WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації - Реферат

Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації - Реферат

Серед факторів об'єктивного характеру багато авторів справедливо виділяють фактори економічного характеру як домінуючі. "Не потрібно бути марксистом,- підкреслює з цього приводу М. Богдан, - щоб зрозуміти, що будь-яка правова система покликана обслуговувати серед найрізноманітніших сфер суспільства і потреби економіки"14. Загальновідомо, що країни з однотиповою економікою (плановою або ринковою) характеризуються і великою кількістю рис тотожності їхніх правових і політичних систем. Разом з тим, наполягає цей автор, потрібно мати на увазі і таку обставину, що один і той же тип економіки може перебувати на різних рівнях свого розвитку. Якщо до цього додати і різний рівень зрілості політичних і соціальних структур суспільства, то в рамках одного і того ж типу економіки між одними правовими системами може бути менше спільностей, ніж між іншими. До економічних факторів, що прямо впливають на формування спільних рис правових систем, а значить і на вибір критеріїв їх класифікації, окремі західні вчені додають політичні, ідеологічні, релігійні, географічні і демографічні фактори.

Існують і інші багаточисельні точки зору і підходи щодо визначення критеріїв класифікації правових систем16. Це природно і закономірно в силу складності і багатогранності самого предмету класифікації. Уніфікувати і підвести різні підходи з даного питання до загального знаменника неможливо. До того ж в цьому немає й ніякої необхідності. Багатоманітність точок зору і підходів до вирішення проблеми, що розглядається, з безумовним виділенням серед інших двох основних, найбільш впливових правових сімей - англосаксонської і романо-германської - є конструктивною.

Важливо при цьому враховувати, що немає і не може бути закінченої правової або будь-якої іншої класифікації і що будь-яка класифікація має не абсолютний, а відносний характер. Разом з тим подібна позиція не звільняє будь-кого, хто звертається до проблеми пошуку критеріїв класифікації, від необхідності виділення з великої різноманітності можливих факторів, тих з них, що є факторами інтегруючими, фундаментальними.

Найбільш вдалою спробою в цьому напрямку є класифікація правових систем світу, що пропонує О.Ф. Скакун - відомий вітчизняний спеціаліст в галузі теорії держави і права17. Враховуючи різноманіття існуючих точок зору і переваги кожної з класифікацій, вона пропонує слідуючу сукупність критеріїв для класифікації правових систем світу:

1. Спільність історичних особливостей та умов формування, послідуючого розвитку (включаючи ступінь рецепції римського права). Правові системи об'єднані природою їхнього виникнення і розвитку, генетичним корінням походження і послідуючої еволюції. Правові системи об'єднують історичні пам'ятки права, його перші джерела, загальні тенденції виникнення і функціонування державно-правових структур, ступінь і характер сприйняття джерел права інших національних правових систем. Головне ж, що їх об'єднує - це базування на одних правових принципах і нормах.

2. Спільність основного джерела (форми) права - нормативно-правового акту нормативно-правового договору правового прецеденту правового звичаю. Окремі автори, наприклад Скакун О.Ф., додають до цього переліку релігійно-правові норми. Роль значення цих джерел права неоднакові в різних правових системах та їх типах.

3. Єдність в структурі права, точніше, в структурі системи права. Правові системи країн, об'єднаних в один правовий тип (сім'ю) мають однакову будову нормативно-правового матеріалу. Це виражається в поділі системи права на дві підсистеми - право публічне і право приватне і підрозділи - об'єктивне і суб'єктивне право, природне і позитивне право та ін. Загальним є і розподіл первісного елементу системи права - норми права - по інститутам, підгалузям і галузям. Однакову побудову мають і норми права з точки зору їхніх структурних елементів.

4. Спільність принципів регулювання суспільних відносин. В основі одних правових систем - ідеї свободи суб'єктів, їх формальної рівності, справедливості, других - релігійні начала (мусульманські країни), третіх - традиції та звичаї (країни Африки), четвертих - ідеї панування закону, що виражає монополію держави в житті суспільства і особистості (соціалістичні країни).

5. Єдність юридичної техніки, включаючи термінологію, юридичні категорії та конструкції. Єдність походження правових систем пояснює використання ними однакових або подібних за своїм значенням термінів. Правотворчі органи країн, що відносяться до одного правового типу (сім'ї), керуються одними й тими ж принципами побудови нормативно-правового матеріалу, застосовують схожі або ідентичні юридичні конструкції, способи викладання і т.п.

На нашу думку, саме ці критерії-ознаки враховують увесь спектр існуючих точок зору, недоліки і переваги кожної з існуючих класифікацій і можуть бути покладені в основу класифікації правових систем світу.

Відповідно до означених критеріїв можна назвати наступні типи правових систем сучасності:

1. Романо-германський тип правової системи.

2. Англо-американський тип правової системи.

3. Змішаний тип правової системи, який виник на зіткненні двох класичних типів правової системи: романо-германської та англо-саксонської і має специфічні риси. В рамках цього типу виділяють два підтипи чи дві групи:

. скандинавські правові системи;

. латино-американські правові системи.

4. Релігійно-традиційний тип правової системи, куди входять мусульманська, індуська, іудейська, китайська, японська та африканська групи18.

Щодо соціалістичної правової системи, то вона вже фактично у минулому. Навіть в країнах, що декларують прихильність соціалістичним ідеалам (Куба, Китай, В'єтнам, КНДР), правові системи вже не є класичним варіантом даної системи. Одночасно необхідно зауважити, що соціалістичну правову систему і раніше небезпідставно розглядали як різновид романо-германської правової системи.

Підсумовуючи, підкреслимо відносний характер будь-якої класифікації. Про відносний харак-тер класифікації національних правових систем і самих правових сімей свідчить існування в сучасному світі змішаних, або "гібридних", правових систем, які поєднують в собі елементи романо-германської та англо-саксонської. Це правові системи Японії, Філіпін, Шрі-Ланки та інші.

Відносний характер поділу національних правових систем на правові сім'ї проявляється і у взаємному переплетінні норм, інститутів, правових традицій і культур. Таке переплетіння є природним і об'єктивним, особливо коли різні правові сім'ї відносяться або тяжіють до одного типу цивілізації.

Література

1 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д.Перевалова. - М., 1997; Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. - К., 1997; Проблемы общей теории права и государства: Учебн. для вузов / Под ред. проф. B.C. Нерсесянца. - М., 2001.

2 Цит. за кн. Проблемы теории государства и права / Под ред. проф. М.Н. Марченко. - М., 2001. - С. 411.

3 Див.: Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под. ред. проф. B.C. Нерсесянца. - М., 2001. - С. 281.

4 У вузькому значенні під правовою системою розуміється національне право конкретної держави.

5 Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства: Учебник для юрид. вузов и факультетов. - М., 2000. - С. 450.

6Див.: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. - М., 2001. - С. 414.

7 Советская юридическая энциклопедия. - М., 1980. - С. 1356.

8 Див.: Merryman G., Clark D. Comparative law.: Western European and Latin American Systems. - N.Y.,1978. - P.26.

9 Див.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1998. - С.37.

10 Див.: Цвайгерт К., Кейтц Г.Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I-II.-М., 1998.

11 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая карта мира. - М., 1993.

12Див.: Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д.Перевалова. - М., 1997; Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. - К., 1997.

13 Дробязко С.Г. Право как система и его закономерности // Право и демократия: Сб. научн. трудов. -Минск, 1999. - С.8.

14 Bogdan M. Comparative law. - Kluwer, 1994. - P. 83.

15 Див.: Cruz P. Modern Approach to Comporative Law. Boston, 1993. - P. 342.

16 Див.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. - Саратов, 1994. -С. 171-177.

17 Див.: Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков, 2000. - С. 563-567.

18 Скакун О.Ф. Названа праця. - С. 567.


 
 

Цікаве

Загрузка...