WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію - Реферат

Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію - Реферат

Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію

Під час розслідування у справах про порушення законодавства про недобросові конкуренцію органи Антимонопольного комітету України вчиняють ряд дій, спрямовани всебічне, повне і об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. Чи місце серед таких дій відводиться збору та аналізу доказів у справі, при встановленні яких знг роль відіграють висновки експертів. Саме аналізу порядку проведення експертизи у справах порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію і присвячене дане дослідженні

Проведення експертизи в адміністративному процесі взагалі і в провадженні у спрг про порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію зокрема, полягг послідовному здійсненні таких дій: призначення експертизи органом, який розглядає спр дослідження експертом об'єктів, які направлені на експертизу; оцінка експертного виснов точки зору його об'єктивності, повноти дослідження і вірогідності висновків; використа висновку експерта як доказу при вирішенні справи.

Правом призначення експертизи у справах про недобросовісну конкуренцію з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, наді. органи (посадові особи) Антимонопольного комітету України, яким підвідомча дана спр Причому зробити це вони можуть не лише з власної ініціативи, а і за клопотанням осіб, беруть участь у справі, а це: відповідач, заявник, треті особи та їх представники.

Оформляється призначення експертизи шляхом прийняття відповідним антимонополь органом розпорядження. Законодавець не закріплює вимоги до структури розпорядже але на практиці даний процесуальний документ складається з вступної, описово постановляючої частин. У вступній частині вказується, який орган (посадова особа) призн експертизу, місце і дату винесення розпорядження. Описова частина містить юридичн; практичну підстави призначення експертизи. Юридичною підставою виступає зміст но закону, яка передбачає можливість, умови та порядок призначення експертизи. Факти підстава обумовлюється наявністю потреби в наукових, технічних чи інших спеціальних знан У постановляючій частині зазначається назва установи, якій доручається проведення експері та питання, які виносяться на розгляд експертів. Необхідно відмітити, що так як справи порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію найчастіше пов'яза неправомірним використанням чужих позначень, то антимонопольні органи, як прав звертаються до установ, сферою діяльності яких є захист інтелектуальної власності (патен-юридичних агенцій, агенцій патентних повірених). Інколи, трапляються і випадки звернен інших експертних установ, зокрема до науково-дослідних інститутів судових експертиз1 розпорядження про призначення експертизи додаються документи, що стосуються пред" експертизи, а також інші матеріали, які мають значення для її проведення (відомості про реєстрацію суб'єктів господарювання, рішення про реєстрацію товарних знаків, рекламні матеріали, копії сертифікатів, заява однієї із сторін, що виступила приводом для порушення справи тощо), але законодавець встановлює експерту розголошувати інформацію з обмеженим доступом, а також інформацію, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи2.

Необхідно зазначити, що конкуренційне законодавство встановлює право антимоно-польного органу при призначенні експертизи та встановлені питань, що слід поставити перед експертом, на запит пропозицій сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. На нашу думку, доцільно було б закріпити дане положення не у вигляді права, а у вигляді обов'язку антимонопольного органу. У той же час, коло прав осіб, які беруть участь у справі, доцільно доповнити правом надавати пропозиції щодо питань, які виносяться на експертизу. Все це сприятиме дотриманню принципів законності, об'єктивної істини та рівності сторін при розгляді справи, а також буде слугувати додатковою гарантією того, що рішення по справі не буде оскаржено з підстав неузгодженості питання про проведення експертизи зі сторонами, адже у практиці антимонопольних органів трапляються випадки, коли сторони посилаються у скарзі на те, що їм не була надана можливість познайомитися із завданнями, які були поставлені перед експертами, і прийняти участь у формулюванні питань3. Разом з тим вважаємо, що для досягнення найбільш чіткого окреслення предмета експертизи, визначення остаточного кола питань повинно залишатись за антимонопольним органом. Тому органи Антимонопольного комітету України вправі не лише вносити у формулювання питань редакційні зміни (не порушуючи при цьому їх змісту) та ставити нові питання, незалежно від запропонованих учасниками провадження, а й відхиляти подані ними питання. Але таке відхилення повинно бути, на нашу думку, обов'язково мотивованим.

Підсумовуючи вищенаведене, пропонуємо викласти перше речення п.2 ст.43 Закону "Про захист економічної конкуренції" з такими змінами та доповненнями:

"Призначаючи експертизу та встановлюючи коло питань, що слід поставити перед експертами, відповідний орган Антимонопольного комітету України зобов'язаний врахувати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Відхилення питань, запропонованих особами, які беруть участь у справі, орган Антимонопольного комітету України повинен мотивувати".

Надзвичайно велике значення має правильне формулювання питань, на які потрібні висновки експертів, адже в експертній практиці панує принцип: "яке питання - така і відповідь"4. Тому питання повинні бути конкретними, чіткими і зрозумілими та не допускати двоякого тлумачення. Якщо питання взаємозв'язані, то вони повинні задаватися в логічній послідовності. Аналіз практики Антимонопольного комітету України показує, що , наприклад, у розпорядженні про призначення експертизи у справах, пов'язаних з неправомірним використанням чужих словесних позначень (фірмового найменування, товарного знаку тощо), найбільш доцільною є така послідовність питань:

. Чи є відповідні слова, словосполучення тотожними або схожими?

. Якщо вони тотожні, то за якими елементами?

. Якщо вони схожі, то за якими факторами (звуковими, графічними, смисловими)?

. Чи є дані позначення тотожними чи схожими настільки, щоб виникла можливість їх змішування?

. Якщо так, то хто має право пріоритету на їх використання? (Хоча на нашу думку, відповідь

• Чи можливе змішування діяльності господарюючих суб'єктів, які маркують свої товари даними позначеннями?

• Які можуть бути інші негативні наслідки використання чужих позначень?

Під час проведення експертизи експерт може встановити обставини, що мають значення для справи, але з приводу яких йому не були поставлені питання. Тому законодавчо слід закріпити, що в такому випадку експерт вправі у висновку викласти свої міркування і щодо цих обставин.

Сам процес експертного дослідження можна розділити на декілька етапів. Спочатку йде підготовчий етап, під час якого експерт знайомиться з розпорядженням про призначення експертизи, проводить попередній експертний огляд об'єктів і встановлює їх придатність та достатність для вирішення поставлених питань. Далі наступає етап детального дослідження -об'єкти експертизи спочатку вивчаються окремо, а потім проводяться порівняльні дослідження, коли виявляють схожість чи відмінність різних ознак та факторів об'єктів, що порівнюються. Так, при порівняльному аналізі товарних знаків, експерти використовують методику, яка встановлена Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг5. Відповідно до пункту 4.3.2.4 цих Правил, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. А якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, то таке позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил). Аналіз на звукову схожість дає можливість визначити збіг вимовляння позначень за такими ознаками: загальна кількість фонетично вагомих елементів; складовий розподіл; наголошений склад; наявність спільних звуків (голосних, приголосних). При аналізі на схожість за графічним фактором враховується, з яких слів складається позначення; розташування цих слів; шрифт та алфавіт їх виконання. Смислова схожість визначається шляхом аналізу та порівняння смислового навантаження, яке несуть компоненти позначення.

Необхідно зазначити, що питання щодо можливості змішування позначень вирішується експертами з позиції споживача, адже справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, як правило, пов'язані з комерційною діяльністю господарюючих суб'єктів, з просуванням їх товарів на ринку, а споживач розрізняє товар по конкретному індивідуальному позначенню.

При визначенні права пріоритету на використання тих чи інших позначень експерту необхідно вияснити наступне:

• щодо фірмового найменування - момент реєстрації юридичної особи;

• щодо товарного знаку - момент видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг;

• щодо кваліфікованого зазначення походження товару - момент його реєстрації. Тотожність (схожість) позначення для маркування разом з тотожністю (схожістю) ринку

діяльності виступають основними факторами при виясненні можливості змішування діяльності господарюючих суб'єктів. Аналіз ринку діяльності на тотожність (схожість) здійснюється за такими параметрами:

• тотожність (спорідненість) території діяльності господарюючих суб'єктів;

• однорідність товарів, щодо яких здійснюється діяльність;

• однорідність каналів розповсюдження;

• однорідність кола споживачів6.

При вирішенні питання щодо інших можливих негативних наслідків використання чужих позначень, експерти, як правило, аналізують:

. чи не будуть порушені права господарюючого суб'єкта на фірмове найменування, товарний знак (п.2 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");


 
 

Цікаве

Загрузка...