WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб - Реферат

Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб - Реферат

Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб

Проблема процесуальних форм реалізації норм земельного права є однією з центральних і комплексних проблем в земельно-правовій науці. Дослідження порядку здійснення земельно-процесуальної діяльності, що пов'язана із зміною цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, дозволить: по-перше, виявити процесуальні проблеми, що можуть виникнути в процесі здійснення такої діяльності; створити актуальні теоретичні й практичні передумови для подальшого розвитку такої традиційно "непроцесуальної" галузі, як земельне право.

В юридичній літературі аналізу піддавалися питання, пов'язані з поняттям земельно-правового процесу й визначенням його принципів, розглядалися окремі види процесуальної діяльності земельних та інших державних органів щодо регулювання земельних відносин, зокрема аналізувався землевпорядний процес у СРСР та порядок вирішення земельних спорів.

Стосовно визначення кола процесуальних проблем, що виникають у зв'язку із зміною цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, на сьогодні відсутні дослідження з вирішення цього питання.

Через призму дослідження порядку здійснення земельно-процесуальної діяльності, що пов'язана із зміною цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, виявити процесуальні проблеми, що можуть виникнути в процесі здійснення такої діяльності та запропонувати шляхи їх вирішення.

Використання земель в Україні можливе відповідно до їх основного цільового призначення. На законодавчому рівні не закріплені такі поняття, як "основне цільове призначення земель" та "категорія земель". Стаття 19 Земельного кодексу України (далі - ЗК) у редакції від 25 жовтня 2001 р. лише вказує, що землі України за основним цільовим призначенням поділяються на певні категорії.1 Це означає, що основне цільове призначення земель є головним критерієм поділу земель на окремі категорії, які мають особливий правовий режим, та визначає зміст правосуб'єктності суб'єктів земельних правовідносин. Уявляється, що під основним цільовим призначенням земель слід розуміти сукупність встановлених нормами земельного законодавства вимог щодо використання земель. В результаті зміни цільового призначення земель здійснюється переведення земель з однієї категорії до іншої. Категорія земель - це частина земельного фонду України, яка характеризується єдиним цільовим призначенням земельних ділянок, що входять до неї.

Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 20 ЗК). Для реалізації положень цієї статті була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб"2 (далі - Постанова № 502). Завданням цього підзаконного нормативно-правового акту є врегулювання правовідносин, які виникають при вирішенні питань про зміну цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб. На виконання цього завдання Постановою № 502 має бути встановлено більш чіткий процесуальний порядок дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів цього виду організаційних земельно-процесуальних правовідносин (у тому числі власників земельних ділянок) щодо переведення земель з однієї категорії до іншої.

На сьогодні в Постанові № 502 врегульовані питання щодо: порядку ініціювання зміни цільового призначення земельних ділянок; порядку розгляду заяв (клопотань) від власників земельних ділянок відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування, в тому числі надання дозволу на підготовку проекту відведення земельної ділянки; складання (розробки) проекту відведення земельної ділянки (або її частини), його погодження, перепогодження та затвердження; прийняття рішення про дозвіл на зміну цільового призначення земель або про відмову у такій зміні, в тому числі стосовно порядку оскарження вказаних рішень; особливостей зміни цільового призначення окремих категорій земель. Незважаючи на те, що процесуальні норми Постанови № 502 у цілому направлені на максимальну регламентацію дій учасників даного виду організаційних земельно-процесуальних правовідносин, поза увагою залишилося чимало проблемних питань, що можуть виникнути при зміні цільового призначення земель. Для їх виявлення та вирішення необхідно спробувати провести аналіз загального процесу зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб із визначенням загальних стадій його проведення.

Перша (початкова) стадія, де суб'єктами виступають власники земельних ділянок (громадяни або юридичні особи) та відповідні органи державної влади або органи місцевого самоврядування, передбачає порушення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок. Так, громадяни або юридичні особи подають заяву (клопотання) до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або районної держадміністрації, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту. Що саме має бути зазначено в заяві (клопотанні) у Постанові № 502 - жодного слова. Уявляється, що в ній мають бути зазначено місцезнаходження, площа (розмір), кадастровий номер земельної ділянки, мету зміни цільового призначення, а також назва тієї категорії земель, переведення в яку передбачається здійснити. Запропонований перелік не є вичерпним. Можливо, на цій стадії доцільно було б передбачити в Постанові № 502 проведення процедури попередньої експертизи додаткових документів, що подаються власниками земельних ділянок. Відповідно до частини 2 п. 2 Постанови № 502 до заяви (клопотання) додаються: а) копія державного акта на право власності на земельну ділянку; б) для громадянина - власника земельної ділянки - копія паспорта (серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце проживання), для юридичної особи - власника земельної ділянки - копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; в) документи щодо встановлених обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки; г) обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру. Результатом здійснення першої стадії має бути прийняття до розгляду заяви (клопотання) та додаткових документів. На практиці виникають численні випадки, коли відповідні органи державної влади або органи місцевого самоврядування відмовляють власникам земельних ділянок у прийнятті відповідних заяв (клопотань) із мотивів їх "неналежного оформлення згідно з встановленою формою". Для запобігання таких випадків питання змісту заяви (клопотання) власників земельних ділянок на цій стадії потребує правової регламентації.

На другій (підготовчій) стадії відбувається визначення можливості зміни цільового призначення земельних ділянок шляхом розгляду заяв (клопотань) та додаткових документів їх власників відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою або районною держадміністрацією). Результатом такого розгляду, в разі згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки, є надання дозволу на підготовку проекту її відведення. На цій стадії невирішеним питанням є терміни розгляду заяв (клопотань) та додаткових документів. Це вже призводить до того, що заяви довгий час залишаються без розгляду. Уявляється, що оптимальним терміном розгляду відповідних документів заявника та надання дозволу на підготовку проекту відведення земельної ділянки має бути 5-денний строк із дня подання документів.

Третя (основна) стадія передбачає проведення таких процедур: процедура складання, погодження (перепогодження) та затвердження проекту відведення земельної ділянки або її частини; прийняття рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок. На цій стадії вступають у земельно-процесуальні правовідносини з приводу переведення земель нові суб'єкти: державна (або інша ліцензована) землевпорядна організація, орган земельних ресурсів, природоохоронні й санітарно-епідеміологічні органи, орган містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини. Проект відведення земельної ділянки складається, якщо зміні цільового призначення підлягає її частина. Якщо зміні цільового призначення підлягає вся земельна ділянка, здійснюється перепогодження проекту відведення земельної ділянки з відповідними органами виконавчої влади. Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, складається державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки. Умови й термін складання проекту відведення земельної ділянки визначаються договором, укладеним замовником із виконавцем робіт. Проект відведення земельної ділянки погоджується або перепогоджується з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини, а також підлягає державній землевпорядній експертизі, після якої замовник подає проектні матеріали відповідно до сільської, селищної, міської ради або до районної держадміністрації для прийняття рішення.

Постанова № 502 не передбачає строки погодження (перепогодження) проекту відведення земельної ділянки (її частини) із вищезгаданими суб'єктами, що унеможливлює встановити конкретну посадову особу відповідного органу, винну в затягуванні цілого процесу зміни цільового призначення земельних ділянок. Враховуючи, що земля у вітчизняному земельному законодавстві розглядається як основне національне багатство, як природний об'єкт, який перебуває під особливою охороною держави, як природний ресурс, що використовується як засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві та як нерухоме майно, пропонується переведення земельних ділянок (або їх частини) сільськогосподарського призначення (ріллі, багаторічних насаджень) з однієї категорії в іншу здійснювати тільки при позитивному висновку державної екологічної експертизи.

Сільська, селищна, міська рада розглядає проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту. Районна держадміністрація розглядає подані проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту, якщо така зміна пов'язана з наступним використанням цієї ділянки для сільськогосподарських потреб, ведення лісового і водного господарства, будівництва об'єктів, призначених для обслуговування членів територіальних громад району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі тощо). Цього разу не передбачено, в який строк має бути прийняте відповідне рішення та в який строк копія рішення повинна бути надіслана заявнику. До того ж не визначено зміст прийнятого рішення відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (її частини) повинно містити: дані місцезнаходження, площі (розміру), кадастрового номеру та категорії земельної ділянки (її частини), що підлягає зміні свого цільового призначення; підстави зміни цільового призначення; нове цільове призначення земельної ділянки (її частини).


 
 

Цікаве

Загрузка...