх співвідношення серцевиною поняття громадської організації, її визначальною рисою. Більше того, саме фактичне формування цих функцій було підставою в радянській теорії громадських організацій розглядати громадські організації як суб'єкти політичної системи.

Сьогодні одним із найважливіших питань, що виникають у процесі дослідження функцій громадських організацій, є питання про їх класифікацію. Складність класифікації пов'язана із різноманітністю сфер застосування функцій, з особливостями форм і методів їх реалізації, а також значною кількістю організаційно-правових форм громадських організацій. Зрозуміло, що при такому розмаїтті достатньо важко визначити єдиний критерій для універсальної класифікації. На наш погляд, критеріями класифікації функцій повинні виступати елементи діяльності громадських організацій, а саме: об'єкти, суб'єкти, способи, засоби, форми діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...