WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами - Реферат

Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами - Реферат

Форма повинна служити тому, щоб держава в процесі своєї правотворчої діяльності змогла своєчасно побачити і реалізувати все те нове і прогресивне, що виникає в соціальній практиці. Отже, той чи інший нормативно-правовий акт повинен видаватися тим органом держави, який найбільш здатний дати реальну як позитивну, так і негативну оцінку соціально-правовим проблемам. Форма володіє відносною самостійністю і впливає на розвиток змісту. Таким чином, якщо в практичній діяльності пріоритет надається формі, то після відриву її від змісту вона перетворюється на самоціль, а це призводить до формалізму.

Формалізм як соціальне явище є особливо небезпечним у діяльності міліції. Слід підкреслити, що за „статистикою протягом доби органи внутрішніх справ реєструють в середньому до 5 тис. звернень з будь-яких питань, де за кожним з них проблема і доля людини" [17, 2-5]. Відомо, що працівникам міліції часто доводиться мати справу з тими громадянами, які грубо порушують і зневажають закони. У зверненні до всіх працівників органів і підрозділів внутрішніх справ Колегія МВС закликала їх у своїй діяльності проявляти витримку, людяність, дотримуватися християнської моралі, не бути формалістами, а уважно і чуйно, доброзичливо ставитися до людей [18, 32-33]. Законність вимагає від кожного правоохоронця суворого дотримання закону не лише у спілкуванні із законослухняними громадянами, а й з правопорушниками.

Як не прикро констатувати, проте в наш час трапляються не непоодинокі факти правопорушень зі сторони працівників усіх ланок і служб органів внутрішніх справ. Існують як об'єктивні, так і суб'єктивні причини таких правопорушень. У філософії причиною називають явище, яке при визначених умовах з необхідністю викликає, породжує інше явище (наслідок). Зв'язок між причиною і наслідком носить закономірний характер, суть якого зводиться до того, що причина за сприятливих умов щоразу призводить до певного наслідку. Таким чином, зв'язок між причиною і наслідком характеризується поняттями необхідності, неминучості.

Кожне явище, у тому числі й правопорушення, є наслідком сукупності багатьох причин та умов, воно з об'єктивною необхідністю і випадковістю притаманне органам внутрішніх справ як соціальному інституту. Але це не означає, що суспільство повинно миритися з ігноруваннями законності тими правоохоронцями, котрі зобов'язані стояти на сторожі закону.

Отже, теоретико-філософський аналіз законності, по-перше, дає можливість досягти глибшого пізнання сутності законності, характеру її змісту і форми, ролі у функціонуванні суспільних відносин. По-друге, теоретичне осмислення законності відіграє важливу роль у вихованні в громадян України високої правової свідомості і культури, у боротьбі з правовим нігілізмом і злочинністю. По-третє, оскільки Україна стала на шлях будівництва правової держави, то пріоритетами її правової і соціальної політики є забезпечення прав і свобод її громадян, захист державного устрою і правопорядку. Як у свій час підкреслював Гегель, „державний устрій повинен захищати свободу, служити перешкодою свавіллю, ...сприяти благу, щастю і задоволенню людей" [19, 466]. Вирішення поставлених завдань можливе за умов дотримання усіма суб'єктами права існуючих правових норм та законності. По-четверте, теоретичний аналіз законності безпосередньо пов'язаний з практичною діяльністю ОВС, які, у першу чергу, несуть відповідальність за її дотримання всіма суб'єктами права. Але незважаючи на заходи, які вживаються МВС щодо поліпшення дисципліни і законності серед особового складу, поки що бажаних результатів не досягнуто. Так, у ході операції Листі руки" виявлено чимало фактів, що були підставою звільнення майже півтори тисячі працівників. „Не випадково, - підкреслює В.С.Венедиктов, - що ті органи, служби і підрозділи, де забезпечується дотримання особами рядового й начальницького складу правових вимог, де практично відсутні порушення законності, досягають високих результатів в практичній діяльності, домагаючись успішного розкриття злочинів, зміцнення громадського порядку" [3, 21].

Поглиблений філософсько-теоретичний аналіз законності, розробка науково обгрунтованих рекомендацій щодо запобігання правопорушенням з боку самих правоохоронців стає важливим чинником виховання сумлінного ставлення їх до службових обов'язків. По-п'яте, теоретичний аналіз проблем законності і правопорядку дає можливість законодавцеві при розробці тих чи інших нормативно-правових документів враховувати суперечливі тенденції розвитку та існування в суспільстві процесів і явищ, в тому числі специфіку стану і функціонування законності, що, безумовно, буде сприяти її дотриманню і зміцненню всіма суб'єктами правових відносин. По-шосте, теоретико-філософський аналіз законності сприяє чіткому усвідомленню існування об'єктивних і суб'єктивних причин беззаконня і злочинності, організації діяльності профілактики правопорушень як загалом у суспільстві, так і в системі ОВС. Досвід вивчення стану і зміцнення законності в ОВС може бути реалізований в законодавстві, практичних юридичних розробках і методиках. По-сьоме, діалектика сучасного розвитку суспільства і його правоохоронних органів, в тому числі стану і зміцнення законності, вимагає комплексного підходу, залучення, окрім філософсько-правових наук, інших дисциплін і теорій; такий підхід дасть можливість всебічно обгрунтувати роль ОВС у соціально-правових відносинах суспільства.

Література

1. Рішення Колегії МВС України від 09 січня 2002р. „Про підсумки роботи органів внутрішніх справ України за 2001 рік та завдання відповідно до вимог Президента, Уряду України щодо поліпшення правоохоронної діяльності". - К., 2002. - 12 с

2. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редколегія Ю.С.Шемшученко (голова редколегії) та інші. К.: Українська Енциклопедія, 1998. - Т.2. - 744с.

3. Венедиктов B.C. До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ//Право і безпека. - 2002. -№3. - С.20-24.

4. Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) //Правоведение, 2001. -Ж. С.31-50.

5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навч. посібник. - К.: Атіка, 2001. - 176 с.

6. Філософсько-антропологічні студії 2001. - К: Стилос, 2001. - 358с.

7. Ібрагімов М.М. Філософія права як самостійна наукова дисципліна // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ -К, 1995. - 212с.

8. Кудрявцев И.К., Лебедев CA. Синергетика как парадигма нелинейности // Вопросы философии. - 2002. -№12. - С.55-63.

9. Прыткое В.П. Оправдание синергетики // Вопросы философии. - 2001. -№4. - С.146-149.

10. Обсуждение "новой философской энциклопедии" (материалы заочного круглого стола) //Вопросы философии. - 2003. -№1 - С.3-28.

11. Кучма Л.Д. Із злочинністю треба боротися нещадно і системно // Урядовий кур'єр. -2000. - 12 жовтня.

12. Алексеев П.В., Панин А.В. Диалектический материализм (Общие теоретические принципы): Учеб.пособие. -М.: Высш.школа., 1987. - 335с.

13. Алексеев С.С. Философия права. - М.: НОРМА, 1999. -336с.

14. Введение в философию: Учебник для вузов: В 2ч. 4.2 / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., АрефьеваГ.С и др. - М.: Политиздат, 1989. - 639с.

15. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. М.: Мысль, 1974.- 452с. 16 СпиркинА.Г. Основы философии: Учеб. пособие. -М.: Политиздат, 1988. - 592с.

17. Смирнов Ю. За безпеку і спокій наших громадян міліція платить високу ціну //Міліція України. - 2002. -№12. - С 2-5.

18. Звернення Колегії МВС України до всіх працівників органів і підрозділів внутрішніх справ. Прийнято на засіданні Колегії МВС України 15 травня 2001 р. №КМ/1 - С1-35.

19. Гегель Г.В.Ф. Философия права. /Пер. с нем.;ред. и сост. Д.А.Керимов и В.СНерсесянц.-М.: Мысль, 1999. - 524с.


 
 

Цікаве

Загрузка...