WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання про межі державної влади (критичні замітки) - Реферат

Питання про межі державної влади (критичні замітки) - Реферат

Питання про межі державної влади (критичні замітки)

Нещодавно вийшло у світ колективне монографічне дослідження "Межі державної влади" за загальною редакцією В.П.Самохвалова. Автори монографії вперше у вітчизняному правознавстві розглядають проблему меж державної влади в контексті загальнолюдських, історичних та юридичних явищ державознавства.

Спираючись на найновіші досягнення світової теоретичної думки, публікації вітчизняних, зарубіжних і власних досліджень, автори по-новому висвітлюють питання права і законодавства, їх впливу на встановлення меж державного втручання.

З точки зору теорії держави і права, проблема меж державної влади в умовах переходу до соціально орієнтованої економіки дійсно є однією з основних і актуальних проблем. Сказаним визначається актуальність і своєчасність піднятих в роботі проблем, які, безумовно, знайдуть широкий відгук серед представників наукової громадськості, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Зазначимо, що дане монографічне дослідження опубліковане під назвою "Межі державної влади", однак з тексту роботи видно, що фактично під межами державної влади автори, слідом за іншими науковцями, розуміють межі державного втручання. На наш погляд, термін "втручання", коли йдеться про правову державу, не можна вважати вдалим, тим більше науковим, бо здійснювати легітимну владу від імені народу і втручатися в суспільне життя далеко не одне і те ж. Проте критично оцінюючи деякі положення цієї роботи, ми змушені дотримуватись термінології авторів.

На перших сторінках монографії поставлено питання про визначення основних факторів, що впливають на рівень втручання держави у справи суспільства. Одним з головних названі функції держави. Обгрунтовано стверджується, що між функціями держави і межами державного втручання існує безпосередній зв'язок і взаємовплив. З одного боку пишуть автори, коло функцій і їх зміст залежить від встановлених меж втручання, з іншого - саме через функції держави найбільш доцільно розглядати питання встановлення цих меж.

Вибір і аналіз в роботі саме цих суспільних факторів видається методологічно обгрунтованим, проте, на наш погляд, за умови, що функції держави будуть розглядатися як категорії об'єктивні. Між тим саме з цього питання (що відносити до об'єктивних чи суб'єктивних факторів) на сторінках монографії не має належної більш-менш чіткої відповіді, хоча його з'ясуванню цілком справедливо автори надають дуже велику увагу.

В роботі визнається, що об'єктивні фактори впливають на межі державного втручання, але одночасно читача застережують, що саме визначення поняття "об'єктивне" залежить від відповідних світоглядних і загальнофілософських поглядів і принципів суб'єкта і тому альтернативні підходи, тобто плюралістичність з даного питання фактично іманентна.

Проблема тут дійсно існує. Підходи до її вирішення неоднозначні. Проте, якщо стати на точку зору авторів, то виходить, що об'єктивних факторів не існує, тобто немає тих закономірностей у розвитку суспільства, які, як правильно сказано в роботі, не можуть бути змінені за волею окремої людини чи людства в цілому. Отже, за авторами, слід враховувати лише суб'єктивне бачення тих чи інших суспільних явищ і давати їм оцінку при визначені меж державного втручання.

Як приклад в роботі посилаються на право приватної власності. Обґрунтовується думка, що вплив приватної власності на рівень державного втручання не має вирішального значення. Все залежить від суб'єктивного підходу. В одних країнах така форма власності примушує державу обмежити свій вплив на розвиток економічних відносин. В інших, навпаки, правляча верхівка хоче таку власність взагалі ліквідувати, як соціально несправедливу.

Видається, що цей приклад не вносить ясності щодо поняття суб'єктивного чи об'єктивного у розвитку суспільства. Справді, якщо розуміти термін "власність" як суспільне відношення, то не можна заперечувати, що відносини власності існують в кожній державі об'єктивно в тій чи іншій формі (державній, приватній, колективній). Що ж стосується впливу саме приватної власності на межі державного втручання, то він дійсно може бути продиктований суб'єктивними міркуваннями. Проте останні обумовлені іншими факторами, лежать зовсім в іншій площині, а саме: в соціально-політичній трактовці значення і місця приватної власності в кожній окремій державі. Плюралістичний підхід тут історично неминучий.

Продовжуючи розгляд цього питання, навряд чи можна погодитись з однозначним висновком про те, що "... суб'єктивістське розуміння меж державної влади є більш адекватним, ніж об'єктивістське". Можливий аргумент, що визначення меж впливу держави реально проводиться через правові норми, а останні є продуктом вольових дій людей, не може служити підставою для суб'єктивного підходу в оцінці діяльності держави. Вольові дії з боку держави завжди мають мету, вони відбивають цілком реальні економічні чи політичні інтереси людей і в цьому значенні носять не суб'єктивний, а об'єктивний характер.

Необхідно підкреслити, що об'єктивні процеси суспільного життя необхідно обов'язково враховувати, коли йдеться про змістовну характеристику тих інститутів (органів) держави, через які вона приймає участь в економічному житті суспільства. Без цього аналіз наданих цим інститутам повноважень і обов'язків не носитиме змістовного характеру, отже, не може бути науково-обгрунтованим критерієм визначення меж державного втручання.

Досліджуючи роль об'єктивних і суб'єктивних факторів у визначенні міждержавного втручання, автори роботи критикують вчених юристів (і не тільки їх) за відсутність у них соціальної сміливості і відваги. Для них, сказано в монографії, "... скоріше притаманне раболіпство і послужливість перед економічно і соціально пануючими інститутами". Така категорична, однобічна і упереджена оцінка економічних і правових досліджень минулих часів і сьогодення викликає заперечення і, на наш погляд, аж ніяк не посилює позицію авторів щодо вирішення поставленої ними проблеми.

Оскільки в роботі визначається, що межі державного втручання найбільш доцільно визначати через функції і повноваження відповідних державних органів і переважно шляхом прийняття правових норм, то, очевидно, тут не можна обійтися, як це правильно роблять автори, без оцінки тих наукових положень, які сформульовані державно-правовою теорією.

Нагадаємо, що державно-правові теорії трактуються в роботі як суб'єктивні фактори з огляду на те, що вони відбивають різні загально світоглядні і загальнофілософські погляди, що сповідують вчені відповідних шкіл і концепцій.

Як можна зрозуміти із тексту роботи, такі філософські і світоглядні погляди далеко не завжди спираються на ті чи інші об'єктивні фактори. Тому робиться висновок, що визначення меж державного втручання на підставі філософських і теоретичних вчень, в тому числі про державу та право, є не що більше як суб'єктивне бачення вирішення проблеми.

До суб'єктивних факторів, як не дивно, автори монографії відносять і законодавство на тій, зокрема, підставі, що законодавство носить вольовий характер, є виразом суб'єктивних інтересів, прагнень і поглядів відповідних соціальних суб'єктів. Цікаво, що стрічкою нижче цей висновок заперечується. На цей раз стверджується, що норми законодавства скоріше повинні характеризуватись як об'єктивні фактори.

Така непослідовність видається не випадковою. Кидається у вічі намагання авторів при науковому пошуку не давати перевагу об'єктивним закономірностям соціально-економічного характеру, або, як інколи висловлюються самі автори, - стану реального буття суспільства.

Переважно ідеалістичний підхід до вирішення поставленої проблеми нерідко веде до крайностей, бо, дійсно, як можна вважати науковою точку зору, відповідно до якої, наприклад, державно-правова теорія, про що говорилося вище, позбавлена об'єктивних суспільно-економічних чинників і лише відображає суб'єктивне бачення суспільних явищ.

Заради справедливості потрібно сказати, що на окремих сторінках роботи все ж робиться спроба подивитись на шляхи вирішення поставленого завдання не тільки з суб'єктивних позицій. Не можна не підтримати авторів, які на цей раз справедливо пишуть, що суб'єктивні фактори багато в чому залежать і визначаються "... об'єктивними моментами буття суспільства (тими ж соціально-економічними закономірностями, якщо допустити їх існування)".

Застереження "якщо допустити їх існування" багато в чому пояснює основну лінію наукового пошуку визначення меж державного втручання. Нам видається, якщо не відриватись від реального життя, що будь-які сумніви щодо існування в суспільстві об'єктивних процесів його розвитку розходяться з домінуючими в суспільствознавстві висновками і є лише даниною сучасним поглядам окремих вчених.

Як вже зазначалося, на сторінках роботи при з'ясуванні об'єктивних і суб'єктивних факторів діяльності держави є багато непослідовностей, які негативно впливають на більш-менш чітку визначеність самого підходу до вирішення поставленої в монографії проблеми. На противагу сказаному вище на окремих сторінках ми читаємо, що "... суб'єктивні фактори не носять нейтрального характеру відповідно до об'єктивних факторів, вони також впливають на останні, але цей вплив не може змінити самого змісту, спрямованості і місця об'єктивних факторів у процесі формування меж державного втручання".

На цей раз у точній відповідності з домінуючими тепер поглядами на державу і право, наявність об'єктивних процесів у розвитку суспільства вже не заперечується, більше того, розкриті взаємодія і взаємозв'язок між об'єктивним і суб'єктивним. На наше переконання, саме таке розуміння суспільних процесів, які в кінцевому рахунку визначають основну лінію розвитку держави і права, можна назвати тим методологічним напрямком, дотримуючись якого пошуки меж втручання держави були б успішними стосовно різних країн і в неоднакових історичних умовах.

В монографії поставлене важливе і непросте питання про співвідношення законодавства і права в процесі формування меж державного втручання. В якості основної тези автори обгрунтовано стверджують, що право і законодавство є одним з обмежувачів державного втручання. Ми тільки б додали, що у правовій державі законодавство є основним обмежувачем, оскільки держава у своїй багатогранній діяльності, в тому числі і в управлінні справами суспільства, проявляє свою волю через закони і інші нормативно-правові акти.

З'ясовуючи роль права, в основу дослідження меж державного втручання покладена природно-правова теорія, тобто вчення, відповідно до якого право розглядається як зовнішній і незалежний від держави соціальний феномен.

В практичному плані (йдеться про законодавчу діяльність) автори роботи заявляють про недопущення надання тому чи іншому державному органу владних повноважень, реалізація яких може призвести до порушення природних прав людини. "Якщо законодавство, - сказано в роботі, - не відповідає праву, то положення, які суперечать праву, є абсолютного хибними". Вони підлягають перегляду та зміні з огляду на правові критерії10.

Було б, однак, бажано при цьому відповісти на питання, хто може бути своєрідним суддею в цій справі? Чи є чіткі правові критерії визначення того, що "відповідає", а що "не відповідає"?


 
 

Цікаве

Загрузка...