WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки - Реферат

Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки - Реферат

Під типовістю обставин, що пом'якшують покарання, які включаються в законодавчий перелік, розуміється характерність їх для більш чи менш широкого кола злочинів, здатність проявитися у відносно великій кількості злочинних діянь. За загальним правилом, типовість явища - це його розповсюдженість. Тому для включення певної обставини в законодавчий перелік слід враховувати її значення серед інших факторів. Введення в закон нетипових факторів призводить до його загромадження.

Обов'язковість (безумовність) впливу означає, що обставина, яка описується в законі, здійснює вплив на рівень суспільної небезпеки, за загальним правилом, у всіх випадках, коли вона є в наявності, незалежно від конкретних особливостей злочину та особи винного. Це означає, що якщо суд встановлює у справі будь-яку з передбачених законом обставин, що пом'якшують покарання, він зобов'язаний її врахувати незалежно від ступеня тяжкості злочину, особи винного та наявності в справі обтяжуючих чи інших обставин. Обов'язковість даної ознаки пом'якшуючих обставин, які включаються в законодавчий перелік, підтверджується тим, що для законодавчого переліку обставин, що обтяжують покарання, вона має певні виключення, безпосередньо вказані в законі (тобто право суду не врахувати певні обставини, навівши мотиви такого рішення - ч.2 ст. 67 КК України). Оскільки таких виключень для пом'якшуючих обставин не передбачено, це означає, що будь-яка включена в нього пом'якшуюча обставина повинна бути врахована судом при призначенні покарання незалежно від особливостей конкретної справи.

Тісно пов 'язана з вищеназваною ще одна ознака - чітко визначена спрямованість впливу яка означає, що вказана в переліку обставина, що пом'якшує покарання, в усіх злочинах може лише знижувати рівень суспільної небезпеки злочину та пом'якшувати покарання. Як слушно зауважив Х.Б. Шейнін, особливістю пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, включених в закон, є те, що в законі наперед визначено характер їх впливу на відповідальність винного, та органи правосуддя не можуть надавати їм іншого значення, розцінюючи, наприклад, як обтяжуючу таку обставину, яка за законом є пом'якшуючою. [12, 117] Тобто в закон не повинні бути включені такі обставини, які можуть перейти в свою протилежність за характером їх впливу (в одних випадках пом'якшувати покарання, в інших - обтяжувати). Врахування таких обставин при призначенні покарання можливе судом згідно з ч.2 ст. 66 КК України, коли в одних випадках дана обставина буде виступати пом'якшуючою, а в інших - обтяжуючою.

В законодавчий перелік не повинні входити обставини, похідні від інших, вже відображених в законі пом'якшуючих обставин, тобто ті, які виступають різновидом певної обставини, конкретизують її. [6,89] В іншому випадку існувала б можливість подвійного врахування однієї і тієї ж обставини, спочатку як частини загального поняття, а потім як самого загального поняття, що призводило б до порушення принципу справедливості. Таким чином, можна виділити ще одну обов'язкову ознаку обставин, що пом'якшують покарання, які можуть бути включені в закон - непохідність від інших, законодавчо закріплених обставин.

Іншими науковцями виділяється дещо менша кількість обов'язкових ознак пом'якшуючих обставин для включення їх в законодавчий перелік. Зокрема автори монографії „Особа злочинця та застосування покарання" існуючий в законі перелік пом'якшуючих обставин пояснюють тим, що вони є найрозповсюдженішими за різними категоріями справ, тобто виділяють типовість цих ознак та здійснюють найбільший вплив на визначення ступеня суспільної небезпеки злочину та особи злочинця (обов'язковість). На типовість та значущість обставин, що досліджуються як обов'язкові їх ознаки, вказують і інші автори. [7, 135]

Згідно з Л.Л. Крігліковим в законодавчий перелік повинні бути включені лише ті пом'якшуючі обставини, які наділені сукупністю визначених ним рис. Відсутність однієї з них в обставині, яка претендує на включення в законодавчий перелік, повинно виключити її появу в переліку. [6, 90] Однак навряд чи з цим можна погодитись повністю. Звичайно, включення певних обставин в законодавчий перелік говорить про те, що вони наділені низкою рис, які виділяють їх серед інших обставин, що можуть бути визнані судом пом'якшуючими. І, напевне, основними такими рисами слід визнати обов'язковість їх впливу і сувору направленість на пом'якшення покарання. А така риса, як типовість обставин, що досліджуються, хоча, зазвичай, повинна враховуватися при включенні певної обставини в законодавчий перелік, не завжди є обов'язковою. Про це, зокрема, свідчить наявність в законодавчому переліку такої обставини, як вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого. Ця обставина є характерною для досить вузької групи злочинів - деякі злочини проти особи, знищення або пошкодження майна. Однак включення даної обставини в законодавчий перелік не є випадковим, оскільки безумовність її впливу на зниження суспільної небезпечності, а отже і покарання, є безумовною, і якщо вона не буде визнана судом пом'якшуючою за наявності її в справі, призначене покарання буде явно не відповідати ступеню тяжкості злочину та особі винного. Те саме можна сказати і про таку пом'якшуючу обставину, як вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності.

Таким чином, на нашу думку, ознаками, характерними для обставин, що пом'якшують покарання, включених, або тих, що претендують на включення в законодавчий перелік, є типовість, безумовність впливу, сувора направленість і непохідність від інших обставин, вже включених в перелік. Однак сукупність цих обставин не завжди є обов'язковою. За певних особливих умов певна обставина, не наділена якоюсь з цих рис, може бути включена в законодавчий перелік.

Щодо ознак, характерних для будь-яких обставин, що пом'якшують покарання, то такою ознакою є їх значущість, тобто можливість виділення серед інших обставин конкретного злочину як таких, що пом'якшують покарання в силу зменшення тяжкості вчиненого злочину, особи винного або виходячи із принципу гуманізму.

В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

1. виявлення характерних ознак обставин, що пом'якшують покарання, дозволяє визначити, які саме обставини справи, що впливають на покарання, можуть бути визнані судом пом'якшуючими. Обов'язковою ознакою для всіх пом'якшуючих обставин є значущість впливу цих обставин на покарання, тобто велика сила впливу в порівнянні з іншими обставинами справи;

2. пом'якшуючі обставини, включені в законодавчий перелік, характеризуються ще й іншими ознаками, які дозволяють визнати їх достатньо важливими для включення в ч. 2 ст.66 КК України. Такими ознаками є типовість, безумовність впливу сувора направленість і непохідність від інших ознак, вже включених в законодавчий перелік. Хоча сукупність цих ознак для обставини, що включена або претендує на включення в законодавчий перелік, не є обов'язковою у всіх випадках;

3. виявлення характерних ознак обставин, що пом'якшують покарання, допомагає визначити сутність та правову природу цих обставин. Обставини, що пом'якшують покарання - це найбільш значимі обставини конкретної справи, встановлені законом або визнані такими судом, які виходять за межі складу злочину, характеризують злочинне діяння та (або) особу винного, свідчать про зниження їх суспільної небезпечності або беруться до уваги в силу принципу гуманізму, які підлягають врахуванню при обрання міри покарання особі, визнаній винній у вчиненні злочину, в кожній конкретній справі, що веде до призначення покарання більш м'якого, ніж за аналогічне діяння за відсутності таких обставин.

Література

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // ОВУ - 2001. - № 21 (08.06.2001). -Ст. 920

2. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Відп. ред. Кондратьев Я.Ю.; наук. ред. Клименко В.А. та Мельник M.I. - К: Правові джерела, 2002. - 432 с.

3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах /Відп. ред В.Т. Маляренко. - К: Юрінком Інтер, 1999. - 717 с.

4. Кругліте Л.Л. Особенности перечисленных в уголовном законе смягчающих и отягчающих обстоятельств//Юридические особенности применения права и режим социалистической законности в СССР. -Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1975. Вып. 1. - С. 58-65.

5. Л.Л. Кругликов. О критериях назначения уголовного наказания // Советское государство и право. - 1988. -№8. - С. 61-63.

6. Л.Л. Кругликов. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (Вопросы теории) / Л.Л. Кругликов. - Воронеж: Издательство Воронежского ун-та, 1985. - 164 с.

7. Личность преступника и применение наказания. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. - 216 с.

8. Курс советского уголовного права. Наказание. Т.3. - М.: Юридлит, 1970 - 350 с.

9. Новое уголовное право России. Общая часть: Учеб. пособие /ГЛ. Борзенков и др); Под. ред. Н.Ф. Кузнецовой. -М.: ЗЕРЦАЛО, 1996 - 168 с.

10. Уголовное право Украинской CСР на современном этапе: Часть общая / Ф.Г. Бурчак, Л.П. Лановенко, A.M. Яковлев и др.: Отв. ред. Ф.Г. Бурчак. - К: Наук. думка, 1985. - 447 с.

11. Уголовное право. Общаячастъ: Учебникдлявузов/Ответственныередакторы:д.ю.н., профессор И.Я. Козаченко и д.ю.н., профессор ЗА. Незнамова. -М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. - 516с.

12. Шейнин Х.Б. Назначение наказания и освобождение от наказания по уголовным кодексам союзных республик//Вопросы уголовного права. - М., 1960.


 
 

Цікаве

Загрузка...