WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аспекти правової реформи - Реферат

Аспекти правової реформи - Реферат

Разом з тим, слід відрізняти поняття "правової системи" від суміжного поняття "правового життя", які виступають у співвідношенні частини до цілого. Очевидно, що правове життя, відображаючи всю сукупність правових явищ у суспільстві (позитивних і негативних), виступає поняттям ширшим за правову систему, котра позначає лише "позитивний компонент" правового життя. Якщо виходити з наведеного, то точніше буде сказати, що об'єктом правової реформи виступає саме "правове життя". Справа в тому, що, наприклад, злочинність або правовий нігілізм як правові явища також виступають предметом активного впливу з боку держави в руслі правової реформи, проте вони не визнаються компонентами правової системи.

Компоненти правової системи визначаються по-різному в юридичній літературі. Американський вчений К. Осакве визначає елементи "національного права", під яким розуміє правову систему загалом, а саме: 1) структура державних органів (законодавчі, виконавчі і судові органи); 2) матеріальне право; 3) процесуальне право; 4) методологія права (структура права, джерела права, юридичний стиль, юридична техніка, система тлумачення норм права, система судового мислення; 5) інфраструктура права (система юридичної освіти, ставлення до кодифікації права, структура юридичної професії) [13].

На думку В. ШакунатаА. Колодія, правова система як об'єкт правової реформи відповідно до напрямів останньої включає такі складові:

1) інституційна сторона правової системи містить усю сукупність державних і недержавних органів й організацій, що функціонують зі створенням, реалізацією і охороною права;

2) органічна сторона правової системи - це норми і принципи, що складають власне право;

3) функціональна сторона правової системи - процес і процедура виникнення, дії і охорони права;

4) ідеологічна сторона правової системи, під якою розуміють ставлення суспільства до права, що відбивається у правових поглядах, свідомості і культурі;

5) комунікативна сторона правової системи - це зв'язки, що поєднують її сторони і роблять систему єдиним цілим [14].

Відзначимо, що до об'єкту правової реформи належить сфера публічної влади (інституційний компонент правової системи), в тому числі: а) її структура (державна влада і місцеве самоврядування); б) правовий та інституційний компонент; в) модель "горизонталь-ного" і "вертикального" розподілу; г) ступінь її лімітації; д) спосіб її територіальної організації; є) сукупність засобів і методів її реалізації; є) способи її раціонально-правової легітимації.

Основні політико-правові характеристики публічної влади, котрі піддаються змінам в процесі правової реформи, можна відобразити також такими звичними термінами, як форма правління територіального устрою та політичного режиму.

У такий спосіб можна проаналізувати й інші об'єкти правової реформи. Наприклад, управлінська сфера суспільства (об'єкт такого напряму правової реформи, як адміністративна реформа) складається з таких компонентів: а) структура органів виконавчої влади; б) ступінь концентрації владних повноважень; в) порядок прийняття рішень органами управління; г) якість надання управлінських послуг населенню; д) статус держслужбовця тощо.

Деякі об'єкти правовоїреформи мають специфічний характер. Об'єктом такого напряму роботи, як удосконалення законодавства виступає "якість законодавства", поняття, котре лише почало розроблятися у вітчизняній юридичній науці. Так, зокрема, в дисертаційній роботі Є. Погорєлова показникамиякісного оияну зашнодавствавважаняься: а) його цілісність; б) точність; в) визначеність; г) узгодженість; д) повнота; є) стабільність; є) динамізм; ж) доступність; з) оглядовість [15].

Підводячи підсумки, відзначимо, що, на нашу думку, загальним об 'єктом правовоїреформи виступає правова система, її окремі компоненти, характер взаємовідносин між ними. Одним із таких компонентів правової реформи є публічно-правова сфера суспільства, під якою розуміємо ділянку суспільних відносин, врегульовану сукупністю норм і принципів, в яких відображаються суспільні потреби, відносини та інтереси, без забезпечення яких неможливо задовольнити як особисті інтереси, так і загальнозначущі інтереси суспільства в цілому [16].

Література

1. Советское государство и право. - 1990. -№4. - С. 22 - 34.

2. Материалы XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1990. - С. 88-89.

3. Горобец В.Д. Правовая реформа в Российской Федерации: состояние и перспективы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -М., 1992. - С6.

4. Див.: Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации. 18 апреля 2002 года //Российская газета. - 2002. - 19 апреля. - № 71 (2939).

5. Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конф. -К., 1997. -С. 412 - 419.

6. Там само. - С. 3 - 14.

7. Кривенко Л. Воля народу, її трансформація у державну волю. Теоретичні і конституційні питання державно-правової реформи //Віче. - 1997. -№9. - С 43-54.

8. Кучма Л. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. - 2002. - 4 червня. - С 1, 5-12.

9. Латигіна НА. Політичні еліти в системі управління посткомуністичним суспільством (структурно-функціональний аналіз). Автореф. дис... канд. політ, наук. -К, 2000. - С 3.

10. Там само. -С. 15-16.

11. Див.: БойцоваВ., БойцоваЛ. Люстрация в Центральной и Восточной Европе. Акт справедливости или способ легитимации правящей злиты //Правозащитник. - 1999. - №3.

12. Ustavnizakonzedne 16.listopadu1990 onavracenimajetkuKomunistickestranyceskoslovenskalidu ćeskeaSlovenskeFederativniRepubliky// Sbirkazakonuu. 496/1990. - S. 1856.

13. Осакве К Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части. - М., 2000. -С. 22, 47.

14. Шакун B.I., Колодій AM. Правова система - основа державно-правової реформи в Україні // Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конф. - К, 1997. -С 125.

15. Погорелое Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоре-тичний аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - X., 2000. - С 6.

16. Опришко В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України. -К, 2001. - С.105.


 
 

Цікаве

Загрузка...