WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди - Реферат

Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди - Реферат

Більш вдалою, здається, характеристика специфіки зобов'язань із відшкодування шкоди, запропонована Д.В. Бобровою. Вона зазначає, що: а) юридичними фактами, на підставі яких виникає зобов'язання, є порушення абсолютного пасивного обов'язку і тим самим - абсолютного права, тобто порушення абсолютних правовідносин шляхом вчинення протиправного і, як правило, винного діяння; б) обов'язок заподіювача - це його новий обов'язок, який покладається на нього законом замість порушеного ним абсолютного обов'язку пасивного типу в абсолютних правовідносинах; в) заподіювач зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду шляхом відшкодування її в натурі або відшкодування заподіяних збитків; г) обов'язок заподіювача спрямований на поновлення порушеного абсолютного права, а якщо це неможливо - на відшкодування заподіяних збитків; д) суб'єктний склад зобов'язання визначається так: уповноважена особа в ньому збігається з уповноваженою особою в абсолютних правовідносинах, тобто з носієм абсолютного права щодо зобов'язаної особи, то нею стає будь-яка зобов'язана особа в абсолютних правовідносинах, яка порушила абсолютне право [4].

Таким чином, характерними рисами зобов'язань із відшкодування шкоди є те, що вони:

> виникають внаслідок неправомірних рішень, дій чи бездіяльності заподіювача шкоди;

> настають у тому випадку, коли потерпілий і заподіювач шкоди не знаходилися в цивільних правовідносинах;

> це завжди новий юридичний обов'язок, який покладається на правопорушника замість невиконаного;

> виникають при порушенні абсолютного права потерпілого;

> регулюються імперативними нормами;

> виступають тільки у формі відшкодування шкоди;

> на розмір відшкодування впливає умисел і груба необережність потерпілого та матеріальний стан заподіювача шкоди в особі фізичної особи;

> наявність шкоди, протиправної поведінки, причинного зв'язку між шкодою і протиправною поведінкою заподіювача, вини є обов'язковими умовами виникнення позадоговірної відповідальності (крім випадків передбачених законом).

Зобов'язання із відшкодування шкоди слід відмежовувати від договірних зобов'язань. Так, а) договірні зобов'язання виникають у разі укладення цивільно-правового договору (зокрема, договірна відповідальність настає за невиконання або неналежне виконання умов договору), а зобов'язання із відшкодування шкоди в тому випадку, коли потерпілий і заподіювач шкоди не знаходилися в цивільних правовідносинах (однак правила про деліктну відповідальність поширюються й на завдання шкоди особою, з якою у потерпілого укладено договір. Мова йде, зокрема, про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (ст. 1209-1211 ЦК України); б) договірні зобов'язання - це завжди існуючі між сторонами зобов'язання, а зобов'язання із відшкодування шкоди - це завжди новий юридичний обов'язок, який покладається на правопорушника замість невиконаного; в) договірні зобов'язання є відносними, а зобов'язання із відшкодування шкоди - абсолютними; г) договірні зобов'язання регулюється як імперативними, так і диспозитивними нормами, а зобов'язання із відшкодування шкоди - виключно імперативними; д) у разі невиконання або неналежного виконання договірного зобов'язання можлива відповідальність як у формі відшкодування збитків, так і у формі сплати неустойки, штрафу, а зобов'язання із відшкодування шкоди виступають тільки у формі відшкодування шкоди (що видно із самої назви зобов'язань); є) у договірних зобов'язаннях на розмір відповідальності впливає вина кредитора, а для зобов 'язань із відшкодування шкоди має значення тільки умисел і груба необережність потерпілого та матеріальний стан заподіювача шкоди - фізичної особи.

З'ясувавши характерні риси зобов'язань із відшкодування шкоди, можна дати їх визначення. Однак слід враховувати певні розбіжності з цього приводу між цивілістами.

Так, О.О. Красавчиков під зобов'язанням із відшкодування шкоди розумів цивільно-правові зобов'язання, в силу яких одна особа (потерпілий-кредитор) має право вимагати від іншої особи (заподіювача-боржника) повного відшкодування протиправно заподіяної шкоди шляхом надання певного майна в натурі або відшкодування збитків [5]. Однак, на нашу думку, в даному понятті передбачені тільки права потерпілого-кредитора, але нічого не говориться про підстави виникнення зобов'язань, про норми, якими слід керуватися для захисту порушених прав, про обов'язки боржника-заподіювача шкоди.

Більш ширшим є поняття зобов'язань із відшкодування шкоди, запропоноване М.Д. Єгоровим, в якому дані зобов'язання визначаються як зобов'язання, що виникають внаслідок порушення майнових та особистих немайнових прав потерпілого, які носять абсолютний характер, покликані забезпечити найбільш повне відновлення цих прав за рахунок заподіювача шкоди або осіб, на яких законом покладено обов'язок відшкодувати шкоду [6].

Повністю погодитися з вищенаведеною думкою не можна, оскільки в такому понятті передбачено, що дані зобов'язання виникають лише внаслідок порушення майнових та особистих немайнових прав потерпілого. Тобто створюється враження, що порушення майнових прав потерпілого завжди спричиняє порушення особистих немайнових прав. Виникає питання, чи може мати місце порушення особистих немайнових прав без порушення майнових прав? Як свідчить практика, порушеними можуть бути як майнові, так і окремо особисті немайнові права потерпілого. Тому більш доцільним є застосувати сполучник "або" замість "та". Крім того, під таке поняття зобов'язань внаслідок завдання шкоди підпадає й віндикація, захист честі та гідності та ін.

Д.В. Боброва визначила зобов'язання із відшкодування шкоди як зобов'язання, в якому особа, що протиправно і винно завдала шкоди особистості громадянина або його майну чи майну організації, зобов'язана її відшкодувати, а потерпілий має право на відшкодування заподіяної шкоди у повному обсязі [7].

На нашу думку, вищенаведене поняття зобов'язань із відшкодування шкоди враховує основну його специфіку, яка є підставою проведення розмежування недоговірних та договірних зобов'язань. Тому запропоноване Д.В. Бобровою визначення ми вважаємо найбільш вдалим.

В новому ЦК України законодавець не дає визначення даного зобов'язання, однак в ст. 1166 ЦК України міститься основна ідея, за якою "шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала".

Таким чином, враховуючи зміст правової норми та характерні риси зобов'язань із відшкодування шкоди, можна їх визначити як зобов'язання, в яких особа, що завдала шкоди неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також майну фізичної або юридичної особи, зобов'язана її відшкодувати, а потерпілий має право на відшкодування завданої шкоди в повному обсязі.

Література

1. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М.: ПРОСПЕКТ, 1997. - С. 495.

2. МатвеевГ.К. Основания гражданско-правовой ответственности. -М.:Юрид.лит., 1970. - С. 38-39.

3. Советское гражданское право: В 2-х т./Под ред. О. А. Красавчикова. - М.: Высшая школа, 1973. - Т. 2. - С. 323-324.

4. Зобов 'язалъне право: теорія і практика: Павч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. унтів/За ред. О. В.Дзери. -К: ЮринкомІнтер, 1998. - С. 805-807.

5. Советское гражданское право: В 2-х т./ Под ред. О. А. Красавчикова. - М.: Высшая школа, 1973. - Т. 2. - С.324.

6. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М.: ПРОСПЕКТ, 1997. - С. 699.

7. Зобов 'язалъне право: теорія і практика: Павч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. унтів/За ред. О. В.Дзери. -К: Юрінком Інтер, 1998. - С. 804.


 
 

Цікаве

Загрузка...