WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 304 кримінального кодексу України - Реферат

Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 304 кримінального кодексу України - Реферат

Спеціальним суб'єктом злочину (відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України) є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа [10].

У теорії кримінального права спеціальним суб'єктом злочину визнаються суб'єкти, наділені не тільки загальними властивостями всіх суб'єктів злочину, але й характеризуються додатково особливими, лише їм притаманними якостями [12, с 208; 17, с. 138].

Поняття спеціального суб'єкта охоплює лише ті суттєві ознаки, які характеризують його в рамках складу злочину і необхідні для правильної кваліфікації вчиненого діяння. Сукупність цих ознак, а, точніше, їхня єдність, і є основою об'єднання великої кількості суб'єктів в одну групу спеціальних суб'єктів [26, с 9]. Уточнюючи поняття спеціального суб'єкта, В.А. Владимиров та Г.А. Левицький визначають його як "фізичну, осудну особу, винну у вчиненні такого суспільнонебезпечного діяння, склад якого як обов'язковий елемент включає ті чи інші ознаки, які характеризують його виконавця" [2, с 8].

Досить повне і розгорнуте визначення спеціального суб'єкта злочину запропонував В.В. Устименко: спеціальний суб'єкт злочину - це особа, яка поряд з осудністю і віком кримінальної відповідальності наділена ще й іншою (ми) додатковою (ми) юридичною (ми) ознакою (ми), передбаченою (ми) в кримінальному законі або прямо випливаючим (ми) з нього обмеженням (ми) кола осіб, які можуть нести кримінальну відповідальність за цим законом [26, с 23].

Ознаки спеціального суб'єкта - це додаткові ознаки, оскільки вони мають місце не в усіх злочинах [1, с 43].

Враховуючи зазначені ознаки, В.В. Устименко запропонував досить розгорнуту класифікацію спеціального суб'єкта злочину, виділивши такі три групи за ознаками, які характеризують: 1) правове становище (статус) суб'єкта; 2) особу винного; 3) специфіку злочинних дій особи.

Однак цим не вичерпуються класифікації спеціальних суб'єктів, що, як відомо, можуть змінюватися залежно від завдань дослідження.

Спеціальні суб'єкти можна класифікувати не лише за юридичною природою, але й за кількістю ознак, які стосуються їхньої характеристики. Можлива і класифікація спеціальних суб'єктів, залежно від виду складу злочину, де вони вказані, а також виходячи з методу опису цих ознаку самому законі [26, с.39-42].

Проте, у більшості випадків (ст. 364-370, 375 тощо) додаткові ознаки спеціального суб'єкта вказані у диспозиції норми. Що є, у свою чергу, цілком правильним і виключає будь-які спори навколо подібних питань.

Однак, досить поширеними є випадки коли, наприклад, 17-річна особа втягує у злочинну діяльність 16-річну особу. На наш погляд, і з точки зору об'єктивних, і з точки зору суб'єктивних ознак складу злочину у даному випадку нічого не змінюється. Винна особа цілком усвідомлює суспільну небезпечність та протиправність своїх діянь. Те ж саме питання виникає і у випадках, коли ці злочини вчиняються особами, які іще не досягай 18 років, але є повністю дієздатними (наприклад: 17 річна жінка, котра є одруженою).

Звичайно, ми не проти тих гуманних ідей, котрі, можливо, спонукали окремих теоретиків та практиків до невизнання неповнолітніх осіб суб'єктами втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Але у будь-якому випадку, питання щодо вікової ознаки суб'єкта даного злочину повинно бути чітко визначене у законі (диспозиція ст. 304 КК України).

Одним із оптимальних, на наш погляд, способів вирішення цього питання є доповнення ст. 304 КК України кваліфікованим складом, у диспозиції котрого потрібно чітко передбачити додаткову ознаку спеціального суб'єкта, а саме вчинення цього злочину повнолітньою особою, тобто вік, з якого передбачається відповідальність за його вчинення повинен становити 18 років. Ауч. 1 цієї статті суб'єкт, на наш погляд, має бути неповнолітнім (з 16 років). Це, у свою чергу, створило б додаткові питання, пов'язані із співвідношенням віку винних з потерпілими. Тобто, очевидно, винний обов'язково повинен бути старшим за потерпілого, що також необхідно законодавчо закріпити.

Але наразі, в межах чинної редакції ст. 304 КК України, потрібно передбачити можливість вчинення даного злочину повнолітнього особою, що буде відповідати позиції Пленуму ВСУ поглядам авторів вищевказаних наукових видань та зніме усі дискусійні питання, пов'язані із правозастосуванням по цій категорії справ.

Література

1. БажановМ.И Уголовное право Украины. Общая часть. -Днепропетровск: Пороги, 1992. - 166 с.

2. Владимиров В.А., Левицкий ГА. Субъект преступления по советскому уголовному праву. Лекция. -М.: Высшая школа МООПРСФСР, 1964. - 59 с.

3. Гавриш СБ. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развитие законодательства. -Харьков, 1994. - 640с.

4. Грищук В.К. До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи //Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства і практики його застосування: збірник тез доповідей учасників Регіонального круглого столу. -Хмельницький: ХІУП, 2003. - 260 с

5. Дьяков СВ., Игнатьев А.А., ЛунеевВ.И. Уголовное право. -М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. -416 с.

6. ЖевлаковЕ.Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответственности: Автореф. дис... д.ю.н.: 12.00.08. -М. - 1991.

7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.ВАндрусів, ППАндрушко, В.В.Беньківський та ін. За ред. П.СМатишевського та ін. -К: Юрінком-Інтер, 1997. - 512 с

8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юридичних вузів і фак. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін. За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В. Я. Тація. -Харків: Право, 1997. - 368 с

9. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. Освіти / М.І. Бажанов, В.Я. Тацій, В.В. Сташис, І.О. Зінченко та ін.; Заред. Професорів МІ. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К: Юрінком Інтер; X: Право, 2001. - 496 с

10. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. - К: Атіка, 2001. - 160 с.

11. Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 646 с.

12. Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 2. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. - 672 с.

13. Матковський О., Смітієнко В. Реформа цивільного законодавства у світлі проблем кримінального права //Право України - 1998. -№4. - С. 42-43.

14. Михайленко ПН Уголовное право Украины. Общая часть. - К, 1995. - 249 с.

15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 року / За ред. СС Яценка. -К. : А.С.К, 2002. - 936с.

16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Заред М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К: Каннон, 2001. - 1104 с

17. Орлов B.C. Субъект преступления по советскому уголовному праву. -М.: Госюриздат, 1958. - 260 с.

18. Повелицина П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР: Автореф. дис... д.ю.н: 12.00.08. -М- 1991.

19. Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 1983 р. № 6 //Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000). Офіційне видання. Удвох томах. -К., 2000. - Том 2. - С. 233.

20. Смирнова Н.Н. Уголовное право: Учеб. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 675с.

21. Трахтеров B.C. Вменяемость по советскому уголовному праву (конспект лекций). -Харьков, 1966. - 15 с.

22. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть. Ответственные редакторы и руководители авторского коллектива - доктор юридических наук, профессор Ю.А.Красиков. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998. - 639 с.

23. Уголовное право УССР. Часть общая. - К: Вища школа, 1984. - 383 с.

24. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П.Петрашева. -М.: ПРИОР, 1999. - 544 с.

25. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. М.П.Журавлева, А.И.Рарога. - М: Институт международного права и экономики, 1996. - 181 с.

26 Устименко В.В. Специальный субъект преступления. - Харьков: Выща школа. Изд-во приХГУ, 1989. - 104 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...