WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні - Реферат

Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні - Реферат

І. В. Поетика у спеціалізованій вченій раді при Вищій юридичній заочній школі МВС СРСР (м. Москва) 1991 р. захистив дисертацію "Основні проблеми криміналістичної науки, розкриття і розслідування злочинів у східноєвропейських країнах" [31]. Автором висвітлені проблеми теорії і наукознавства криміналістики, криміналістичної ідентифікації, проаналізовані тактико-методичні й організаційні проблеми розкриття і розслідування злочинів, показані деякі сучасні техніко-криміналістичні методи роботи з доказами, розкриті можливості кібернетики в боротьбі зі злочинністю.

У 1993 р. захищено дві роботи. Н.І. Клименко захистила дисертацію "Криміналістичні знання: природа, структура, оптимізація використання" [21]. У роботі показані природа, структура, призначення і напрями використання криміналістичних знань у слідчій практиці, їх роль у підготовці фахівців для правоохоронних органів; розроблена концепція криміналістичних знань, їх структура; проаналізовані взаємозв'язки і взаємодія криміналістики й інших спеціальних знань; виявлені і класифіковані недоліки, що допускаються суб'єктами застосування таких знань; визначено співвідношення понять "криміналістика як наука" і "криміналістика як навчальна дисципліна"; розкрито сучасний стан і форми викладання криміналістики в навчальних закладах.

В. Г. Лукашевич у тому ж році захистив дисертацію "Основи теорії професійного спілкування слідчого" [28]. Автор виніс на захист такі положення: наукові основи теорії спілкування; концептуальну модель професійного спілкування слідчого на попередньому слідстві; концепцію розслідування злочинів як інформаційно-пізнавального процесу; обгрунтування основних тенденцій розвитку криміналістичної тактики; концепцію керуючого впливу слідчого на учасників розслідування; обгрунтування стратегії і тактики встановлення, підтримки і розвитку психологічного контакту слідчого з учасниками розслідування; типову модель спілкування слідчого під час проведення вербальних слідчих дій; обгрунтування деяких шляхів вирішення проблеми детекції психічного стану допитуваного; пропозиції щодо удосконалення професійної підготовки слідчих.

У 1994 р. відбувся захист дисертації "Організаційні, процесуальні і криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного" [7], що підготувала Т.В. Варфоломеева. У роботі уточнене поняття предмета науки криміналістики; сформульовані рекомендації щодо тактики захисту на попередньому слідстві й у суді; показані основні напрями удосконалення інституту адвокатури взагалі і поліпшення захисту прав і законних інтересів громадян у кримінальному судочинстві зокрема; висвітлені психологічні механізми захисту, причини конфліктних ситуацій, що виникають при його здійсненні; дане авторське розуміння адвокатської таємниці, адвокатської етики, правової позиції захисту; розглянуті можливості захисника в удосконаленні практики виявлення, збирання, дослідження, оцінки і використання доказової інформації й особливості участі захисника в доведенні на різних стадіях кримінального процесу.

У1996 р. було захищено чотири докторських дисертації. В. Ю. Шепітько представив роботу "Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці" [41]. Автор зосередив увагу на визначенні поняття тактичного прийому як способу проведення процесуальних дій; розглянув проблеми систематизації тактичних прийомів; досліджував психологічні основи використання тактичних прийомів у процесі проведення вербальних і невербальних слідчих дій; розробив системи тактичних прийомів щодо певних слідчих дій.

В. С Кузмічов захистив дисертацію "Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми і засоби здійснення" [26]. У роботі розроблена концепція слідчої діяльності, її поняття, сутність, потреби, особливості, мета і задача. Обгрунтовано взаємозв'язок змісту і цілей слідчої діяльності з прийомами і засобами її здійснення. Розкрито принципи слідчої діяльності; висвітлені поняття і сутність соціально-економічної обумовленості змісту слідчої діяльності, обгрунтована необхідність змін деяких норм кримінально-процесуального законодавства; сформульовані пропозиції щодо раціоналізації криміналістичної підготовки співробітників слідства.

О. П. Снігерьов захистив роботу "Діяльність органів внутрішніх справ на залізничному транспорті по боротьбі з організованими злочинними групами" [35]. У дисертації охарактеризовано: поняття і сутність організованих злочинних груп у сфері економіки на залізничному транспорті, фактори, що впливають на їх формування і стан; обгрунтована пріоритетна роль оперативно-пошукових служб у системі правоохоронних заходів боротьби з ними; розроблена концепція організаційного забезпечення діяльності оперативно-пошукових служб по боротьбі з організованими злочинними групами.

О.А. Кириченко захистив роботу "Основи криміналістичної мікрології" [20]. У дисертації розкривається поняття і формулюється визначення мікрооб'єктів, дається їх класифікація; розроблена концепція про задачі, предмет, об'єкти дослідження, структуру окремого криміналістичного вчення - "Криміналістична мікрологія"; запропоновані рекомендації і пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства.

У1997 р. захищено три докторських дисертації. А.В.Іщенко захистив роботу "Методологічні й організаційні проблеми розвитку криміналістичних наукових досліджень" [18]. Фактично в роботі розроблений концептуальний підхід до поглибленого, детального, систематичного вивчення самої криміналістичної науки як цілісної системи знань.

З огляду на сучасне розуміння криміналістики автором розроблені й обгрунтовані такі положення: а) розширене трактування розуміння змісту і визначення предмета криміналістики; б) наукові основи використання наукознавчих підходів у дослідженні проблем криміналістичної науки і визначенні перспектив її розвитку; в) система функцій і відповідних їм завдань криміналістики в сучасних умовах; г) аргументація положення про існування фундаментальних і прикладних знань у межах криміналістики і їх визначення; д) основні тенденції розвитку дисертаційних досліджень проблем судової експертології і пріоритетні напрями наукових пошуків у цій області; є) розширені історичні межі і уявлення про середовище і джерела виникнення криміналістичних знань; ж) концепція формування і розвитку криміналістичних знань, основи періодизації цих процесів; з) відображення історії, сучасного стану і напрямів дисертаційних досліджень проблем криміналістики в Україні; і) напрямки, школи і тенденції наукових розробок питань судової експертизи в дослідженнях вчених; к) тенденції розвитку проблем методики розслідування злочинів у дисертаціях українських криміналістів і конкретизація змісту і структури самих методик; л) пропозиції щодо удосконалення організації планування і координації наукових досліджень з криміналістики і впровадження їх результатів у правоохоронну і педагогічну практику.

Ю.П. Аленін захистив дисертацію "Теоретичні і практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів" [1]. Автор зосередив увагу на: визначенні самого поняття "осередок злочину", криміналістичної класифікації злочинів; концепції розслідування серій аналогічних злочинів; аналізі сучасного стану роботи щодо діагностування і розкриття осередків злочинів, специфіці її організації на різних стадіях розслідування; типових слідчих ситуаціях, що виникають при розслідуванні осередків злочинів; особливостях взаємодії слідчого з органами дізнання, експертами, фахівцями і громадськістю.

Старший слідчий з особливо важливих справ Міністерства внутрішніх справ Азербайджану Д. І. Сулейманов у спеціалізованій вченій раді при Національному університеті ім. Тараса Шевченко захистив дисертацію "Концептуальні основи використання інформації при розкритті злочинів" [37]. Серед найбільш помітних положень роботи можна назвати: а) обгрунтування необхідності формування концепції використання інформації при розкритті злочинів з метою трансформації її в окрему криміналістичну теорію; б) аналіз системоутворюющих факторів слідчо-криміналістичної діяльності і визначення її ролі в системі розкриття злочинів; в) розгляд криміналістичної діяльності як соціальної системи; г) побудова моделі криміналістичної діяльності й аналіз основних її категорій; д) розробка концепції використання інформації при розкритті злочинів; є) висвітлення стану і особливостей нормативного регулювання слідчо-криміналістичної діяльності та напрями її удосконалення.

1999 p. B.A. Журавель захистив дисертацію "Теорія і методологія криміналістичного прогнозування" [15], де розглянув криміналістичну прогностику як самостійне вчення, його методологічні й інформаційні основи, а також методику криміналістичного прогнозування й організацію прогностичних криміналістичних досліджень.

У 2000 р. директор Науково-дослідного інституту кримінології, криміналістики і судової експертизи Азербайджану Ф.М. Джавадов у Національній академії внутрішніх справ України захистив дисертацію "Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах" [13]. У роботі окреслені передумови формування загальної теорії судової експертизи і тенденції розвитку судово-експертної діяльності. Показано закономірності судово-експертної діяльності і їх вплив на формування загальної теорії судової експертизи, розкриті основні елементи загальної теорії судової експертизи.


 
 

Цікаве

Загрузка...