WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Хуліганство. - Дипломна робота

Хуліганство. - Дипломна робота

вражаючi властивостi цих знарядь для нанесення тiлеснихушкоджень потерпiлому при вчиненнi особливо злiсного хулiганства в силу причин, якi не залежали вiд його волi (скажiмо, iз занесеноi для удару руки нiж був вибитий потерпiлим чи iншою особою, пострiл не вiдбувся в наслi- док осiчки).
Спробу застосування зброi, ножiв, спецiально пристосованих предметiв потрiбно вiдмежувати вiд погрози застосування цих предметiв. Слiд зауважити, що погроза повинна бути реальною, тобто в розрахунок береться суб"ективне ставлення потерпiлого про особу, яка погрожуе, ii здатностi довести погрозу до виконання.
Демонстрацiя ножiв, кастетiв, вогнепальноi зброi, а так само iнших предметiв, спецiально пристосованих для нанесення тiлесних ушкоджень при вчиненнi хулiганських дiй без iх застосування чи спроби це зробити не може бути пiдставою для квалiфiкацii дiй винного за ч.3 ст. 206 КК Украiни.
Так наприклад, вироком судовоi колегii Житомирського обласного суду М. засуджено за ч.3 ст.206 КК Украiни. Вiн визнаний винним у тому, що будучи нетверезим, заваджав роботi сiльського сходу - стукав у дверi клубу, кричав, демонстрував ножа завiдуючому клубом Т., який не пускав його в такому станi.
Розглянувши справу за касацiйною скаргою захисника засудженого, судова колегi Верховного Суду Украiни скаргу задовiльнила i вирок змiнила з таких пiдстав.
Згiдно ч.3 ст.206 КК вiдповiдальнiсть за особливо злiсне хулiганство настае за умови, що у ходi хулiганських дiй винний застосував чи намагався застосувати вогнепальну зброю чи нiж, кастет чи iншу холодну зброю, а так само iншi предмети, спецiально пристосованi для нанесення тiлесних ушкоджень. Як встановлено у справi, М. цього не робив i не створював реальноi загрози для життя чи здоров"я Т. Демонстрацiя ножа не може бути пiдставою для квалiфiкацii дiй винного за ч.3 ст.206 КК. Тому, судова колегiя переквалiфiкувала дii М. на ч.2 ст.206 КК Украiни.
В рядi випадкiв хулiганськi дii вчиняються групою осiб, при цьому окремi з учасникiв злочину застосовують зброю, ножi чи спецiально пристосованi для нанесення тiлесних ушкоджень предмети. В цьому випадку заслуговуе на увагу така думка В.Т.Калмикова, що якщо пiд час скоення хулiганських дiй один з учасникiв злочину застосував зброю, нiж чи спецiально пристосований предмет без вiдома iнших учасникiв, то вiдповiдальнiсть за ч.3 ст.206 КК буде нести лише той з них, хто застосував вказанi предмети. В тих же випадках, коли учасники групи наперед повiдомленi про можливiсть використання вказаних знарядь, то при скоеннi хулiганських дiй iз застосуванням одним iз учасникiв групи цих знарядь для нанесення тiлесних ушкоджень, дii всiх потрiбно квалiфiкувати за ч.3 ст.206 КК як особливо злiсне хулiганство. На данiй позицii стоiть i практика.
У разi вчинення особою в рiзний час двох або бiльше злочинiв, вiдповiдальнiсть за якi передбачена рiзними частинами ст.206 КК, вчинене мае квалiфiкуватись по кожному iз злочинiв самостiйно.
Злiсне та особливо злiсне хулiганство згiдно ст.7 КК Украiни вiдносяться до тяжких злочинiв. Тобто несуть у собi пiдвищену ступiнь суспiльноi небезпеки. Тому при квалiфiкацii дiй винного за даними статтями необхiдно пiдвищити увагу на повне i всебiчне з"ясування всiх обставин справи, iндивiдуальний пiхiд до справи, правильне застосування закону вiдповiдно до вищевикладених моментiв, а також справедливе призначення покарання, мова про яке буде йти у наступнiй главi.
ГЛАВА III. ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ХУЛIГАНСТВО.
Успiх боротьби з хулiганством в великiй мiрi залежить вiд правильного призначення покарання винному. Виходячи iз змiсту ст.22 КК Украiни, покарання являе собою мiру примусу, яка застосовуеться вiд iменi держави за вироком суду, до осiб, що визнанi винними у вчиненнi злочину i полягае в передбачених законом позбавленнi чи обмеженнi прав та iнтересiв засуджених. Покарання застосовуеться з метою виправлення i перевиховання засуджених в дусi точного виконання законiв, чесного ставлення до працi, а також поепердження вчинення нових злочинiв як засудженими, так i iншими особами. Покарання не мае на метi спричинити фiзичнi страждання чи приниження людськоi гiдностi.
Мета покарання може бути досягнута при дотриманнi певних правил його призначення. Цi правила викладенi в ст.39 КК Украiни, в якiй сказано, що суд призначае покарання в межах, встановлених статтею закону, яка передбачае вiдповiдальнiсть за вчинений злочин. При призначеннi покарання суд, керуючись правосвiдомiстю, враховуе характер i ступiнь суспiльноi небезпечностi вчиненого злочину, особу винного i обставини справи, що пом"якшують i обтяжують вiдповiдальнiсть.
Постанова Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 22 грудня 1995 року N 22 "Про практику призначення судами кримiнального покарання" зобов"язуе суди звертати особливу увагу на iндивiдуальний пiдхiд до кожного злочинця.
Характер суспiльноi небезпеки вчиненого злочину - це iндивiдуальна ознака конкретного злочинного дiяння, а ознака, яка характеризуе вагу злочину певноi групи, чи певного виду. Так, характер суспiльноi небезпеки залежить вiд того, чи вiднесено злочин до тяжких ( ст.7 КК Украiни ), чи до злочинiв, якi не являють великоi суспiльноi небезпеки, наприклад, в ст.51 КК Украiни, в яку групу злочинiв вiн включений в системi особливоi частини КК. Так, злiсне i особливо злiсне хулiганство, передбачене ч.2 i ч.3 ст.206 КК Украiни, визнаються згiдно ст.7-1 КК Украiни тяжким злочином, що являе за своiм характером велику суспiльну небезпеку, вимагае i застосування бiльш суворого покарання.
Ступiнь суспiльноi небезпеки - це ознака, що характеризуе конкретне злочинне дiяння. Ступiнь суспiльноi небезпеки е складовим поняттям, що визначаеться на основi врахування всiх об"ективних i суб"ективних ознак, що характеризують вчинене дiяння.
При визначеннi ступеня суспiльноi небезпеки вчиненого злочину суд мае виходити з сукупностi всiх обставин, при яких було вчинено конкретне злочинне дiяння (форма вини, мотиви, спосiб, обстановка, стадiя вчиненого злочину, ступiнь i характер участi кожного iз спiвучасникiв злочину та iнше).
Однаковi за характером суспiльноi небезпеки злочини можуть вiдрiзнятись за ступенем суспiльноi небезпеки. Так, наприклад, хулiганство, поеднане з нанесенням середньоi тяжкостi чи легких тiлесних ушкоджень, що потягнули розлад здоров"я, охоплюються однiею i тiею ж квалiфiкацiею за ч.2 ст.206 КК Украiни, хоча ступiнь iх суспiльноi небезпеки е рiзною i мае бути врахована судом при визначеннi конкретноi мiри покарання.
При визначеннi конкретного покарання суд мае врахувати особу винного, так як обставини, що ii характеризують, мають дуже важливе значення. Врахування особи винного означае всi тi обставини, якi

 
 

Цікаве

Загрузка...