WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов'язкова процесуальна стадія - Реферат

Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов'язкова процесуальна стадія - Реферат

У Перевірочний характер стадії відносно попередньої, і підготовчий - відносно наступної стадії Підготовка цивільних справ до судового розгляду носить не тільки підготовчий характер щодо стадії судового розгляду (що випливає із змісту її мети), але й перевірочний -відносно стадії порушення цивільної справи. Наприклад, якщо при порушенні справи суддею не було всебічно перевірено наявність передумов для порушення справи, додержання форми і змісту позовної заяви (заяви, скарги), або мали місце певні порушення процесуального законодавства, вони, як правило, виявляються і в стадії підготовки та вживається заходів щодо їх усунення. А якщо є підстави, суддя закриває провадження в справі (наприклад за наявності підстав, передбачених ст. 227 ЦПК України).

Завершеність, тобто можливість завершення в ній процесу (що не притаманно етапам, частинам стадії).

SЮридичні наслідки. Наслідком завершення процесуальної стадії є здебільшого початок нової стадії, якій притаманна нова мета і ознаки, перераховані вище. Результатом закінчення підготовки справи є призначення судового засідання і початок стадії судового розгляду, а наслідком закінчення етапу, частини стадії, - перехід до нового етапу, але процесуальна мета стадії при цьому не змінюється.

Таким чином, всі вищеперераховані ознаки притаманні підготовці цивільних справ до судового розгляду, що дає підстави стверджувати, що остання є не етапом, частиною стадії (або провадженням), а самостійною процесуальною стадією цивільного процесу.

Щодо питання про те, чи є підготовка цивільних справ до судового розгляду обов'язковою стадією цивільного процесу, то в теорії цивільного процесуального права досі немає єдиної точки зору7.

Серед багатьох науковців продовжує існувати позиція, що підготовка не є обов'язковою стадією і повинна проводитись тільки по найбільш складних справах. У випадку, коли спір між сторонами не викликає великих труднощів, або коли сторони належним чином виклали свої позиції та надали всі необхідні докази, підготовка може не проводитись.

На нашу думку, з такою точкою зору не можна погодитись з наступних підстав:

По-перше, на етапі підготовки цивільної справи, без її розгляду в судовому засіданні, неможливо визначити, наскільки вона проста чи складна;

По-друге, для того, щоб призначити по справі судове засідання, суддя на даному етапі процесу має виконати комплекс специфічних завдань (які обумовлені метою стадії). Наприклад, для вирішення питання про готовність справи до судового розгляду, суддя має переконатися, чи всі необхідні докази надано сторонами в обгрунтування своїх вимог, для цього він обов'язково має визначити предмет доказування по конкретній цивільній справі. Необхідність вирішення завдань стадії підготовки має місце в кожній цивільній справі, і без вирішення цих завдань справа не може бути призначена до судового розгляду. А отже, і проведення підготовчих дій, спрямованих на виконання вищевказаних завдань, має місце у кожній цивільній справі.

Навіть якщо суддя не вчиняє окремих процесуальних дій підготовчого характеру, він все одно проводить перевірку готовності справи до судового розгляду. Зокрема дії, спрямовані на визначення найбільш оптимального часу для розгляду справи і на повідомлення особам, які беруть участь у справі, про час і місце судового засідання завжди мають місце.

Таким чином, підготовка цивільних справ до судового розгляду є самостійною та обов'язковою процесуальною стадією, в якій закладається базис для повного і своєчасного розгляду і правильного вирішення цивільної справи по суті.

На підставі вищевикладеного вбачається доцільним внесення відповідних змін до чинного цивільного процесуального законодавства, чітке закріплення вищевказаних положень, що дозволить найбільш повно гарантувати учасникам цивільних процесуальних правовідносин можливість користуватися всіма процесуальними засобами захисту в процесі провадження в цивільній справі.

Література

1 Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для вузів. - К.: Ін - Юре, 2001. - 696 с; Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. - М.: Былина, 1999.- С.26; Бырдина СВ. Подготовка дела к слушанию в советском гражданском процессе. - Саратов, 1960. - С.29.

2 Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред.М.С. Шакарян. - М.: Былина, 1999.-С.26.

3 Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - С.266.

4 Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / В.І.Треушніков - Вид. 6-е, доп. та перероб. -Харків: Консум, 2002. - С140-142.;

5 Гражданский процесе Украины: Учебное пособие. -X.: Одиссей, 2003. - 352 с; Гражданский процесс: Учебник / Под ред. д.ю.н. М.К. Треушникова. - 3-е изд. испр. и доп. - М.: Юриспруденция, 2001. - 400 с; Гражданский процесс / Отв. ред. Н.И. Чечина, Д.М. Чечот. - М.: Юрид. лит., 1968. - 455 с; Світлична Г.О. Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Харків, 1997. - С10 -11.; Логинов П.В. Предварительная подготовка гражданських дел к слушанию в суде. - М.: Госюриздат, 1960. - С.9.; Про підготовку цивільних справ до судового розгляду Постанова Пленуму Верховного суду України від 5 березня 1977 року № 1.

6Тертышников В.И Гражданский процесс: Курс лекций. -Харьков: Консум, 2001. - 240 с; Світлична Г.О. Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Харків, 1997. - С10 -11.; Логинов П.В. Предварительная подготовка гражданских дел к слушанию в суде. - М.: Госюриздат, 1960. - С.9.; Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С Шакарян. - М.: Былина, 1999.- С.26.; Цивільне процесуальне право України / За ред. В.В. Комарова. - Харків, 1999. - С.17.; Бенедик И.В. Стадии в юридическом процессе: общетеоретические исследования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. -Харьков, 1986. - С.9.; Теорія юридического процесса/ Под ред. В.М. Горшенева. -Харьков: Вища школа, 1985. - 346с; Фахутдинова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу / Автореф. ... дис. канд. юрид. наук 12.00.01. - К., 2000.

7 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 5 березня 1977 року закріпила обов'язковим проведення підготовки справи до судового розгляду по кожній цивільній справі. Але в зв'язку з тим, що постанови Пленуму не є джерелом цивільного процесуального права, дане правило не носить загальнообов'язкового характеру.


 
 

Цікаве

Загрузка...