WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договори як правова основа організації координації - Реферат

Договори як правова основа організації координації - Реферат

Аналіз стану боротьби з економічною злочинністю в Україні дозволив виявити причини недоліків, що допускаються у процесі підготовки, прийняття і реалізації рішень щодо координації діяльності правоохоронних органів.

Недоліки даного процесу полягають у наступному: рішення, що приймаються у цій сфері, не враховують попередніх, часто відбувається дублювання; у процесі руху проекту рішення по ієрархії змінюється мета відповідно до того, як розмежовуються потреби та інтереси різних рівнів управління; інколи рішення приймаються без конкретного змісту (поліпшити, покращити, поглибити і т. д.); відсутній процес підготовки і прийняття рішень із залученням науковців; немає чітко розроблених процедур узгодження рішень з їх виконавцями; недостатнє інформаційне забезпечення та відсутність механізму оцінки виконання рішень у зазначеній сфері.

Для того, щоб правоохоронні органи конструктивно використовували повноваження, що стосуються управлінських рішень, вони закріпляються в правових нормах. Координаційне рішення - це акт управління, за допомогою якого суб'єкт координації визначає підстави виникнення, зміни або припинення узгоджених дій об'єктів координації. В основу координаційного рішення повинно бути покладено функцію координації.

На думку Ю.В. Колесникова, до управлінських рішень повинні висуватись наступні вимоги: ясна мета; обгрунтованість; адресність і терміни виконання; узгодженість як із внутрішніми, так і з зовнішніми обставинами, а також з прийнятими рішеннями та рішеннями, які ще будуть прийматись з аналогічною або подібною проблематикою; правомочність; ефективність; своєчасність; повнота, чіткість і стислість; максимальне врахування всіх можливих наслідків і ризиків; відповідальність виконавців за порушення термінів реалізації; наявність форм як підсумкового, так і попереднього (поетапного) контролю [19].

Процес прийняття управлінського рішення при координації в управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю має наступні стадії (етапи): узгодження варіантів проекту рішення та колегіальне обговорення; колективне затвердження у конкретній формі.

Потрібно враховувати, що лише при поєднанні всіх стадій (етапів) процесу управління і дотримання технологічного циклу прийняття рішень цей процес буде здійснено об'єктивно, науково, обгрунтовано.

Оскільки управлінські рішення реалізуються в умовах невизначеності, мають вірогідний характер, то для їх ефективності важливо розробити рекомендації щодо прийняття та здійснення рішень у ситуації ризику і застосування їх на практиці.

Управління ризиками - це особливий вид діяльності, спрямований на пом'якшення впливу ризику на результати діяльності. При цьому ризик існує як на стадії вибору, так і на стадії його реалізації.

Боротьба з економічною злочинністю - це завжди ризик, а при прийнятті та реалізації рішень у процесі координації в управлінні правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю можуть виникати різні варіанти, з яких потрібно обрати найбільш ефективний для даної конкретної ситуації.

Отже, координаційне рішення щодо спільних заходів по боротьбі з економічною злочинністю - це акт управління за допомогою якого суб'єкт координації визначає підстави виникнення, зміни або припинення узгоджених дій щодо безпосередніх суб'єктів координації. В основі координаційного рішення має бути системне узгодження функцій відповідних правоохоронних органів та компетенції уповноважених осіб. За своєю формою - це владно-управлінський акт, у якому у логічній формі виражена компетенція уповноважених суб'єктів щодо здійснення координаційних дій, насамперед правоохоронними органами з їх структурними підрозділами та окремими працівниками, які є необхідними для досягнення поставленої мети, виконання завдань, забезпечення успішної боротьби з економічною злочинністю. Від якості прийнятого рішення знаходиться у значній залежності хід спільних заходів по боротьбі з економічною злочинністю та їх кінцевий результат.

Література

1. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Аверянова. –К.: TOBСОМИ, 1999. - 266 с.

2. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посів. / В. С Ковальський, В. Т. Білоус, СЕ. Демський та ін. - К.: Юрінком-Інтер, 2002. - 320 с

3. Елистратов А.И. Основные начала административного права. – М.; 1917. - С11.

4. Ковалевский В. Советское административное право. - Харьков: Изд-во Наркомюста УССР, 1929. - С.166.

5. Ямполъская Ц.А. О теории административного договора // Советское государство и право. - 1966. - №10; Новоселов В.И. К вопросу об административных договорах // Правоведение. - 1969. –№ 3.

6. БитякЮ.П. Адміністративне право: Конспект лекцій. -X, 1997. - 168 с.

7. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ: Учебник. -М.: Зеркало, 1997. - С.262.

8. Садовський В.М. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. -М.: Наука, 1974. - 280 с.

9. Лисицин В.И., Попов Г. О науке и руководящих кадрах управления // Очерки теории управления промышленным производством. –М.: Экономика, 1969. - С. 180.

10. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. –М.: Юр. лит., 1997.

- С. 174.

11. Бахрах Д. Соотношение административных и экономических методов управления народным хозяйством //Экономические науки. - 1970. –№ 10. – С. 46.

12. Козлов Ю.М., Фролов Е. С. Научная организация управления и право. - М.: МГУ, 1986. -389 с.

13. Савченко О. Проблеми інформатизації податкової служби і шляхи їх вирішення / Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України. Матеріали конференції. -К.: ВАТ КНТК, 1998. - С 174-176.

14. Жвалюк В. Налоговый полицейский: профессия на злобу дня // Финасовая консультация.

- 1998. -№ 29.

15. Зеленецький B.C., Кальман ОТ. Глобалізація економічної злочинності в світі, її прояв в Україні //Економічні злочини: попередження і боротьба з ними. - К., 2001. - С 262.

16. Европейская конвенция „ Об оказании правовой помощи в уголовных делах от 20.04.1959 //Сб. междун. договоров. –М.: Академия МВД СССР, 1989. - С. 79-89.

17. Міжнародне публічне право: Практикум /А.І. Дмитрієв, А. С. Мацько, В.І. Муравйов та під ред. Ю.С Шемшученко, Л.В. Губернського. -К: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

18. Сулъжинсъкий В. Щодо питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю /Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 грудня 1998 р). -Харків, 1999. -С 36-37.

19. Колесников Ю.В. Технологии социальных решений //Социальное управление: Курс лекций. – М.: Изд-во РАГС, 2000. - С. 315-316, 323.


 
 

Цікаве

Загрузка...