WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття суб'єкта сімейних правовідносин - Реферат

Поняття суб'єкта сімейних правовідносин - Реферат

Не викликає сумніву той факт, що теорія держави і права є фундаментальною, основоположною галуззю юридичної науки, а тому розроблені теоретиками погляди, концепції, теорії мають використовуватись у інших галузях права, в тому числі і в сімейному праві, яке також оперує поняттями: "суб'єкт сімейного права", "суб'єкт сімейних правовідносин", "учасник сімейних правовідносин". Диференціація вказаних понять має важливе значення для науки сімейного права, а її проведення зумовлюється назрілою об'єктивною необхідністю комплексного дослідження проблеми сімейних правовідносин, особливо в контексті реформування сімейного законодавства.

Зупинимось на визначенні поняття "суб'єкти сімейних правовідносин". Більшість науковців, які займаються науковими пошуками у сфері сімейного права, визначають суб'єктів сімейних правовідносин як їх учасників - носіїв суб'єктивних прав і обов'язків15 або як осіб, наділених сімейними правами і обов'язками16. Щодо поняття "суб'єкти сімейного права", то здебільшого воно вживається поряд із поняттям "суб'єкти сімейних правовідносин", а розмежування між ними не проводиться. Проте, на нашу думку, диференціація даних понять є обов'язковою для науки сімейного права і дасть можливість уникнути неоднозначного розуміння обох термінів.

По-перше, конкретна фізична особа як постійний суб'єкт сімейного права не може бути одночасно суб'єктом (учасником) усіх сімейних правовідносин. Наприклад, виходячи з класифікації сімейних правовідносин, проведеної видатним цивілістом Е.М. Ворожейкіним на подружні правовідносини, батьківські правовідносини, правовідносини з приводу виховання і утримання, правовідносини з приводу виховання дітей, правовідносини по матеріальному забезпеченню, можна стверджувати, що будь-яка особа, будучи суб'єктом сімейного права і володіючи потенційною можливістю стати учасником сімейних правовідносин, не в змозі одночасово виступати суб'єктом усіх вище перерахованих правовідносин одночасно. Наприклад, рідний брат і сестра є суб'єктами правовідношення між батьками і дітьми, але аж ніяк не суб'єктами подружніх правовідносин, тобто шлюб між ними не може бути укладений (ст. 26 Сімейного кодексу України17).

По-друге, новонароджені, малолітні діти, душевнохворі особи, будучи суб'єктами сімейного права, не можуть бути суб'єктами більшості сімейних правовідносин. Наприклад, новонароджена особа однозначно є суб'єктом правовідносин з приводу виховання і утримання, але аж ніяк не суб'єктом подружніх правовідносин, оскільки не досягла шлюбного віку. Те ж стосується і особи, яка визнана судом у визначеному законом порядку недієздатною.

Отже, як у теорії, так і в сімейному праві поняття "суб'єкти сімейного права" і "суб'єкти сімейних правовідносин" не є тотожними, а їх відмежування має важливе теоретичне значення.

Проблема застосування в рівній мірі понять "суб'єкти правовідносин" і "учасники правовідносин" нами вже піднімалась в контексті загальнотеоретичного аспекту, але існує необхідність у дослідженні цього питання у сімейно-правовому аспекті.

Вважається, що і в сімейному праві потрібно вживати обидва терміни, вкладаючи в них однаковий зміст. Проте є інша проблема. Новий Сімейний кодекс України оперує поняттям "учасники сімейних відносин", зокрема це визначено в ст. 2 Кодексу. Не маючи жодних зауважень до структури статті та її законодавчої техніки, необхідно зауважити на кілька недоліків:

1. Потреба у застосуванні одночасово обох визначень - "учасники сімейних правовідносин" і "суб'єкти сімейних правовідносин" - доводилась вище. Тому необхідно змінити назву статті 2 Сімейного кодексу України і викласти її в такій редакції: "Стаття 2. Суб'єкти (учасники) відносин, які регулює Сімейний кодекс України". Це дасть можливість уникнути проблеми неоднозначного розуміння обох термінів.

2. В самому змісті ст. 2 СК України не вживається термін суб'єкти сімейних правовідносин, а лише вказується на відносини, які складають предмет сімейного права і дається перелік їх учасників. Тому доцільним є доповнення кодексу визначенням суб'єктів сімейних правовідносин. Пропонується доповнити ст. 2 СК України ч. 1 такаго змісту:

1) "Суб'єктами сімейних правовідносин є їх учасники, які наділені сімейними правами і обов'язками".

2) Відповідно частини 1, 2, 3 і 4 вважати частинами 2, 3, 4 і 5.

Важливою гарантією ефективності правових реформ, в тому числі реформування сімейного законодавства, є високий рівень законодавчої техніки та чіткість, змістовність і лаконічність нормативно-правових актів. Це досягається лише завдячуючи глибоким і ґрунтовним науковим дослідженням, на основі яких і розробляються

Література

1. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. -М.: ИНФРА-М, 1997. - 662 с.

2. Братусь СН. Субъекты гражданского права. - М, 1950. - 367 с.

3. Ворожейкий ЕМ. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. - 336 с.

4. Гражданское право России. Ч. 1.: Учебник /Подред. З.И. Цыбуленко. - М.: Юрист, 1998. - 464 с.

5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 4. - М.: 1956. - 684 с.

6. Муратова С.А. Семейное право: Учебное пособие. Нормативные акты. - М.: Юриспруденция, 2001. -384 с.

7. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х томах. / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. -К: Аконіт, 2001. - С. 945 с.

8. Ожегов СИ. Словарь русского языка /Под ред. НЮ. Шведовой. -М.: Рус. яз., 1988. - 750 с.

9. ПогорілкоВ., ФедоренкоВ. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види //Право України. - 2002. -№ 10. - С 3-10.

10. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. -688 с.

11. Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе. - Изд-во АН СССР, 1958. -384 с.

12. Сімейний кодекс України //Офіційний вісник України. - 2002. - N 7. - Cm. 273.

13. Словник іншомовних слів / Уклад. CM. Морозов, Л.М. Шкарапута. - К.: Наук. Думка, 2000. - 680 с

14. ТарховВ.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. - Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1997. - 331 с.

15. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. НИ Матузова, А.В. Малько. - М.: Юрист, 1997. - 672 с.

16 Философский енциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 576 с.

17. Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. - М. - Юрид. лит., 1974. - 351 с.

18. Ю.К Толстой К. теории правоотношения. - Изд-во ЛГУ, 1957. - 223 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...