WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України - Реферат

Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України - Реферат

Проте посилення соціологічного, політичного підходів в дослідженні об'єктів бюджетно-правової дійсності суттєво позначається на введенні в систему науки бюджетного права нових понять. Або понятійний апарат буде перенасичений категоріями соціології і політології або вдасться знайти вдалі пропорції власних і запозичених понять. Правильно визначене співвідношення багато в чому залежить від направлення розвитку бюджетної думки (юридичний позитивізм, соціологічна школа права, інша політико-правова орієнтація), а також від ступеня впливу політики на юридичне знання.

Загально-правові категорії в науці бюджетного права виконують дві функції. По-перше, вони утворюють "специфічну ланку методу пізнання права" [5, 74], а відповідно, грають методологічну роль в науці бюджетного права, позначаючи шлях пізнання її предмета. По-друге, вони складають загальнотеоретичну основу для розгортання бюджетного знання. Поняття права, держави, правовідносин, джерел права, відповідальності і багато інших, переломлюючись через бюджетно-правову матерію, зберігають своє сутнісне трактування, яке їм дає загальна теорія держави і права, але несуть інший науковий тягар в бюджетному праві. Звідси й інший результат їх застосування. Наприклад, з опорою на категорію "джерело права" виводиться поняття "джерело бюджетного права", зміст якого конкретизується порівняно із загально-правовою категорією уточненням сфери нормативного регулювання. Крім того, можливе коректування понять загальної теорії права з врахуванням найважливіших особливостей бюджетного права і понять науки, в яких відображаються такі особливості. Це стосується, наприклад, специфіки бюджетно-правових норм. Особливості бюджетно-правової і, навпаки, зародків публічного права в приватному; по-друге, широкою сферою бюджетно-правового регулювання, що торкається сфери інших галузей права: конституційного, адміністративного; по-третє, забезпеченням реалізації ряду норм бюджетного права на галузевому рівні. Все це зумовлює включення в науку бюджетного права понять "конституція", "громадяни", "власність", "юридичні та фізичні особи", "правоздатність", "дієздатність", "державний апарат" та ін.

Бюджетно-правові категорії не розташовані в один ряд по горизонталі. Вони, так би мовити, різної питомої ваги. В міру субстанціональності, за ієрархією цінностей основні категорії науки бюджетного права займають місце, що обумовлює їх поділ на базисні і спеціалізовані (похідні). Базисні категорії - це ті, яким властиві атрибути субстанціонального. Вони належать до тієї частини науки, яку у філософів прийнято називати онтологічною частиною, або наукою про суще. Цим категоріям іманентна внутрішня цілісність, глобальність, фундаментальність. Такою базисною, онтологічною і фундаментальною в бюджетному праві є категорія "бюджет". Важливість цієї категорії проявляється в здатності на рівні логічної форми максимально охопити сферу регулювання і вивчення бюджетного права. Тут можна говорити про великий об'єм вказаної категорії, оскільки багато узагальнених в ній об'єктів вивчення співпадає з предметом пізнання науки бюджетного права в цілому. Крім того, категорія "бюджет" допомагає встановити зовнішні кордони бюджетного права, що відділяють відповідний інститут (а відповідно і галузь права - фінансове право) від інших галузевих і теоретичних систем. Всі інші бюджетно-правові категорії є похідними (спеціалізованими, другорядними). До них відносяться категорії "бюджетно-правова норма", "система бюджетного права", "бюджетний процес", "бюджетне правовідношення", "бюджетний період" та ін.

На нашу думку бюджетно-правові категорії - це широкі за рівнем узагальнення і абстрагування в межах бюджетно-правової науки поняття. Вони відображають найістотніші властивості бюджетно-правової дійсності, головні зв'язки всіх правових явищ і тому є найбільш глибокими за змістом і широкими за об'ємом поняттями, які в силу цього складають постійну частину, основу науки бюджетного права [2, 26]. A.M. Васильєв вірно підкреслює, що ще однією особливістю юридичних категорій, порівняно з категоріями інших наук, є їх закріплення в законі [5, 92]. Ми цілком підтримуємо його думку.

Отже, резюмуючи можна підкреслити, що бюджетно-правові категорії - це найбільш загальні, фундаментальні поняття, в яких відображаються найсуттєвіші якості бюджетно-правової дійсності, закріплюються знання, які мають істотне значення і які в силу цього складають постійну частину, основу науки бюджетного права.

Література

1. Аристотель. Категории. / Пер. А.В. Кубицкого. Ред., вступ. статья и примечания Г.Ф. Александрова. - Μ.: Государственное социально-экономическое издательство, 1939. 2.Вельский К.С. Финансовое право. –М.: Юрист, 1994.

3. Богданова Н.А. Понятия науки конституционного права: опыт аналитического и синтетического подходов к построению системы // Вестник Московского ун-та. - Сер. 11. Право, 1999.

4. Булатов М.А. Логические категории и понятия. - К.: Наукова думка, 1981.

5. Васильев A.M. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. - М., 1976.

6. Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс, 1978.

7. Готт B.C., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки (становление и развитие). - Москва: Мысль, 1984.

8. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. - Т. 2: И-О.

- М.: Рус.яз. - 1989.

9. Категории материалистической диалектики /Подред. М.М. Розенталя и Г.М. Штрауса.- М., 1957.

10. Конкин МЛ. Проблема формирования и развития философских категорий: Монография. - М.: Высшая школа, 1980.

11. Краткий словарь по философии /Под общей ред. И.В. Блаберга, И.К Пантина. - 3-е изд., доработанное и дополненное. - М.: Политиздат, 1979.

12. Малая советская энциклопедия. Издание третье. В 10-ти томах. - Москва: Большая советская энциклопедия, 1960.

13. Налоги. Учебное пособие. Изд. второе перераб. и дополн. /Под ред. В.В. Буряковского. -Дніпропетровськ: Пороги, 1998.

14. Нерсесящ B.C. Политические учения древней Греции. –М.: Наука. – 1979.

15. Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1979.

16. ЧанышевА.Н Аристотель. Второе, дополненоеиздание. Серия: Мыслителипрошлого. -М.: Мысль, 1987.

17. Шептулин АЛ. Система категорий диалектики., М.: Наука. – 1967.

18. Щербанюк О.В. Співвідношення науки фінансового права і фінансового права //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Bun. 100: Правознавство. -Чернівці: Рута, 2001.


 
 

Цікаве

Загрузка...