WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація - Реферат

Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація - Реферат

Із таким спростуванням можна погодитись, однак лише частково. Дійсно, такий елемент класифікації є недопустимим з точки зору кримінального процесу, адже в даному випадку використання спеціальних знань, яке не передбачено кримінально-процесуальним законодавством, виходить за межі дії кримінального процесу.

Вважаємо, що у криміналістиці такі форми мають право на існування:

- по-перше, те що такий термін відсутній у кримінальному процесі, це ще не значить, що він недопустимий у криміналістиці. Незважаючи на те, що ці дві науки дуже споріднені, між ними все-таки є різниця;

- по-друге, саме завдяки тому, що на практиці розслідування злочинів застосовувались певні здобутки людської діяльності і криміналістикою були розроблені рекомендації щодо їх використання у боротьбі зі злочинністю, - вони знайшли своє законодавче закріплення і почались вивчатись наукою кримінального процесу (мова йде про використання відеозапису при провадженні слідчих дій, проведенні відтворення обстановки і обставин події, слідчого експерименту та уточнення показань на місці). Не виключено, що така ж доля може чекати і на так звані непроцесуальні форми використання спеціальних знань;

- по-третє, законодавчо просто неможливо охопити всі елементи, що пов'язані із розслідуванням злочинів. Можливо в цьому і немає потреби. Адже важливішим є те, щоб вони не суперечили кримінально-процесуальним нормам. Ми не претендуємо на те, щоб результати застосування і процесуальних, і непроцесуальних форм мали однакове доказове значення. Реалізація непроцесуальних форм передує, створює умови для процесуального впровадження спеціальних знань у процес розслідування.

Важко погодитись із існуючою точкою зору, що використання слідчим консультації у спеціаліста і т.п. є одним із способів набуття ним (слідчим) спеціальних знань [7, 70]. У даному випадку точніше буде зазначити, що слідчий опосередковано через спеціаліста залучає спеціальні знання, а не сам набуває їх. До того ж дещо небезпечним є ствердження того, що слідчий лише набуває певні знання тоді, коли їх йому вже необхідно використовувати, тобто вчиться розслідувати злочин під час самого розслідування.

Заслуговує на увагу позиція БукаєваМ.М., який серед групи непроцесуальних форм виділяє таку, як несудова експертиза, зазначаючи при цьому, що вона призначається не у зв'язку з кримінальною справою [1, 14]. Викликає сумнів віднесення такої експертизи до форм використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів.

Щодо подальшого розгляду систематизації форм, то зазначимо, що деякі криміналісти пропонують не здійснювати суттєвого розмежування між слідчою та судовою непроцесуаль-ними формами використання спеціальних знань [9, 19].

Схожим на систематизацію форм на процесуальні та непроцесуальні є виділення:

- форм зазначених і регульованих законом;

- зазначеної в КПК форми, але такої, що проводиться поза слідчими діями; -невказаних і не регламентованих законом [3, 16].

Крім вищевикладеного, існує систематизація форм використання спеціальних знань стосовно суб'єкта пізнання: безпосередня та опосередкована [8, 107-108; 12, 158; 15, 55].

Вважаємо, що також можна виділити обов'язкові та факультативні форми використання спеціальних знань. Причому зазначимо, що обов'язковість визначається як законом (наприклад обов'язкове призначення експертизи, обов'язкова участь педагога), так і слідчою ситуацією.

Підводячи підсумок, зазначимо, що формами використання спеціальних знань можна вважати дії, які проводяться при розслідуванні злочинів, і для здійснення яких необхідне використання цих знань.

Велика різноманітність таких форм потребує певної систематизації, яка може здійснюватись за такими критеріями, як регламентація у кримінально-процесуальному законодавстві, обов'язковість проведення та ін.

З'ясування форм використання спеціальних знань та їх систематизації буде вирішенням однієї із проблем криміналістичної науки та дозволить більш грамотно здійснювати розгляд питання застосування конкретної форми при розслідуванні певного виду злочинів.

Література

1. Букаев Н.М., Втюрин А.В. Криминалистические экспертизы (спецкурс): Курс лекций. -Томск: Печатная мануфактура, 2002. - 272с.

2. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве: (Методологические вопросы). - К: Вища школа, 1980. - 160 с.

3. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. - Мн.: МВШМВД СССР, 1987. - 66 с.

4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики Пер. с нем. с 4 доп. изд. Л. Дудкина и Б. Зиллера. - СПб., 1908. - XXVII, 1040 с.

5. Кергандберг Э. Использование специальных познаний в советском уголовном процессе // Использование специальных знаний в советском уголовном процессе. Труды по правоведению: Ученые записки Тартуского гос. ун-та. - Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1984. - Вып. 663. - С. 48, 55.

6. Криминалистика: Учебное пособие в схемах / Под ред. проф. AT Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 1999. - 240 с.

7. Романюк Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Національна академія внутрішніх справ України. - К, 2002. - 222 с

8. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних вузів: У2ч. -Х: Основа, Консум, 1999. -Ч. 1. - 415 с

9. Сегай М.Я., Ярослав Ю.Ю. Научно-технический прогресе и процессуальные формы привлечения специальных знаний при выявлении латентных следов //Криминалистика и судебная экспертиза. - 1981. -Вып. 23. - С. 16-21.

10. Словник іншомовних слів /Заред. чл.-кор. АН УРСР О.С Мельничука. -К: Гол. ред. УРЕ, 1977. - 776 с.

11. Словник української мови: В 11 т. /Гол. ред. І.К. Білодід. -К: Наукова думка, 1979. - Т. 10: Т-Ф. - 658 с.

12. Специализированный курс криминалистики для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования / Под ред. М.В. Салтевского. - К: НИиРИО, 1987. - 384 с.

13. Справочный энциклопедический словарь. - СПб.: Изд. К. Крайя, 1848. - Т. 11: Ф,Х- 568 с.

14. Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3 т. /Ред. кол.: А.В. Кудринский (ответ. ред.) и др. - К: Главред УСЭ, 1988. -Т.3. - 772 с.

15. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. - 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 815 с.

16. Энциклопедический словарь: В 3 т. / Под ред. М.М. Филиппова. - [Б.м.], [Б.г.]. - Т. 3: Препараты-Vпатъ. - Стб. 2689-4208.


 
 

Цікаве

Загрузка...