WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформація та інформаційна характеристика процесу управління - Реферат

Інформація та інформаційна характеристика процесу управління - Реферат

- яка інформація про хід та підсумки виконання рішення має подаватися органу управління з різних ділянок керованого об'єкта;

- хто зобов'язаний подавати цю інформацію, в який час чи за яких умов;

- яким чином оформлюється інформація, якими засобами передається, якими каналами;

- кому призначена інформація, якому обсязі і асортименті вона передається для різних ланок суб'єкта управління, керівників різних рівнів;

- шляхи та засоби забезпечення своєчасного здобування і надійності інформації, контролю за її проходженням, перевірки вірогідності;

місце, методи і технічні засоби, люди, призначені для роботи з інформацією, що надходить від об'єкта управління, способи її зберігання, переробки та використання; хто використовує інформацію;

особи, які на основі здобутої інформації приймають нові рішення або корегують попередні;

форми директивної або регулюючої інформації, періодичність її передачі, здобувачі та виконавці, строки доведення до виконавців.17

В системі управління всі її органи і службові особи поєднані між собою інформаційними потоками, що є єдиною комунікаційною мережею, а окремий орган управління являє собою вузол комунікаційної мережі, де перетинається безліч потоків інформації від різних джерел і спрямовуються нарізні адреси. І саме тому системи управління називають інформаційними.

Для кращого використання інформації в управлінні, сама інформація повинна бути комунікативною (придатною для інформатора, зрозумілою). Завданням суб'єкта управління є забезпечення найбільшою мірою засвоєння інформації виконавців. Отже, комунікативність є неодмінною умовою досягнення відповідності між поведінкою, справами та вчинками виконавців та управлінськими рішеннями керівників. Крім того, ".. .якщо рішення розроблено на основі інформації, яка враховує об'єктивні і суб'єктивні можливості виконавців, якщо раціонально поставлена організація виконання рішень, якщо здійснюється оперативне регулювання дій об'єкта, облік та контроль, то це рішення виконується, досягається адекватність інформації, яка міститься в рішенні, зворотної, освідомчої інформації, тієї, що надходить від виконавців у формі доповідей, звітів .. ,"

Основні характеристики інформації збудовані на багатозначності цього поняття:

. цільове призначення - різна мета використання однієї і тієї ж інформації. Прикладом може бути використання одних і тих же відомостей органами податкової міліції як для аналізу оперативної обстановки, так і для проведення оперативно-розшукових заходів;

. обсяг - має значення для передачі та обробки інформації, залежить від кількості знаків, що передаються;

. цінність - визначається своєчасністю передачі інформації, ступенем впливу на рішення, важливістю самого рішення;

. повнота - використовується для визначення змісту найбільш істотних параметрів інформації, що передається. Вважається повною, якщо відповідає обсягу, що потребується;

. надійність - характеризується наявністю помилок в інформації, що передається;

. вірогідність - характеристика для визначення ступеня відповідності;

. надмірність - збільшується обсяг при відсутності збільшення нових відомостей;

. швидкість - передавання та переробка даних, залежить від швидкості технічних засобів та систем.

Інформація поділяється за галузями: політична, духовна, науково-технічна, економічна, соціальна, міжнародна, екологічна.

Форма подання інформації - повідомлення (мова, текст, графік, таблиця). Повідомлення передаються від джерела (створювача) інформації до споживача (осіб, які зацікавлені у змісті повідомлень) через інформаційні комунікації.

Інформаційні комунікації поділяються на: формальні (здійснюються за допомогою служб, бібліотек, друку, теле- і радіомовлення); неформальні (особисті зустрічі, телефонні розмови, листування).

Класифікація повідомлень:

- за формою подання (документальні і недокументальні), -безперервні і дискретні.

Інформацію поділяють на види:

.В залежності від сфери її виникнення:

- елементарна нежива природа;

- біологічна (світ тварин і рослин);

- соціальна (людське суспільство).

Умовно інформацію можна поділити на естетичну - своїм походженням зобов'язана виникаючим у природі різним сполученням звуків, запахів, світла, кольорів, тіней; семантичну-виникає в результаті різної діяльності людей. В роботі податкової міліції прикладом може бути повідомлення про вчинений злочин, а також інформація яка зібрана на місці злочину.

В залежності від способу передачі та сприйняття:

- візуальна (передається і сприймається візуальним образами); -аудіальна (звуками);

-тактильна (відчуттями); -смакова (запахами);

- машинно-орієнтована (сприймається і оброблюється ЕОМ).

В залежності від соціальної орієнтації:

- масова (адресується найширшому колі споживачів);

- особиста (орієнтована на точно визначеного індивідума або на певну групу осіб);

- спеціальна (розрахована на спеціалістів, може бути науковою або художньою, технічною або гуманітарною), підрозділяють за сферами людської діяльності (за галузевим принципом).

Відповідно до Закону України "Про інформацію", інформація поділяється на види:

Статистична - це офіційна документована державна інформація, що дає кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя України.

Масова - це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація.

Про діяльність державних органів влади - це офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального самоврядування.

Правова інформація - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику.

Інформація про особу - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру - це систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє середовище.

Соціологічна інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.

Важливе місце в інформаційних відносинах займає "документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві"

Паперові документи складають основну частину документів в органах податкової міліції, для їх розмноження використовують сучасні технічні засоби копіювання, а для їх знищення -спеціальні пристрої.

Джерелами інформації, що надходить до органів податкової міліції, можуть бути: громадяни, трудові колективи, установи, інші правоохоронні органи. Інформація може надходити як у вигляді усних повідомлень, так і у вигляді документів: заяв, протоколів, повідомлень.

В органах податкової міліції інформацією користуються як окремі працівники так і різні служби і підрозділи, інформаційні центри, від районного рівня до республіканського. Вхідна інформація, яка надходить до органів податкової міліції, являє собою первинний документ. Після аналітико-синтетичної переробки вхідної інформації утворюється вторинний документ, тобто нова інформація у вигляді наказів та вказівок, настанов та інструкцій, оперативних, розшукових та інших справ, статистичних карток.

Отже, специфіка роботи в органах податкової міліції потребує від усіх співробітників чіткого уявлення про інформацію, її використання, її можливості та ін.

Слід зазначити, що нерозривно і безпосередньо зв'язано з поняттям інформації, поняття -інформатика, що характеризує людську діяльність та охоплює процеси збирання, набування, зберігання, пошуку переробки, передачі і використання інформації, та пов'язана зі створенням та застосуванням засобів обчислювальної техніки, їх програмне та математичне забезпечення. Інформатика як наукова дисципліна призначена вивчати структуру й властивості інформації, а також закономірностіїїобробки. Інформатикав сучасному суспільстві - це основажиттєдіяльності. Щодо визначення інформатики відповідно до органів податкової міліції, то інформатика є діяльність, яка охоплює процеси збирання, набування, пошуку переробки, видачі, використання, а також вивчення інформації, що функціонує в органах податкової міліції.

Література

1 Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. - К., 1985. - С.3.

2 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / Пер. с англ. - М.,1963.

3 Винер Н. Кибернетика и общество. - М., 1958. - С.31.

4 Штоф В.А.Моделирование и философия. -Л.,1996.

5 Новик И.Б. Философские идеи Ленина и информатика. - М., 1969.

6 Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. - М., 1975.

7 Венгеров А.Б. Категория "информация" в понятийном аппарате юридической науки // Советское государство и право. - 1977. - № 10.

8 Беляков К.И. Управление и право в период информатизации. Монография. - К.: КВІЦ, 2001.

9 Там само.

10 Енциклопедичний словник.

11 Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992р. // ВВР. - 1992. - № 48. - Ст.650.

12 Берг А.И.Кибернетика и общественные науки // Методологические проблемы науки. - М., 1964. -С. 259-260.

13 Берг А.И. Философские вопросы кибернетики. - М., 1961. - С.157.

14 Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. - К., 1999. - С. 314.

15 Плішкін В.М.Теорія управління органами внутрішніх справ. - К., 1999. - С. 211-212.

16 Громов Г.Р.Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. - М., 1985.

17 Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. - М., 1975. - С. 126-127.


 
 

Цікаве

Загрузка...