WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Класифікація форм управління - Реферат

Класифікація форм управління - Реферат

Викладене дає підстави розглядати розпорядчі акти як особливий вид актів органів публічної влади, а відповідно і як різновид правових форм управління, що займають проміжне положення між нормативними та індивідуальними актами. Тому, при класифікації форм управлінської діяльності слід наголошувати увагу і на розпорядчих актах.

Щодо неправових форм, то загальновизнаним є їх поділ на здійснення організаційних дій і виконання матеріально-технічних операцій. В юридичній літературі спостерігається термінологічна різноманітність щодо визначення неправових форм управління, зокрема організаційні дії визначаються як організаційна, оперативно-організаційна робота, щодо матеріально-технічних операцій, то вони теж досить часто іменуються діями, що в загальнотеоретичному плані є допустимим.

Визначення неправових форм управлінської діяльності і наведена їх класифікація не є загальновизнаними. Деякі вчені стверджують, що організаційно-технічні і матеріально-технічні операції (дії) взагалі не можуть розглядатись як форми управлінської діяльності. їх роль є виключно допоміжною (діловодство, експедиція, транспорт, охорона і т.д.), а форма вираження - неправовою. Вони не виражають реалізацію влади, здійснюють їх не управлінські працівники, а обслуговуючий персонал [3, 237].

Така позиція викликає певні заперечення. Виконання матеріально-технічних операцій (дій) має дійсно допоміжний характер, так як з їх допомогою обслуговується процес управління та інші правові форми управлінської діяльності, але їх природа, роль і значення визначаються конкретним видом матеріально-технічних дій.

Всю різноманітність матеріально-технічних дій можна звести у дві групи: 1) внутрішні матеріально-технічні дії; 2) матеріально-технічні дії, що здійснюються органом управління зовні [5, 152].

До першої групи належать матеріально-технічні дії, пов'язані з діловодством (реєстрація, оформлення, розмноження, розсилання документів), обробкою інформації (підрахунки, підготовка певних даних), складання довідок, звітів і т.д. Такі дії є допоміжними, підготовчими по відношенню до тих завдань, для реалізації яких створюється і функціонує орган управління. їх виконання регламентується положеннями, що визначають внутрішню організацію роботи органу. Такі матеріально-технічні дії у більшості випадках дійсно здійснюються допоміжним персоналом, але не виключно ним. Так, управлінський персонал теж може, а інколи і зобов'язаний здійснювати зазначені матеріально-технічні дії. Наприклад, обов'язком організаційного відділу апарату Хмельницької обласної державної адміністрації є узагальнення, поширення та зберігання інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; юридичний відділ організує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів України [див.:19].

До другої групи матеріально-технічних дій можна віднести дії працівників міліції по доставлянню осіб, які потребують невідкладної допомоги в медичні заклади; по виконанню постанови про адміністративний арешт (охорона, організація харчування та інше) В цих діях безпосередньо виражається виконавча влада і здійснює їх управлінський персонал.

Таким чином, матеріально-технічні дії обґрунтовані більшістю науковцями, належать до числа неправових форм управлінської діяльності.

Організаційні дії знаходять своє практичне вираження у повсякденній роботі адміністративно-управлінських працівників. Вони забезпечують чітку й ефективну роботу системи управління та її управлінських одиниць і безпосередньо не спричиняють юридичних наслідків. Найчастіше використовуються такі організаційні дії: проведення нарад, перевірок, семінарів, зборів, конференцій, інструктування, розповсюдження позитивного досвіду, зустрічі з громадянами, трудовими колективами, представниками громадських об'єднань і т.д.

Організаційні дії здійснюються як усередині апарату управління, мають внутрішньо управлінське значення, так і використовуються для здійснення впливу на об'єкти управління.

Крім викладених критеріїв класифікації форм управлінської діяльності, в науковій літературі виділяють ще й такі: цілеспрямованість [13, 163], ступінь юридичного вираження; масштабність; суб'єктне вираження; юридичний зміст та інші критерії [3, 238-239].

Вирішення питання про видову різноманітність форм управління знаходиться у прямій залежності від того, якої точки зору щодо суті форм управління дотримується автор. Запропоновані класифікації дозволяють розглянути форми управління лише з точки зору зовнішньо вираженої управлінської діяльності органів управління. Разом з тим, особливої актуальності набуває питання класифікації форм управління для прихильників "широкого" тлумачення складових понять категорії "форми управління". Адже форма управління представляє собою систему різних елементів, має багато сторін і значень. Це пояснюється філософським сприйняттям форми не лише як способу зовнішнього вираження змісту, а й як відносно стійкої визначеності зв'язків елементів змісту та їх взаємодію, як тип і структуру змісту. Категорія "управління" теж носить багатоплановий характер і досить виправдано розглядається в різних аспектах. Тому при класифікації форм управління доцільно використати певні засоби системного підходу.

Найбільш практичним, на наш погляд, виступає структурно-функціональний критерій класифікації форм управління, за яким виділяються форми організації органів управління (структурна форма управління) (структурний аспект) і форми діяльності органів управління (функціональний аспект), які в свою чергу поділяються на форми як відображення процесу управлінської діяльності, так і форми як зовнішній прояв самої управлінської діяльності.

Під структурною формою управління слід розуміти зовнішнє вираження способів побудови як системи управління в цілому, так і її структурних одиниць, враховуючи при цьому форми взаємовідносин між ними. Управління як діяльність здійснюється у вигляді дій, що послідовно змінюють одна одну в певному порядку, тобто протікає за певною процедурою, яка також повинна розглядатись як форма по відношенню до змісту цієї діяльності. Такою формою є конкретні дії суб'єктів управлінського процесу. Під формою управлінської діяльності, з точки зору зовнішнього вираження її результатів, слід розуміти прийняті органами управління в межах їх компетенції управлінські акти, які оформлені у вигляді нормативного, розпорядчого, індивідуального акту чи адміністративного договору. Зовнішнє вираження діяльності суб'єктів управління під формами управління слід розуміти зовнішньо виражені результати діяльності суб'єктів управління, що відповідають їх компетенції.

Завдяки такій класифікації відображаються найбільш суттєві аспекти форм управління, які дозволяють повно і всебічно визначити зміст та природу управлінської діяльності, виявити основні напрямки її удосконалення.

Класифікація форм управлінської діяльності за структурно-функціональним критерієм відображає найбільш загальні її складові, кожна з яких може бути представлена у вигляді відповідної підгрупи.

Література

1. Административное право /Под ред. А.Е.Лунева. -Μ., 1970.

2. Акты управления (Вопросы теории). Межвуз.сб.науч.пр. - Иваново: Ивановский гос. университет, 1987.

3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. –М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.

4. Бахрах Д.Н. Формы государственного управления // Советское государство и право. -1983. –№4.

5. Бахрах Д.Н. Админисративное право: Учебник для вузов. -М., 1997.

6. Братусь С.Н., Самощенко И.С. Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. - М., 1962.

7. Васильев РФ. Акты управления (понятия и юридические свойства): Автореф.дис. ... канд. юрид. наук. -Харьков, 1990.

8. Габричидзе Б.Н. Апарат управления местных Советов. - М., 1980.

9. Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора. - Красноярск, 1997.

10. Евтихиев И.И. Виды и формы административной деятельности. - Автореф.док.дис. -М., 1948.

11. 77ро звернення громадян Закон України від 2 жовтня 1996р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№47. - Ст.256; Указ Президента України Про додаткові заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення ( від 13. 08. 2002 р).

12. Княгинин КН. Охранительные правоприменительные акты. - Свердловск, 1991.

13. Коренев А.П. Административное право России: Учебник. В 3-х частях. 4.1. – М., 1997.

14. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К, 1999.

15. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. -Казань, 1975.

16. Манохин В.М. Советское административное право: Курс лекций. Вып.первый. Часть Общая. - Саратов, 1968.

17. Пашутин В.В. Правова природа розпорядчих актів: Автореф.дис. ... канд.юр.наук. X, 1998.

18. Петров Г.И. Класификация актов советских государственных органов //Правоведение.

- 1964. –№1.

19. Положення про юридичний відділ апарату Хмельницької облдержадміністрації. Затверджено наказом керівника апарату облдержадміністрації від 16 листопада 2000 року.

20. Правоприменение в советском государстве. - Μ.,1985.

21. Розин Л.М. Вопросы теории актов советского государственного управления и практика органов внутренних дел: Учебное пособие. –М.,1974.

22. Советский энциклопедический словарь. / Глред. А.М.Прохоров. - 4-е изд. - М., 1988.

23. Советское административное право. Методы и формы государственного управления.- М., 1977.

24. Старосцяк Е. Правовые формы административной деятельности: Пер.с пол. - М.: Госюриздат, 1959.

25. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.


 
 

Цікаве

Загрузка...