WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація - Реферат

Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація - Реферат

Формивикористання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація

Ефективне розслідування злочинів залежить від багатьох факторів. Одним із них є вміле використання спеціальних знань.

Ще основоположник криміналістики як науки Г. Гросс наголошував на великій ролі спеціальних знань у встановленні об'єктивної істини, у можливості дослідження "реальних доказів" [4, ХІІ-ХШ].

Проблематика спеціальних знань впродовж всієї історії розвитку криміналістики була предметом наукового інтересу дослідників особливо інтенсивно дане питання почало вивчатись починаючи, з кінця 70-х років XX сторіччя. Про це свідчить аналіз криміналістичної літератури.

Серед вчених, які займались розв'язанням даної проблеми, потрібно виділити Р.С. Бєлкіна, С.Ф. Бичкову, А.І. Вінберга, Г.І. Грамовича, О.О. Ейсмана, Г.Г. Зуйкова, В.Я. Колдіна, Ш. Крилова, В.М. Махова, В.О. Образцова, М.І. Порубова, Є.Р. Россинську М.О. Селіванова, І.М. Сорокотягіна,В.І. Шиканова.

Особливо приємно, що значний внесок у вивчення зазначеного питання зробили такі вітчизняні науковці, як В.Г. Гончаренко, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, М.В. Костицький, B.C. Кузьмічов, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, Г.М. Надгорний, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай,В.Ю. Шепітько та багато інших.

Потрібно сказати, що у працях майже кожного криміналіста спеціальні знання знайшли певне відображення. В першу чергу це стосується робіт, пов'язаних із дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У працях, які стосуються теорії криміналістики, спеціальні знання розглядались як криміналістична категорія. Щодо публікацій із галузі криміналістичної техніки, зазначимо, що проведення будь-якої експертизи неможливе без використання спеціальних знань. У роботах із тактики висвітлювались особливості призначення експертизи, а також використання даних знань при проведенні допиту, обшуку і т.п. Що ж стосується досліджень проблем методики, то у них з'ясовувались, які саме знання необхідно використовувати при розслідуванні того чи іншого виду злочину.

Як бачимо, для криміналістів проблематика спеціальних знань має чималу актуальність.

Однак, незважаючи на те, що розглядуване питання вивчалось так Грунтовно, на сьогоднішній день ще остаточно не з'ясовані його окремі аспекти, зокрема пов'язані із формами використання такого роду знань.

Саме тому потрібно детальніше зупинитись на різноманітних формах застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів та провести певне їх впорядкування.

Зазначимо, що такі знання самі по собі викликають суто теоретичний інтерес. У такому розрізі важливим є їх поняття, характерні риси, класифікація. Тобто вивчається суть спеціальних знань, їх внутрішній світ. Зовнішній прояв даного роду знань реалізовується у формах використання.

У криміналістиці форми використання цих знань при розслідуванні злочинів згадуються досить активно. Лише нам вдалось вивчити праці понад 50 науковців, які розглядали дане питання. Разом з тим, у проаналізованих джерелах не зазначено, що ж таке форма взагалі та що являє собою форма використання спеціальних знань.

Як ми з'ясували, саме слово "форма" значить образ, вигляд [13, 257], зовнішній вираз змісту [10, 717], тобто спосіб його існування та його організація [11, 658].

На сьогоднішній день під формою, як правило, розуміють зовнішній вигляд предмета. У такому ж значенні вживають і "форму використання спеціальних знань". Разом з тим, у стародавності формі надавалось переважно філософське значення. Форма протиставлялась матерії і, за вченням Аристотеля, була суттю предмета, а тому підпорядковувала собі матерію [16, Стб. 3787-3788]. У сучасному розумінні характер форми обумовлений її змістом. Таким чином, взаємозв'язок змісту і форми, як філософських категорій характеризується тим, що зміст, будучи визначальною стороною цілого, представляє єдність усіх складових елементів об'єкта, його властивостей внутрішніх процесів, зв'язків, протиріч і тенденцій, а форма є способом існування і вираження змісту [15, 595].

Враховуючи зазначене, у криміналістиці форму використання спеціальних знань потрібно розуміти як зовнішній прояв їх суті, що обумовлена їх змістом та знаходить своє практичне вираження при розслідуванні злочинів.

Вивчення праць щодо форм використання даних знань дозволило зробити певні узагальнення.

Так, всі вчені до зазначених форм відносять призначення експертизи та участь спеціаліста при провадженні слідчих дій у порядку ст. 1281 Кримінально-процесуального кодексу України (далі-КПК). Із даною позицією важко не погодитись, адже і експертиза, і така участь спеціаліста прямо передбачені кримінально-процесуальним законодавством і у нормах закону безпосередньо зазначено, що для здійснення цих дій необхідні спеціальні знання.

У вивчених нами працях більше половини науковців серед форм використання спеціальних знань називають консультацію у фахівців. Консультація може бути як складовою частиною зазначених вище двох форм, так і самостійною дією.

46 % криміналістів до форм використання спеціальних знань відносять ревізію, яка призначається в порядку ст. 66 КПК Дійсно, проведення такої дії передбачено кримінально-процесуальним законодавством, а для її здійснення необхідні особливі знання.

Можливість слідчим (особою, що здійснює розслідування) безпосередньо застосовувати спеціальні знання передбачає 37 % дослідників.

Інші форми використання таких знань згадуються із такою частотою:

- отримання довідкової інформації у спеціалістів - 29 % авторів;

- попереднє дослідження речових доказів у рамках проведення слідчих дій - 23 %;

- здійснення аудиторських та інших перевірок, ревізій, не передбачених ст. 66 КПК - 17%; -участь різних фахівців в слідчих діях, за винятком ст. 1281 КПК (особи, що розуміє знаки

глухого, німого, перекладача, педагога тощо) - 14 %;

- надання технічної допомоги спеціалістом слідчому - 11 %;

- проведення відомчого розслідування - 11 %;

- так зване доекспертне дослідження - 9 %;

- використання спеціальних знань у ході здійснення оперативно-розшукових заходів - 9 %;

- перевірка за криміналістичними обліками - 6 %;

- витребування документів - 3 %;

- допит експертів, спеціалістів - 2 %;

- застосування спеціальних знань у роботі паспортних апаратів, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, дільничних інспекторів міліції- 1 %;

- залучення спеціалістів до аналізу причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів - 1 %;

- залучення спеціаліста до удосконалення та розробки нових науково-технічних засобів та методів виявлення, дослідження, вилучення та закріплення речових доказів - 1 %.

Незважаючи на те, що деякі науковці як окрему форму виділяють використання спеціальних знань у роботі паспортних апаратів, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, дільничних інспекторів міліції [6, 17], можливо, доцільно віднести зазначене до використання цих знань у ході здійснення оперативно-розшукових заходів.

Така різноманітність форм потребує їх певного впорядкування, систематизації, тобто зведення різноманітних відомостей в єдину наукову систему, встановлення їх єдності [14, 195].

Певні спроби систематизації були зроблені ще Г. Гроссом. Так, він згрупував форми використання спеціальних знань залежно від суб'єктів. Однак чіткої структури це не мало, як і не було назв у груп цих форм [4, 3].

У сучасній криміналістичній літературі широкого розповсюдження набуло віднесення форм використання спеціальних знань у залежності від доказовості результатів їх застосування. Так говорять про процесуальні та непроцесуальні форми.

Хотілось би зупинитись на дискусії щодо допустимості існування поняття "непроцесуальні форми використання спеціальних знань".

На заперечення цієї позиції можна сказати, що непроцесуальні форми не можуть існувати і використовуватись при встановленні істини по справі, адже розслідування злочинів є кримінально-процесуальною діяльністю.


 
 

Цікаве

Загрузка...