WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Переведення на іншу роботу та зміну умов трудового договору - Реферат

Переведення на іншу роботу та зміну умов трудового договору - Реферат

Переведення на іншу роботу та зміну умов трудового договору

Одним з проявів договірної свободи трудового договору є надання сторонам можливості визначати його долю. У процесі трудових правовідносин сторони, враховуючи зміну обставин, з яких вони виходили при укладенні трудового договору, і появу нових умов, можуть змінювати свою первісну волю.

Наукою трудового права вироблено чимало різних підходів до визначення таких обставин (причин), які можуть зумовити зміну умов трудового договору. Найбільш поширеними вважаються: втрата сторонами інтересу щодо певних умов трудового договору або до його реалізації загалом; необхідність проведення змін в організації виробництва та праці або інші обставини, що теж пов'язані з потребами виробництва; обставини, які вплинули на правосуб'єктність працівника; обставини, що стали наслідком визнання недійсними деяких умов трудового договору; обставини надзвичайного характеру, що незалежать від волі сторін, та інші.

Всі ці обставини так чи інакше (одні більше, другі менше) впливають на подальший характер змісту трудового договору вимагаючи його зміни та, змінюючи, відповідно, зміст трудових правовідносин. У правничій літературі такі випадки називають "зміною договору" або "зміною умов договору". Логічніше, на нашу думку, застосовувати другий термін, оскільки йдеться про зміну змісту договору, а не його загальної моделі (виду).

Зміна умов трудового договору відбувається шляхом відступу від погоджених раніше сторонами умов договору. Такий відступ може виражатися у формі угоди, яка: по перше - може бути спрямована на внесення певних уточнень щодо тієї чи іншої умови; по-другє - на доповнення змісту трудового договору новою умовою; по-третє - на відміну (скасування) будь-якої умови договору.

В результаті такої угоди сторін зміст договору набуває іншого значення. Проте, це не означає, що стають іншими трудові правовідносини - змінюється лише їх зміст1. Так, внаслідок зміни однієї чи декількох істотних умов трудового договору, може змінитися лише обсяг прав та обов'язків, які виникли після його укладення. При цьому, трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин зберігає свою юридичну силу, як зберігається і правовий зв'язок між сторонами трудового договору.

Чинним трудовим законодавством не передбачено чіткого порядку зміни умов трудового договору, хоча законодавець і виділяє три її форми. Так, зміна трудової функції працівника розглядається як "переведення на іншу роботу" і потребує згоди працівника (ч.1 ст. 32 КЗпП України). Без згоди працівника може відбуватися зміна його робочого місця в межах обумовленої трудовим договором трудової функції, і легально це звучить як "переміщення на інше робоче місце"(ч. 2 ст. 32 КЗпП України). Ч. 3 ст. 32 КЗпП України передбачено, що у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці допускається зміна інших істотних умов трудового договору, крім трудової функції працівника, і це правове явище називають "зміною істотних умов праці".

Разом з тим, ці правові явища загалом не охоплюють всього змісту поняття "зміна умов трудового договору". Крім того, кожне з них, на нашу думку, потребує переосмислення та удосконалення їх правової регламентації.

Зокрема, щодо переведення на іншу роботу, то в юридичній літературі не раз пропонувалось ними вважати зміну однієї чи декількох умов трудового договору2, або будь-яку зміну трудової функції працівника, а також зміну інших умов трудового договору, обумовлених угодою сторін, які не викликані загальними змінами в організації виробництва та праці на підприємстві, і вимагають згоди працівника3. В такому разі поняття "переведення на іншу роботу" ототожнюється з поняттям "зміна умов трудового договору".

Зауважимо, що поняття "переведення на іншу роботу" та "зміна умов трудового договору" нерівнозначні, про що вказує, зокрема, різниця їх лексичного змісту. Так слово "переведення" тлумачиться у словниковій літературі, як: змінювати місце розташування кого-, чого-небудь4. Слово "зміна" як: 1) перехід, перетворення чого-небудь у щось якісно інше; або 2) як заміна кого-, чого-небудь кимось, чимось іншим5. З наведеного видно, що термін "зміна" вказує на змістовне перетворення, а термін "переведення" характеризує просторову зміну. Натомість, не завжди і "переведення на іншу роботу" супроводжується просторовою зміною. Зокрема, це стосується випадків переведення на тому ж підприємстві - коли місце роботи залишається тим же, а змінюється, наприклад, тільки трудова функція працівника.

Більше того, група соціальних явищ, під якими розуміють "переведення на іншу роботу", стає все більш різнорідною, а саме поняття - більш умовним6, що фактично позбавляє можливості дати йому чітке визначення. Так, наприклад, "переведення на інше підприємство (в установу, організацію)", не повинно розглядатися як один з видів переведення на іншу роботу. При такому переведенні змінюється сторона трудового договору - роботодавець. А це, означає, що при цьому відбувається припинення існуючих трудових правовідносин і виникають нові на підставі іншого трудового договору.

Так, на даний час існує цілий ряд законодавчих гарантій для працівників, які звільняються у зв'язку з "переведенням на інше підприємство". Проте, наявність цих гарантій не можна вважати кваліфікуючою ознакою при визначенні поняття "переведення". Таке, переведення на інше підприємство за угодою між роботодавцями відповідних підприємств (установ, організацій) може розглядатися лише як підстава припинення трудового договору, а не як окремий варіант зміни його умов.

Ще один парадокс, пов'язаний з відомим видом переведення, переведенням в іншу місцевість разом з підприємством (установою, організацією). Як правильно свого часу зазначав Є.І. Астрахан: таке переведення є не що інше, як зміна умов трудового договору, якщо працівник переводиться разом з підприємством, на якому працює7. Просто, це відбувається шляхом доповнення змісту трудового договору додатковою умовою - умовою про переїзд працівника на роботу в іншу місцевість (інший населений пункт). За умови, що сторони не досягли згоди щодо цього питання, вони вправі розірвати трудовий договір.

Отже, ми бачимо що за деяких обставин, при детальному з'ясуванні можна прийти до висновку, що навіть законодавець вживає термін "переведення" не завжди доречно.

Проте, зважаючи на історичні традиції, які склалися у трудовому праві, вважаємо за можливе подальше використання терміну "переведення", за умови, що на законодавчому рівні буде чітко визначено зміст цього поняття, який охопить не тільки зміну трудової функції працівника, а також зміну інших істотних умов трудового договору. Що, в свою чергу, дозволить врегулювати сферу трудових правовідносин, які на даний час залишаються практично поза увагою законодавця, хоча і є частиною відносин, які виникають на підставі трудового договору.

Література

1 Колбасин Д.А. Содержавние трудового договора на современном этапе. - Минск: Наука и техника, 1990.- С.57.

2 Ронжин В.Н. Твое трудовое право. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. - С.24.

3 Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - С. 216.

4 Словник української мови. - Т.6. - К.: Наукова думка, 1975. - С. 143.

5 Словник української мови. Т.3 .- К., 1972. - С. 621.

6 Словник української мови. Т.3 .- К., 1972. - С. 68.

7Астрахан Е.И. Перевод на другую работу. - М.: Юрид. лит., 1977. - С.5.


 
 

Цікаве

Загрузка...