WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти забезпечення прозорості у системі державного регулювання економіки - Реферат

Правові аспекти забезпечення прозорості у системі державного регулювання економіки - Реферат

У ряді випадків може з'явитися необхідність встановлення деяких обмежень на розкриття інформації, зумовлена можливими негативними наслідками для процесу прийняття рішень та ефективності політики. Наприклад, обмеження доступу до тієї або іншої інформації може бути викликане інтересами курсової політики, кон'юнктури на окремих ринках та ін. Для доступу до цього виду інформації необхідними є гарантії конфіденційності інформації, які може надати тільки закріплений спеціальним чином правовий режим охорони комерційної таємниці.

Законодавством України не регламентується формат звітності для випадків, коли її розголошення може привести до збитків компанії або окремих осіб. Однак в Законі визначено, що фінансова звітність підприємств не складає комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Аналіз зарубіжного досвіду щодо забезпечення конфіденційності у річній звітності компаній показує, що в окремих випадках нормативні акти передбачають певні відступи від загального правила подання річної звітності, виходячи з міркувань охорони комерційної таємниці підприємства.

Так, ст. 45 Четвертої директиви ЄС від 25 липня 1978 року визначає стандартні методи оцінки різних об'єктів обліку і методи, що застосовуються для розрахунку коректувань вартості, а також інформацію про назву, юридичну адресу кожного підприємства, де розташована сама компанія, її філії або особа, яка виступає від свого імені, але за дорученням компанії, володіє принаймні мінімальною часткою капіталу, встановленою країнами-членами ЄС у межах до 20 %, при цьому розкривається частка капіталу, що знаходиться у власності, розмір капіталу і резервів, а також фінансовий результат цього підприємства за останній звітний рік.

Ця інформація може на основі дозволу країн-членів ЄС приймати форму заяви або не відбиватися, якщо внаслідок свого характеру вона може нанести серйозного збитку підприємству. Країни-члени ЄС мають право робити такі винятки тільки з дозволу адміністративних або судових органів. У поясненнях до звітності потрібно розкривати факт невідображення такої інформації.

Отже, тільки дозвіл адміністративних або судових органів є основою для обмеження обсягу інформації, що надається користувачам фінансової звітності.

Скорочений формат звітності держави-учасники ЄС дозволяють подавати товариствам, які на дату балансу не перевищили двох з трьох наступних величин: сума балансу - 2,5 млн. євро, прибуток-нетто з продажу - 5,0 млн. евро, середньорічну зайнятість - 50 чоловік.

Ст. 2 Закону також передбачає, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким згідно із законодавством надано дозвіл на ведення спрощеного обліку прибутків і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. До цих суб'єктів віднесені суб'єкти малого підприємництва і представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, для яких встановлюється скорочений формат фінансової звітності у складі балансу і звіту про фінансові результати.

У Російській Федерації і Республіці Білорусь скорочений формат звітності передбачено для громадських і некомерційних організацій.

Прозорість процедур доступу до фінансової звітності забезпечується правовими розпорядженнями щодо її подання та публікації. Згідно із Законом підприємства зобов'язані представляти квартальну і річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам за їхніми вимогами, власникам (засновникам) згідно із засновницьким документами, а також органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансової звітності.

Таким чином, правові положення належать до числа найважливіших елементів, що забезпечують прозорість фінансової звітності. У законодавстві закріплені:

стандартизація методів, правил і процедур обліку як засіб державного регулювання обліку і звітності;

порядок, терміни і формат розкриття громадськості норм, регулюючих порядок надання звітності, закріплений у законодавчих і підзаконний актах;

обов'язок щодо аудиту річної звітності для окремих категорій господарських товариств;

обов'язок щодо інформування користувачів про політику бухгалтерського обліку як невід'ємну частину фінансових звітів, що розкриваються для громадськості.

Порівняльний аналіз українського законодавства і Директив ЄС у сфері обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності дозволяє встановити, що у законодавстві ЄС і в рішеннях Суду ЄС забезпечується:

більш детальна регламентація процедур доступу посадових осіб державних органів і громадських організацій до бухгалтерських і фінансових документів, в тому числі первинних;

передбачено скорочений формат звітності для тих випадків, коли розкриття финансово! інформації про підприємство відповідно до повного формату може нанести збитки комерційної діяльності підприємства;

регламентовано порядок інформування громадськості про внутрішні процедури управління, необхідні для забезпечення сумлінності операцій, в тому числі про встановлений порядок проведення аудиторських перевірок і призначення аудиторів.

Розвиток концептуальних положень у сфері прозорості звітності суб'єктів господарювання має важливе значення для процесу вироблення економічної політики і підвищення ефективності механізму державного регулювання за рахунок забезпечення більш ефективного функціонування ринку. Подальші дослідження цієї проблеми пов'язані з розробкою правових питань щодо надання користувачам звітності та громадськості у цілому достатньої інформації щодо фінансової діяльності суб'єктів господарювання з метою створення відповідного механізму зміцнення довіри між суспільством, державою та учасниками ринку.

Література

1. Адаме Р.Основы аудита: Пер. с англ. –М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - С. 234.

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К, 2000.

3. Безруких ПС. Бухгалтерский учет. - М. бухгалтерский учет, 2001.

4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер.с англ. –М.: Финансы и статистика, 1996.

5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ.посіб. -К: Лібра, 2001.

6. Ефимова О.В. Бухгалтерский учет. –М.: Финансы и статистика, 2002.

7. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития. -К.: Наукова думка,1996.

8. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф.Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996.

9. МалыгикинА. И. Налоговый учет: ситуации ирешения: Практ. руководство /А.И. Малышкин. - К: Лiбра, 1999.

10. Мамутов В.К. Конституция Украины и развитие хозяйственного законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. –№ 1.

11. Марущак В. П. Державне регулювання, планування і ринок. -К: УАДУ, 1998.

12. Метъюс М.Р., Перера М.Ч. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /Пер. з англ.; За ред. Я.В. Соколова, И.А.Смирнової. –М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.

13. Державне регулювання економіки /І. Михасюк., А. Мельник., М. Крупа., 3. Залога. - К, 2000.

14. Мюллер, Герхард Г. Учет: международная перспектива /Г. Мюллер, X. Гернон, Г. Минк; Пер. с англ. В.В. Ковалева. –М. : Финансы и статистика, 1999.

15. Поводворский В.Д., Пономаренко Л.В.Бухгалтерский учет организаций. - М.: Бухгалтерский учет, 2002.

16. Палий В. Ф. Бухгалтерский учет доходов, расходов и прибыли. - М.: Бератор-Пресс, 2003.

17. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Коментарі. -Луганськ: Футура: ДСД "Лугань", 2001. - Ч. 3.

18. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств /За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. - Харьков: Право, 2000.

19. Пшонка В.П. Господарсько-правові способи запобігання тінізації економіки // Детенизация экономики. -Донецк: ИЭПИ, 2000.

20. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета u отчетности: Учеб. пособие. - М.: Аналитика-Пресс, 1998.

21. Хозяйственное право: Учебник /В.К. Мамутов, ГЛ. Знаменский, К. С. Хахулина и др.; Под ред. В.К. Мамутова. -К: Юринком Интер, 2002.

22. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета /Пер. с англ; Под ред. проф. Я.В. Соколова. –М.: Финансы и статистика, 1997.

23. Хернгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий учет. –М.: Финансы и статистика, 2000.

24. Хозяйственное право. М.: Юрид. лит., 1983.

25. Шнейдман Л.З. Готовим бухгалтерскую отчетность. - М.: Бухгалтерский учет, 2002.

26. Beerel A.Strategic Finncial Control Can Provide Light and Guidance, Accountancy,Vol.97, N1114, June.

27. Johnson H.G. Key Item Control Management Services,1987, Vol.4, N1, January-March.

28. Simons R. Accounting Control Systems and Business Strategy: An Empirical Analysis, Accounting ,Organizations and Society, 1997, Vol.12, N 4.

29. Simmonds K. Strategic Management Accounting for Pricing. Management Accounting, 1992, Vol. 59, N 4.

30. Yves Bernheim, Eamonn Walsch, Timothy J. Doherty. The Essentials of US GAAPMazars & Guerard.Paris, 1997 , p.85.


 
 

Цікаве

Загрузка...