WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти - Реферат

Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти - Реферат

Втручання головуючого може бути необхідним, якщо учасники судових дебатів допускають явне викривлення при викладенні обставин справи, при їх оцінці, при аналізі відповідного закону, що підлягає застосуванню. Під час судових дебатів особи, які беруть участь у справі, повинні бути вдумливими та стриманими.

Судові дебати дають можливість особам, які беруть участь у справі, та прокурору узагальнити дослідженні докази, викласти свої висновки з судового дослідження обставин справи та міркування з приводу їх оцінки, внести свої пропозиції, спростувати позицію тієї чи іншої сторони, а суду апеляційної інстанції - остаточно засвоїти безпосередньо перед ухваленням рішення чи то постановлениям ухвали усі доводи осіб, які беруть участь у справі, та прокурора, краще розібратися в обставинах справи, скласти більш чітке уявлення про те, які потрібно зробити висновки з розглянутого матеріалу і як потрібно вирішити апеляційну скаргу, апеляційне подання.

Важливо відзначити, що суд апеляційної інстанції вправі обмежити тривалість судових дебатів, але при цьому повинен встановити для всіх учасників процесу рівний проміжок часу. Про це у відповідності до 4.4 ст. 302 ЦПК України оголошується на початку судового засідання. Можливо, про це доцільно було б повідомляти повторно, й одразу ж після закінчення судового дослідження обставин справи, тобто безпосередньо перед самими судовими дебатами. Оскільки між початком засідання суду апеляційної інстанції та судовими дебатами може пройти досить тривалий час і особи, які беруть участь у справі, можуть випустити з уваги дане попередження.

Право суду апеляційної інстанції обмежити тривалість судових дебатів не повинно, на нашу думку, перешкоджати особам, які беруть участь у справі, викласти усі доводи та міркування, що стосуються суті справи, що розглядається судом апеляційної інстанції. Часове обмеження може поставити у скрутне становище особу, яка бере участь у справі.

Необхідно відзначити й те, що виходячи з положень, закріплених ч.4 ст. 302 ЦПК України суд надає особам, які беруть участь у справі, та прокурору можливість виступити у дебатах. Отже, відкриття дебатів є обов'язком, а не правом суду апеляційної інстанції.

В зв'язку з цим виникає питання, чи є обов'язком суду відкрити судові дебати у випадку присутності в засіданні суду апеляційної інстанції лише однієї особи, яка бере участь у справі. Дане питання виникає тому, що під поняттям дебати розуміють дискусію, обмін думками19. А для цього необхідно як мінімум, дві особи. Як зазначалось раніше, змагальність досягає своєї кульмінації саме в дебатах. В зв'язку з цим в теорії як цивільного, так і кримінального процесу піднімалось питання про те, чи зберігається змагальність, якщо в судовому засіданні присутня лише одна із сторін, або усі особи, які беруть участь у справі, відсутні. З даного питання висловлено різні точки зору. Одні науковці дають негативну відповідь, інші позитивну. Підтримуючи останню точку зору, вважаємо, що змагальність не обов'язково передбачає присутність хоча б двох осіб, які беруть участь у справі, в залі засідань суду апеляційної інстанції. Для забезпечення змагальності їм гарантується можливість виступити у дебатах. Однак змагальність не втрачає свого змісту й у тому випадку коли особа не скористалась такою можливістю. Мотивування неможливості судових дебатів наявністю в засіданні суду апеляційної інстанції однієї особи є недоречним. Особа сама визначає види та форми реалізації свого права - брати участь їй у засіданні суду апеляційної інстанції, чи не брати. Адже явка в засідання суду апеляційної інстанції осіб, які беруть участь у справі, не є обов'язковою. В свою чергу небажання котрогось із осіб брати участь у дебатах не може призводити до позбавлення такого права іншої особи, чи його обмеження.

Проте, щодо вищезазначеного питання, тобто, відкриття судових дебатів у випадку присутності тільки однієї із осіб, які беруть участь у справі, П.П. Гурєєв (стосовно такої стадії процесу як судовий розгляд) зазначає, що якщо в судовому засіданні присутня тільки одна із сторін, то суди, за загальним правилом, дебати сторін не відкривають, так як практично в подібних випадках в дебатах сторін немає необхідності, оскільки сторона має повну можливість висловити усі свої доводи і міркування при розгляді справи по суті. Посилання автора на таку повну можливість є невірним. Оскільки дана сторона позбавлена можливості насправді дати повний аналіз і оцінку всіх доказів в їх сукупності. Адже вона може це зробити лише після судового дослідження обставин справи.

Тому головуючий в усіх вище перерахованих випадках повинен все-таки надати можливість особам, які беруть участь у справі, чи одній особі скористатись своєю можливістю виступити у дебатах. Проте особа, яка бере участь у справі, сама вирішує чи скористатися їй такою можливістю. Вона може й відмовитись. Усе залежить від її розсуду.

Дебати сторін не відбуваються (не мають місця) лише у тому випадку, коли особа, яка бере участь у справі, та з'явилась у судове засідання одна, відмовляється від участі у дебатах або ж коли усі особи, які беруть участь у справі, не з'явились в засідання суду апеляційної інстанції. В такому випадку суд апеляційної інстанції одразу ж після судового дослідження обставин справи переходить до ухвалення та проголошення рішення, ухвали.

Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки. Судові дебати являються самостійною частиною засідання суду апеляційної інстанції. Вони мають свої завдання та засоби їх реалізації. Судові дебати визначаються як промови осіб, які беруть участь у справі. В них вище зазначені особи викладають свою кінцеву позицію по справі, підводять підсумок проведеного дослідження обставин справи, доказів. Норми, що регулюють дану частину засідання суду апеляційної інстанції потребують відповідних змін. Можна вважати за необхідне внести зміни до ст. ст. 194, 302 ЦПК України й закріпити положення, відповідно до яких судові промови не повинні містити інформації, що не стосується суті справи взагалі, виходити за її межі та встановити конкретні санкції за порушення вищевказаних положень. Оскільки відповідно до чинного ЦПК України в даних випадках головуючий напевне керується ст. 162, згідно якої він усуває з судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи. Але дана норма є досить загальною. Межі розгляду справ судом апеляційної інстанції визначені ст. 301 ЦПК України. Незрозумілим залишається й те, яких заходів застосовує головуючий у випадку виходу промовця за межі справи, що розглядається, або ж подачі ним інформації, що не стосується суті справи.

Отже, дебати в засіданні суду апеляційної інстанції вимагають ретельної наукової уваги, так як в них продовжується захист прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у справі, реалізується принцип змагальності в найвищій формі. Судові дебати є додатковою для суду інформацією стосовно обставин справи та матеріально-правової кваліфікації. Вирішення усіх вище перерахованих проблем на законодавчому рівні значно полегшить роботу суддів судів апеляційної інстанції, поставить крапку дискусіям.

Література

1. Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України: Закон України від 21 червня 2001 року //Голос України. - 2001. - 5 липня. - С18-20.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.В. Комарова. -Харків: Одіссей, 2001. - 816 с

3. Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел. - М.: Госюриздат, 1958. -199 с.

4. Давиденко Г.И. Рассмотрение гражданских дел. - К: Издательство политической литературы Украины, 1985. - 110 с.

5. Дубинский Л. С. Как ведутся гражданские дела. - Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1926. - 111с.

6. Зейдер КБ. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. Учебное пособие. - Саратов: Изд-во Коммунист, 1959. - 98 с.

7. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) / Укладачі: Лядецъкий М.М., Хавронюк М.І. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. - К: Атіка, 2002. - 352 с

8. Иванов О.В. Права граждан при рассмотрении гражданских дел. - М.: Юридическая литература, 1970. - 128 с.

9. Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1954. - 406 с.

10. Словарь иностранных слов. - 14-е изд., испр. -М.: Рус. яз., 1977. - 608 с.

11. ТихиняВТ., Тихонович В.В. Рассмотрение в суде гражданских дел. - Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1982. - 122 с.

12 Трубников ПЯ. Судебное разбирательство гражданских дел. -М.: Госюриздат, 1962. - 103 с.

13. Шевчук ПІ., Кривенко В.В. Апеляційне провадження за новим цивільним процесуальним законодавством //Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №4. - С.30-39.

14. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підруч. для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. -К:ІнЮре, 1997. - 608 c.

15. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. -Вид. 2-ге, перероб та доп. -К: Видавничий Дім „Ін Юре", 2001. - 696 c.

16. Юделъсон КС Советский гражданский процесе. Учебник для юрвузов. -М.: Гос. изд-во юр. лит., 1956. - 440 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...