WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України - Реферат

Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України - Реферат

Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України

Постановка проблеми співвідношення категорій і понять бюджетного права України обумовлена передусім тим, що в основі будь-якої системи наукового знання лежить певний понятійно-категорійний апарат, що обов'язково визначається специфікою об'єкта дослідження тієї чи іншої науки. Наука бюджетного права не є виключенням. Вона оперує визначеним, притаманним лише їй колом понять, має особливі, специфічні категорії. Останні, як найбільш загальні, основні, фундаментальні поняття несуть головний тягар в понятійному апараті бюджетного права і мають всезагальне розповсюдження.

Що ж таке категорія? Відповідь на дане питання почали шукати ще у стародавній Греції, зокрема, особливу увагу йому приділив Аристотель, поглиблюючи і розвиваючи пізнання людини у сфері держави і права [14, 222]. Філософ присвятив даній проблемі однойменну працю [1], внаслідок чого тепер ми розуміємо термін "категорія" так, як його визначив Аристотель, оскільки старогрецьке слово "kategoria" означало у побуті "звинувачення", а на філософській мові Аристотеля термін "категорія" позначав основну, загальну ознаку, найбільше родове поняття, що не зводиться до іншого [16, 62-63], бо "будь-яка сутність ... означає деяку (одну) дану річ [1, 10]".

Відповідно до цього наступники і визначають категорію як "розряд, порядок чи відлік предметів [8, 97].., найбільш загальне і фундаментальне поняття, яке відбиває найсуттєвіші, всезагальні якості [15, 1051] і відносини предметів та явищ дійсності об'єктів світу та пізнання [12, 623], найбільш загальні поняття, що виражають основні якості і закономірності явиш об'єктивної реальності і визначають характер науково-теоретичного мислення [11, 127]". На думку М.М. Розенталя, правові категорії - це згустки, "вузли" пізнання, бо в них виражаються найбільш важливі, суттєві риси, сторони явищ і предметів. З їх допомогою пізнання розкриває внутрішній зв'язок, єдність, суттєві відносини між явищами [9, 8].

"Правові категорії, - підкреслює A.M. Васильєв, - найбільш глибокі, фундаментальні поняття, що являються межею узагальнення і в якій-небудь галузі знань і в правознавстві в цілому" [5, 87].

У зв'язку з цим основною метою статті є дослідження суті бюджетно-правових категорій як фундаментальних понять бюджетного права, поділ їх за походженням, основною сферою застосування і ролі в даній науці.

Як вже зазначалося, категорії є різновидом понять і являють собою основне стійке теоретичне ядро. Вони поступово виділяються з усієї сукупності як поняття найбільш загальні за об'ємом і можливостями продуктивного використання у пізнанні наукових явищ, а тому є найбільш значними по своїй ролі у науці [7, 183].

Категорії бюджетного права являються опорними пунктами, східцями пізнання, формуються не всі разом, а кожна на строго визначеній стадії розвитку пізнання, що відповідно характеризує процес розвитку науки бюджетного права. Поява кожної нової категорії в ході розвитку пізнання не випадкова, а необхідна. Цей процес виникає тому, що пізнання, проникаючи все глибше в світ явищ, виявило нові всезагальні сторони і зв'язки, які вже не вкладаються в існуючі категорії і потребують для свого вираження і фіксації нових категорій. З'явившись, кожна нова категорія вступає в певні необхідні відносини і зв'язки з існуючими категоріями і таким чином, займає своє особливе, обумовлене розвиваючим процесом пізнання місце в загальній системі категорій [17, 84]. І якщо ми розташуємо категорії в тій послідовності, в якій вони з'явилися в процесі розвитку пізнання і практики, нам не важко буде виявити місце, роль і значення кожної категорії, їх взаємовідношення і взаємозв'язок.

Категорії бюджетного права являються концентрованим вираженням загальних, найбільш суттєвих ознак, якостей, закономірностей і взаємозв'язків діалектичного руху матеріальних і духовних об'єктів тієї сфери діяльності, котру вони вивчають (а саме бюджетну діяльність держави) [13, 13].

Практика використання термінів "категорія" і "поняття" показала, що в одних випадках вони розуміються як синоніми, а в інших - такі, що знаходяться у відношенні повного взаємовиключення [4, 81]. Протилежність, антиномічність (виділено мною - Т.П.) вживання одних і тих же термінів веде до постановки проблеми співвідношення понять і категорій або, скоріше всього, являється вираженням такої проблеми. Ці терміни по змісту мають між собою спільні і відмінні риси. На нашу думку, спільне заключається в тому, що і перші, і другі, якщо обмежитись рамками права, мають більш широкий характер. Відмінність же полягає в тому, що поняття як форма логічного мислення, мають "права громадянства", в любій конкретній науці. Категорії - це ті ж поняття без цього "права громадянства". Крім того, категорії мають більш ширший характер, бо вони охоплюють, тобто відображають як сферу мислення (нагадаємо, що поняття - це результат форми мислення), так і його об'єктивний зміст [10, 53]. Прикладом може бути основна, базисна категорія бюджетного права - "бюджет". Термін "бюджет", для бюджетного права є безперечно категорією, тому, що саме цей термін "вибудовує" понятійну систему науки бюджетного права і в аспекті наповнюючих її компонентів (блоків), і з позиції відносин, що склалися. Основний тягар такої категорії полягає в забезпеченні цілісності науки та її провідної ролі в юриспруденції. Дана категорія безпосередньо пов 'язана з кінцевою метою теоретичного пізнання бюджетно-правової дійсності як об'єкта науки бюджетного права - з формулюванням і розкриттям сутності поняття бюджетного права. Як поняття, термін "бюджет" знаходить своє відображення в інших галузях права: конституційному адміністративному праві (де цей термін має похідне, другорядне значення). Але поряд із спільними та відмінними рисами понять та категорій бюджетного права, ми не повинні нехтувати їх особливими функціями, котрі виконують важливу роль в пізнавальному процесі і дякуючи яким стоять не просто поряд, а кожна займає своє місце в цілісній структурі пізнання.

Категорії, що використовуються наукою бюджетного права розрізняються за їх походженням, основною сферою застосування і роллю в даній науці. Виділяються всезагальні, загальнонаукові, загально-правові, власні поняття і запозичені у інших галузевих наук.

Всезагальні категорії - це філософські поняття, що розкривають методологію пізнання (сутність, зміст і форма, загальне, особливе і окреме, історичне і логічне та ін.) [3, 12]. Для науки бюджетного права вони мають цінність інструменту, що забезпечує усестороннє і глибоке вивчення її предмета.

Загальнонаукові категорії являють собою категорії соціології, політології, економічної науки і ряду інших, що вивчають ті ж явища і процеси, що і бюджетне право, але кожна в своєму аспекті. Такі поняття сприймаються наукою бюджетного права як готові логічні конструкції, що отримують наповнення і розвиток з бюджетно правової сфери у зв'язку із закріпленням правовідносин, що регулюються нормами бюджетного права. Відомий фахівець сучасного французького фінансового права П.М. Годме у своїй класичній праці "Публічні фінанси" підкреслює, що "дослідження фінансових явищ вимагає звернення до багатьох наук, наприклад, до конституційного, адміністративного права, політичної економії, соціології і психології" [6, 36]. Найближчими до науки бюджетного права в цьому сенсі, на нашу думку, є фінансова наука і політекономія. Так, базисну, основоположну категорію "бюджет" і похідні - "дохід", "видатки", "гроші" та низку інших наука бюджетного права досліджує як творіння державної влади, природно залишаючи при цьому поза предметом свого дослідження їх не менш істотний перший, об'єктивний бік, а саме те, що вони в такій же мірі є водночас і продуктом товарного виробництва [18, 65].


 
 

Цікаве

Загрузка...