WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості та види судового допиту - Реферат

Особливості та види судового допиту - Реферат

Особливості та види судового допиту

Відомо, що основним процесуальним засобом доказування під час досудового розслідування та судового слідства є допит. Без цієї слідчої дії не може відбутись провадження у жодній кримінальній справі. У матеріалах кримінальної справи можуть бути відсутні огляд місця події (зокрема у справах про розкрадання, вчинювані матеріально-відповідальними особами), пред'явлення для впізнання, освідування, відтворення обстановки і обставин події тощо, але протокол допиту буде завжди.

На сьогоднішній день, у зв'язку із наявними та очікуваними в майбутньому суттєвими змінами у кримінально-процесуальному законодавстві, значення допиту у вирішенні завдань кримінального судочинства дедалі зростає і ще більше зросте.

Від умілого проведення в суді допитів чи не найбільше залежить постановления законного та обгрунтованого рішення. Через це питання тактики судових допитів відіграють пріоритетну роль в організації й проведенні судового слідства. Однак метою цього короткого дослідження є дещо інше, а саме спроба з'ясувати ознаки, за якими судовий допит відрізняється від допиту на досудовому слідстві. Це, власне, дозволить більш аргументовано підійти до основного, вищезазначеного питання, яке потребує окремого спеціального дослідження.

Якщо коротко проаналізувати дослідження і публікації, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, то варто зазначити, що такі є [1; 2; 3], однак їх недостатньо, більшість із них стали бібліографічною рідкістю, а тому безпідставно заперечувати науково-практичну актуальність питання дослідження особливостей проведення допиту у суді. Не менш актуальним є питання аналізу суттєвих відмінностей між досудовим і судовим допитом.

Розглянемо наступні основні відмінні ознаки судового допиту.

Інформованість суб'єкта допиту. Слідчий, особливо на початковому етапі розслідування, допитуючи потерпілого, свідка, підозрюваного, зазвичай ще не знає, якою інформацією володіє допитуваний, що він може і забажає повідомити. Слідчому ще ні з чим порівняти, зіставити одержані в результаті допиту показання, щоб у нього склалась бодай наближена уява про те, чи відповідають ці показання дійсності, чи не суперечать вони іншим доказам. Допиту на досудовому слідстві, особливо першому (первинному) допиту цієї особи, властивий переважно пошуковий характер.

Вже на більш пізніх етапах розслідування і, особливо, на час допиту в суді, як правило, стає зрозумілим1, яка роль допитуваного у справі, які його взаємовідносини з іншими учасниками процесу, які його наміри, так би мовити, настрій, ставлення до закону, до правоохоронних органів взагалі і до даної справи зокрема; чи є певні причини, мотиви для дачі ним недостовірних показань тощо. Іншими словами, відбувається "криміналістичне розпізнавання образу допитуваної особи" [5, С 45]. Показання допитуваного можна зіставити із іншими зібраними у справі доказами. Хоча вже й на досудовому слідстві ці показання так чи інакше перевірені.

Тому за умов уважного ознайомлення зі справою можна скласти уявлення (зрозуміло, що попереднє) про показання кожного, кого необхідно допитати в суді: чи все, що йому відомо, допитуваний повідомив; чи може ще щось повідомити, чи навпаки, відмовитись від раніше даних показань; чи не викликають ці досудові показання сумнівів, чи немає в них внутрішніх суперечностей і чи не протирічать вони іншим доказам; чим можна пояснити наявні протиріччя. На цій основі складається план допиту даної особи у суді, встановлюється коло питань, що підлягають з'ясуванню в суді.

Публічність судового допиту, тобто на суді він носить публічний характер. У зв'язку із цим він позбавлений суттєвої умови своєї успішності на досудових стадіях - інтимності обстановки, котра сприяє встановленню психологічного контракту з допитуваною особою і створює атмосферу для "довірительної" [3], якщо хочете, сповідальної бесіди, розмови.

За умов досудового допиту є більше можливості для використання психологічного впливу на допитувану особу, скажімо, переконати свідка у значенні для справи його правдивих показань, використання його позитивних рис і властивостей характеру тощо.

На відміну від цього судовий допит набуває офіційного характеру. Присутність сторонніх сковує допитувану особу не тільки у виборі висловлювань і образності мови, але й в оцінці описуваних нею фактів, у судженнях щодо них. У допиті бере участь декілька осіб, які у відповідності зі своїм процесуальним становищем вирішують різні завдання, через що задають різноаспектні питання. Усе це, як правило, гнітить допитуваного, заважає зосередитись на головному, призводить до розгубленості, інколи до неточностей і коливань у відповідях, до помилковості в оцінках деяких важливих обставин, що входять у предмет допиту. У свою чергу недобросовісна сторона судового змагання намагатиметься це використати, створюючи під час допиту стресову ситуацію. Разом з тим, щирість допитуваного, правдивість його показань у значній мірі залежать від обстановки допиту, від того, наскільки об'єктивно, неупереджено відбувається судове слідство, чи створюється, зокрема, у підсудного враження, що обвинувач і суд діють відповідно до закону, додержуючи його права і законні інтереси, намагаючись встановити істину, а не будь-за що звинуватити його. Зрозуміло також і те, що важливим для судового допиту є й зовнішня обстановка його перебігу: коректність, неприпустимість грубощів, знущання, передчасної публічної оцінки достовірності чи недостовірності показань тощо.

Короткочасність судового допиту. Якщо допит на досудовому слідстві може тривати де-кілька годин, а в разі потреби - із використанням перерв - декілька діб, то на суді "в одноепізодній справі" він продовжується, як правило, не більше півгодини. Через це той хто, допитує, повинен бути добре підготовленим до допиту, щоб провести його раціонально, "економно", а це можливо лише за наявності чіткої програми допиту. Інакше допит обов 'язково буде містити прогалини, не зможе всебічно охопити всі необхідні моменти, внаслідок чого може і не досягнути своїх цілей, особливо за активної протидії опозиційної сторони.

Очевидний дефіцит часу під час судового допиту може бути компенсований тільки високою якістю допиту, а це забезпечується його планом.

Віддаленість у часі. Допит на суді, у порівнянні з допитом під час досудового розслідування, суттєво віддалений у часі від події злочину. Це призводить до забувань допитуваною особою деталей розглядуваної судом події, її подробиць, про які свого часу без проблем вона повідомляла у попередніх показаннях. Відомості про факти втрачають попередню чіткість, з'являються прогалини, особливо в показаннях про послідовність подій. Не виключена можливість допитуваного скористатися вигадками з тим, щоб компенсувати забуті ним моменти минулої події, що значно послабить значення минулих показань. Цим неодмінно може скористатися захист. Тільки детальне знання справи та тактично правильне ведення прокурором судового допиту може компенсувати ці недоліки, обумовлені відірваністю в часі між кримінальною подією та судовим допитом щодо неї.

Раптовість. Під час допиту в суді значно є обмеженим коло тактичних прийомів, які зазвичай використовуються під час допиту на судовому слідстві. Так, в суді втрачається можливість тактичного використання раптовості допиту. Викликана до суду особа знає, про що її будуть допитувати, оскільки предмет допиту залишається таким, як він був на досудовому розслідуванні.

Суттєво обмежується можливість застосування в суді і такого тактичного прийому, як раптовість запитання.

Допитуваний незнайомий.

Потрібно також врахувати той факт, що в суді прокурор здебільшого вперше бачить допитуваного, доволі обмежено обізнаний про його особисті риси, властивості (якщо не брати до уваги, що прокурор міг отримати у певних межах цю інформацію із матеріалів кримінальної справи). Через це в суді, будучи змушеним зразу ж, без "розвідки" переходити до допиту, прокурор позбавлений можливості використати в тактичних цілях інформацію про особливості допитуваного.


 
 

Цікаве

Загрузка...