WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформація та інформаційна характеристика процесу управління - Реферат

Інформація та інформаційна характеристика процесу управління - Реферат

Інформація та інформаційна характеристикапроцесу управління

Інформація (відлатинського слова - informatio -роз'яснення, викладення) - це відомості (або їх сукупність) про предмети, явища та процеси оточуючого нас світу

В управлінні поняття "інформація" ототожнюють з поняттям "дані", "відомості", "повідомлення", "знання" тощо, воно тлумачиться виходячи з потреб конкретної соціальної галузі, з концентрації уваги на окремих аспектах його змісту. У зв'язку з науково-технічним прогресом, розвитком технічних засобів збору і аналізу різних за походженням відомостей, появою електронно-обчислювальних машин поняття "інформація" стало об'єктом спеціального і різнобічного дослідження. На сьогоднішній день існує багата кількість теорій інформації.

Н.ВІнер один з перших зробив сучасне визначення поняття інформації - це визначення змісту, одержаного із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього та пристосування до нього наших відчуттів. Процес отримання і використання інформації є процесом нашого пристосування до випадковостей зовнішнього середовища і нашої життєдіяльності в цьому середовищі. Він зазначав, що ентропія всякої системи, незалежно від її природи та спрямованості, тим більше, чим менше впорядковані зв'язки між її частинами та процесами, що протікають у ній, чим більш випадковий характер вони мають.3

Отже, інформація з якісної сторони може виступати у вигляді міри збільшення організованості, упорядкованості. Внаслідок чого різні системи, у тому числі і функціональні системи в сфері організаційно-правової діяльності, можуть порівнюватися за рівнем організованості, використовуючи показники ентропії і кількості інформації.

Згідно з точкою зору В.А.Штофа, інформація виступає як визначена характеристика відображення внаслідок того, що відображення є загальним атрибутом матерії та постійно характеризується організованістю.

Філософ І.Б.Новік визначав, що інформація представляє собою якісну та кількісну характеристики організованості відображення.

Отже, інформація і відображення розглядаються тут як єдине ціле, при цьому інформація виступає як засобом організованості і впорядкованості відображення.

В.Г. Афанасьев вважає, що існує міцний зв'язок інформації з практикою, інформація є діюча працююча частина відображення, знання.6 В цьому випадку кількість інформації можна розглядати як міру впорядкованості відображення, а ентропію як характеристику неупорядкованості різноманітних явищ та процесів. Управління треба розглядати теж як процес упорядкованості відображення.

Загальнонаукове поняття інформації невід'ємно пов'язане із такими аспектами теорії інформації, як теоретико-множинний, семантичний та прагматичний підходи.7

Теоретико-множинний підхід передбачає, перш за все, аналіз множин інформаційних повідомлень, об'єктів і т.п. з точки зору їх кількісних ознак. І в цьому випадку мова йде не тільки про кількісне тлумачення інформації. Тут не відбувається повного відмежування від якості досліджуваних інформаційних об'єктів та їх елементів. Навпаки, вже саме дослідження формалізованих множин, повідомлень (наприклад, даних судової статистики та ін.) постійно передбачає наявність будь-яких якісних моментів, ознак, котрі дозволяють вести мову про зміст досліджуваних інформаційних повідомлень. Зміст пошуку якісного аспекту інформації полягає в тому, щоб виділяти, вивчати та досліджувати характеристики множини повідомлень у зв'язку з якісними моментами складових його частин.

Відштовхуючись від "різноманітних" концепцій інформації, можна стверджувати, що ці процеси полягають у виділенні та передачі різноманітності об'єкта пізнання, що проявляється в різноманітності ознак, які його характеризують, а можливими вони стають тільки тоді, коли таке різноманіття реально існує, а також відображається, сприймається пізнаючим суб'єктом. Тобто, чим вищий рівень відображеного різноманіття і чим повніше це різноманіття передається пізнаючому суб'єкту і сприймається ним, тим повніше та глибше будуть знання про відображуваний об'єкт.8

Одним із шляхів вирішення задачі по перетворенню потенційної інформації в інформацію актуальну є використання найбільш раціональних засобів кодування (декодування) інформації (наприклад, визначення в цифровому коді ЄДРПОУ інформації про підприємство або вираження тексту закону в умовних символах спеціальної інформаційно-пошукової мови).

Семантичний і прагматичний підхід (змістовний та ціннісний). Інформація може мати різне значення в залежності від того хто її отримує, безпосередньо яким об'ємом і характером знань володіє той, хто її приймає, а також які відношення складаються між особою, яка використовує дані системи, і цією системою. Прагматичний аспект аналізу інформації розглядає проблему цінності інформації. Незважаючи на математичний підхід до цінності інформації, можна виділити окремі якісні моменти в інформаційному забезпеченні інформаційних систем. В галузі управління і правового регулювання це можуть бути відношення між інформацією, яка торкається правового регулювання, і державними органами, підприємствами, громадянами, з метою укріплення правової основи державного та суспільного життя. В роботі з суспільно-правовою інформацією визначається термін не тільки цінності, але й поняття корисності та різноманіття.

Отже, на сучасному етапі розвитку, у різних науках в поняття інформації вкладається різний зміст, загальноприйнятого визначення немає. Тому для усунення розбіжностей, згідно з Енциклопедичним словником, інформація - це "відомості, що передаються людьми усним, письмовим або іншим способом", це "загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами в тваринному й рослинному світі; передавання ознак від клітини до клітини, від організму до організму".

В правовому аспекті є теж певна різниця у визначенні поняття "інформація". Але Закон України "Про інформацію" чітко зазначив, що інформація - це "документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі".11 Інформація, яка циркулює в функціональних державно-правових системах є соціальною інформацією. Вона може виступати як відомості та знання як про соціальну форму руху матерій, так і про інші її форми в тій мірі, в якій вони використовуються у відповідних сферах в організаційно-правовій діяльності. Тобто вивчаються всі види інформації (криміногенна, криміналістична, статистична, економічна та інші), які циркулюють в юридичних системах.

Характеристики інформації як своєрідного предмету:

*3агальніякості, якими характеризується соціальна інформація:

- тією чи іншою мірою зображує процеси, явища тощо в соціальних відносинах;

- існує як засіб комунікації (спілкування) між людьми. *Особливості, якими характеризується соціальна інформація:

- виступає як продукт соціальних відносин на конкретно визначеному етапі соціального управління, а на наступному етапі вона виступає як предмет праці;

- має властивості довготривалого і багаторазового використання;

  • при використанні не втрачає своїх споживних якостей та має здатність накопичуватись.

* Діалектичний зміст інформації:

- має здатність за певних умов втрачати значимість з надходженням нових відомостей, поглиблених знань;

- корисні, ціннісні якості її виявляються лише у конкретного споживача і залежать не тільки від кількості показників (даних), довгострокового використання, але й від кваліфікації, рівня загальної та інформаційної культури, навичок її споживача, його психофізіологічної здатності сприймати інформацію;

- за певних умов може втрачатися, губитися.

*Інформація може тиражуватись і одночасно використовуватись у багатьох місцях і зрізною метою.

Академік А.І.Берг зазначав, що життя неможливе у інформаційному вакуумі.12

Отже, інформація - це основа управлінської діяльності, а управління - це обмін інформацією між суб'єктом і об'єктом управління. Берг А.І. вказував, що для функціонування будь-якої системи необхідно:

. зібрати інформацію про стан системи та оточуючого її середовища;

. передати цю інформацію по каналах зв'язку в місце її переробки;

. здійснити переробку цієї інформації з метою вироблення команд управління;

. здійснити відповідні дії та контроль.13

Отже, інформація в соціальному управлінні відображає не тільки умови, якості, закономірності, особливості функціонування як об'єкта так і суб'єкта, а й системи управління в цілому.

В.М. Плішкін визначив: "За метою-завданням управління інформація визначається як комплекс необхідних відомостей (даних, знань) для успішного проведення аналізу, вироблення, формулювання прийняття та організації виконання управлінських рішень, контролю, прогнозування, а також інших функцій соціального управління."14

На підставі цього можна зробити висновок, що інформація є необхідним елементом управління, яка визначає рівень і темпи розвитку системи соціального управління. Управління є процесом сприйняття, перетворення та передавання інформації, а ключовим моментом цього процесу є управлінське рішення, тобто акт прийняття рішення, внаслідок чого вхідна інформація перетворюється і доходить до виконавців у вигляді управляючої інформації - планів, нормативів, інструкцій і т. д.

Отже, слід зазначити, що в управлінні цікавість викликають не відомості взагалі, а лише той корисний зміст, який можна із них вибрати. Теорія інформації трактує інформацію як зменшення невизначеності відносно очікуваних подій. Якщо ймовірність тих чи інших подій велика, то повідомлення про те, що вони здійснилися, містить мало інформації, і навпаки. Під інформацією слід розуміти нові зведення, що сприйняті, зрозумілі та оцінені як корисні для вирішення тих чи інших завдань.15

Інформація в органах податкової міліції повністю базується на основних принципах інформаційних відносин, які передбачені Законом України "Про інформацію": гарантованість права на інформацію,

- відкритість, доступність інформації та свобода її обміну,

- об'єктивність, вірогідність інформації,

- повнота і точність інформації,

- законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Інформація являється продуктом органів управління та основним ресурсом для нього, який постійно збільшується.

Отже, на сьогоднішній день, інформація є одним із важливих національних ресурсів. Громов Г.Р. вказував, що "наприкінці цього сторіччя інформаційні ресурси стануть основним національним багатством, а ефективність їхньої промислової експлуатації більшою мірою буде визначати економічну могутність країни в цілому"16

Необхідно також зазначити загальні правила організації інформації, які передбачають розв'язання таких питань, як:

- яка вихідна інформація необхідна для прийняття рішення;

- в яких інформаційних документах оформлюється рішення;

- якими засобами доводиться вихідна директивна інформація до об'єкта управління, виконавців;


 
 

Цікаве

Загрузка...