WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання про місце територіальних відділень антимонопольного комітету України в системі державних органів - Реферат

Питання про місце територіальних відділень антимонопольного комітету України в системі державних органів - Реферат

Питання про місце територіальних відділень антимонопольного комітету України в системі державних органів

Одним з основних принципів розвитку економічних стосунків між суб'єктами господарської діяльності є конкуренція. Забезпечення умов для її розвитку та здійснення державної політики у сфері конкурентного регулювання покладено на систему державних органів, важливим елементом якої є територіальні відділення Антимонопольного комітету України (далі - відділення), які утворюються в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, а в разі необхідності - і в інших адміністративно-територіальних одиницях. Для характеристики правового статусу відділень необхідно визначити їх місце серед інших державних органів, насамперед органів виконавчої влади.

Такі дослідники проблем антимонопольного регулювання, як Л.Біла1 та Н.Корчак2 вважають, що відділення не входять у структуру органів виконавчої влади і у своїй діяльності незалежні від них, тому що місцеві органи влади і управління мають право створювати у своєму складі відділи та управління з питань демонополізації економіки, але зазначені органи не можуть здійснювати повноваження, які покладені антимонопольним законодавством на Антимонопольний комітет України (далі -Комітет) та його відділення. Дійсно, згідно ч.1 ст. 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", голови відповідних адміністрацій формують їз склад. Примірні преліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18-го травня 2000 року. У цих переліках немає управлінь або відділів з питань демонополізації економіки. Якщо ж подібні структури і будуть створені (адже голова місцевої державної адміністрації самостійно визначає її структуру у межах бюджетних коштів), то вони не можуть здійснювати повноваження, які покладені на відділення, не можуть втручатися у діяльність останніх.

Отже, відділення не відносяться структурно до місцевих органів виконавчої влади в особі місцевих державних адміністрацій. Але, згідно ч.4 ст.6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", відділення входять до системи органів Комітету. Комітет же на законодавчому рівні віднесено до органів виконавчої влади. Виникає питання: чи можна вважати органами виконавчої влади і відділення? Для пошуку відповіді на це питання необхідно виділити ознаки органу виконавчої влади та проаналізувати відповідність відділень цим ознакам.

У теорії адміністративного права та державного управління під органом виконавчої влади визнається організаційно-відокремлена частина державного апарату, яка здійснює від імені і за дорученням держави функції управління, має певну компетенцію, структуру територіальний масштаб діяльності, утворюється у порядку, встановленому законом або іншим правовим актом.

З даного визначення можна виділити такі ознаки органу виконавчої влади:

орган виконавчої влади становить собою організацію, тобто організаційно-відокремлену частину державного апарату; орган виконавчої влади наділений оперативною самостійністю;

орган виконавчої влади утворюється для практичної реалізації завдань та функцій виконавчої влади, а отже його діяльність носить підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер;

орган виконавчої влади наділений відповідною компетенцією, тобто має певний обсяг юридично-владних повноважень, які закріплені у нормативних актах;

будучи частиною державного апарату, орган виконавчої влади має певну внутрішню структуру, яка складається з організаційно-відокремлених одиниць з певною мережею управлінських зв'язків і стійкою схемою розподілу завдань та функцій; діяльність органу виконавчої влади обмежена територіально, тобто має певний територіальний масштаб; орган виконавчої влади утворюється вищестоящим органом, йому підлеглий та підконтрольний.

Відділення мають всі вищеперераховані ознаки. Так, відповідно до пункту 1 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - Положення), відділення є юридичними особами, а першою істотною ознакою юридичної особи, згідно цивільного законодавства, є саме організаційна єдність.

Наявність самостійного балансу, реєстраційних рахунків в Державному казначействі України, використання різних атрибутів з державною символікою (гербової печатки, бланків з офіційним найменуванням) свідчать про те, що відділення наділені оперативною самостійністю.

Діяльність відділень носить виконавчо-розпорядчий характер, адже вони функціонують на підставі та на виконання законів, інших нормативно-правових актів, наказів Комітету. Виконуючи приписи цих актів, відділення вправі розпоряджатися з конкретних питань і можуть застосовувати різні засоби правотворчого, оперативно-виконавчого (розпорядчого) та юрисдикційного (правотворчого) характеру.

Компетенцію відділень становить сукупність юридично-владних повноважень, закріплених Положенням.

Відділення мають певну організаційну структуру, яка затверджується Головою Комітету. У межах встановленої структури, голова відділення розробляє штатний розпис відділення, чисельність працівників, визначає їхні функції і компетенцію, затверджує посадові інструкції працівників відділення.

Згідно п.2 Положення, відділення здійснюють свої завдання у відповідному регіоні, отже їх діяльність обмежена територіально. Але за відділеннями закріплена можливість вчинення певних дій і поза межами своєї адміністративно-територіальної одиниці. Така діяльність дозволяється, як зазначено в Положенні, у випадках, передбачених законодавством та за дорученням Голови Комітету. Правда, необхідно відмітити, що законодавець передбачає лише один такий випадок щодо збору доказів, який може здійснюватися незалежно від їх місцезнаходження3.

Утворюються відділення Комітетом. Комітет визначає їх повноваження, затверджує положення про відділення, здійснює адміністративне керівництво ними. Спрямовують, координують і контролюють діяльність відділень Голова Комітету, його заступники, державні уповноважені. Підпорядкованість відділення Комітету тісно пов'язана з його підзвітністю: голова відділення на вимогу Голови Комітету, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про діяльність відділення.

Підсумовуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що відділення відносяться до органів виконавчої влади, які діють на місцевому рівні. Підтвердженням такої думки є і аналіз поглядів вітчизняних науковців як в області адміністративного, так і в області конституційного права. Зокрема В.Авер'янов, виділяючи в системі органів виконавчої влади структурні ланки трьох організаційно-правових рівнів (вищий, центральний, місцевий), вважає, що на місцевому рівні діють, по-перше, органи виконавчої влади загальної компетенції - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, і, по-друге, органи спеціальної - галузевої або функціональної компетенції, які як безпосередньо підпорядковані центральним органам виконавчої влади, так і перебувають у підпорядкуванні водночас і центральному і місцевому органу виконавчої влади. Подібну точку зору щодо системи органів виконавчої влади місцевого або територіального рівня висловлює і О.Фрицький . Поділ місцевих органів спеціальної компетенції на два типи здійснюється і авторами Концепції адміністративної реформи в Україні, які вважають, що місцеві (територіальні) органи (підрозділи) міністрів та інших центральних органів виконавчої влади також здійснюють визначені законодавством функції виконавчої влади.

Отже, територіальні відділення Антимонопольного комітету України відносяться до місцевих органів виконавчої влади спеціальної функціональної компетенції, які підпорядковані і підзвітні лише "по вертикалі" Антимонопольному комітету України.

Література

1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93.

2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01.

3. Концепція адміністративної реформи в Україні // ОВУ -1999. -№21.

4. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 02.01 (із змінами від 8.02.02).

5. Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова KMУкраїни від 18.05.00

6. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К: Ін Юре., 1997.

7. Била Л.Р. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. - К, 1996.

8. Конституційне право України/За ред Погорілка В.Ф. - К: Наукова думка., 2000.

9. Корчак Н.М. Правові питання антимонопольного регулювання підриємницької діяльності в Україні. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. - К, 1996.


 
 

Цікаве

Загрузка...