WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища: регіональний аспект - Реферат

Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища: регіональний аспект - Реферат

^ передбачення і усунення можливих шкідливих наслідків виробничих процесів людської діяльності.

До важливих умов правильного використання природних ресурсів належать:

У вивчення законів природи і її компонентів в їх взаємодії:

/ визначення потенційних можливостей природного середовища;

/ передбачення природних процесів під впливом господарської діяльності людини.

Охорона навколишнього природного середовища-це сукупність міжнародних, державних і локальних адміністративних, технологічних, планових, управлінських, економічних, політичних і суспільних заходів, направлених на раціональне використання природних ресурсів.4

До основних напрямків в плануванні охорони навколишнього природного середовища відносяться:

1. Охорона середовища в процесі його використання. Так як суспільство і природа знаходяться у взаємозалежності, процеси використання природи і її охорона взаємопов'язані. Встановлення найбільш повного збалансованого антропогенного обміну є актуальною проблемою, одним із шляхів вирішення якої є організація системи планування.

2. Взаємозв'язок і взаємозалежність в біосфері визначає необхідність комплексного підходу до використання природних ресурсів. Наприклад, прісна водойма - середовище існування риб, птахів - це джерело зрошування земель, питної води, накопичувач біогенних речовин. Але вона може бути використана в промисловості, і в будівництві електростанцій тощо. При комплексному використанні необхідно розробити прогнозно-планові заходи, щоб передбачити наслідки, намітити план дій для реалізації управлінських рішень.

3. Важливим є раціональний підхід до використання природних ресурсів. Природногосподарська діяльність може бути орієнтована на особливості конкретного регіону, наприклад, вирубування лісу можливе в районах, де висока залісність, недостатньо використані лісові ресурси і недопустиме в густонаселених регіонах, у верхів'ях річок. Для цього необхідний балансовий метод, який використовується при плануванні.

4. Економічний підхід - обов 'язкова умова при плануванні антропогенної діяльності в тому числі природоохоронних заходів. Взаємозв'язки в біогеоценозах визначають ситуацію: повна охорона або експлуатація одного із членів біогеоценозу вплине і на інші його елементи, наприклад, охорона лося, яка приведе до збільшення числа популяції.

Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів має чітко виражений регіональний характер і відіграє важливу роль в стратегії сталого розвитку країни. Така постановка проблеми вимагає покращання розробки питань управління, пов'язаних перш за все із взаємодією продуктивних сил і виробничих відносин. Відносно природокористування це означає послідовний розвиток наукових основ охорони навколишнього природного середовища; раціонального використання природних ресурсів з врахуванням головних принципів стадійності, територіальної диференціації, оптимальності.

Реалізація цих принципів передбачає як розробку і виконання прогнозно-планових взаємозв'язаних показників, так і чіткий дієвий контроль при врахуванні зв'язків компонентів природи. Тому планомірність у відношенні охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів - функція управління і регулювання екологічних та економічних відносин і пропорцій.

При підготовці планів соціально-економічного розвитку регіонів, повинно ставитися завдання забезпечити вибір найбільш ефективних засобів досягнення кінцевих цілей. Одним із шляхів їх вирішення є розробка балансу і розділу по охороні навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, який передбачає створення системи природоохоронних територій, розробку планів по охороні і відтворенню рибних запасів, планування охорони надр і раціональне використання мінеральних ресурсів, визначення потреб в обладнанні і приладах для очисних споруд, установок та інших природоохоронних об'єктів, розробка планів по охороні і раціональному використанню земель, планування охорони і раціонального використання водних ресурсів, планування завдань по охороні атмосферного повітря, планування охорони і раціонального використання лісових ресурсів.

Крім балансового методу, як було зазначено вище, одним із найважливіших методів планування соціально-економічного розвитку регіонів є нормативний. Норми і нормативи якості середовища є обов'язковими для регіональних рахунків. Нині назріла необхідність обґрунтувати для території показники гранично допустимих концентрації виробництва на природно-ресурсний потенціал.

Перспективним у комплексному територіальному плануванні є застосування еколого-економічних моделей, які дозволяють визначити економічні, соціальні та екологічні наслідки забруднення і соціальну та економічну ефективність впровадження природоохоронних заходів.

У плануванні розвитку території важливим є комплексна оцінка господарської діяльності на навколишнє середовище. В таку оцінку доцільно включати мету і необхідність майбутньої господарської діяльності, способи її здійснення, реальні альтернативи, характер і ступінь впливу на довкілля, в тому числі й аварійних ситуацій, можливості впливу на компоненти природи.

У практиці планування передбачається розробка територіальних комплексних схем раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Вони мають містити обгрунтування комплексних заходів з охорони природи, мета яких запобігти забрудненню довкілля регіонів на основі оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону збалансованого його використання, вдосконалення процесу управління природокористуванням та охороною довкілля, наукового обгрунтування програм природоохоронних заходів із раціонального використання та охорони навколишнього середовища з урахуванням регіональних особливостей.

Основною метою планування природокористування є забезпечення збереження, а де можливо, і підвищення природно-ресурсного потенціалу регіону. Істотне значення у зв'язку з цим мають не тільки пошуки і відкриття нових ресурсів, але й заходи їх комплексного використання, удосконалення виробничих процесів, направлених на економію первинної сировини і матеріалів при одночасному залученні можливо більшої кількості вторинної сировини і її переробки, а також збереження сировини і матеріалів , ліквідації їх втрат, продовження тривалості строків використання готової продукції. Очевидно, увесь комплекс заходів при їх послідовному і раціональному впровадженню може скоротити потреби в добуванні первинної сировини. В кінцевому розрахунку все це призводить до одержання виробничого ефекту при мінімізації витрат живої і уречевленої праці.

Підвищення ролі природних ресурсів в плануванні розвитку регіону полягає в їх цілеспрямованому використанні, при якому був би зведений до мінімуму негативний вплив відходів виробництва промисловості, сільського господарства, а також транспорту комунального господарства на навколишнє середовище, на відтворення рослинного і тваринного світу, на умови життєдіяльності населення.

В системі соціально-економічного планування регіонів поряд із завданнями охорони довкілля і використання природних ресурсів передбачаються заходи по використанню суміжних і побічних продуктів, енергетичних ресурсів, замкнених систем водо- і газообороту маловідхідних і безвідхідних виробничих процесів по зниженню і повному усуненню забруднення навколишнього середовища. Ці заходи знаходять своє відображення і в планах підприємств, організацій, установ, об'єднань.

Зупинимося коротко на питаннях планування охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів по окремих їх видах.

Планування добування корисних копалин передбачено як при розробці матеріальних балансів і визначенні потреб в паливі, сировині і матеріалах, так і при плануванні охорони навколишнього середовища, а також надр, і раціонального використання мінеральних ресурсів. При плануванні річного добутку корисної сировини співставляється потреба по видах сировини з її добутком. Річна потреба в цілому визначається по кожному виду сировини як сума даних по окремих споживачах (виробничих, невиробничих) із врахуванням можливого зниження питомих витрат сировини на основі використання передової технології, ліквідації втрат і заміни одного виду корисних копалин (наприклад, нафта) іншим (газом або вугіллям), що придатне для України, а також з врахуванням зменшення витрат на транспортування, виходячи із науково обгрунтованих схем напрямку перевезень від місця добутку до місця споживання, скорочення їх середньої дальності і раціональний розподіл перевезень між видами транспорту. При складанні планів виходять з підвищення ступеня вилучення корисних компонентів і даних щодо мінімуму втрат в надрах при їх видобутку. В проектах планів повинно бути забезпечено виділення не тільки основних, але й попутних компонентів з добутої сировини при збагаченні і переробці.

При плануванні охорони і раціонального використання земель враховують, що неосвоєних земель в регіонах залишилося мало і збереження земельного фонду є досить важливим. Але є землі заболочені, зайняті чагарниками, забруднені різноманітними відходами, зайняті потребами соціальної сфери, які могли б бути використані в сільському господарстві в поєднанні з методами його інтенсифікації. Профілактичні заходи в цьому випадку ефективніші за заходи по відновленню зруйнованих грунтів. Але і рекультивація земель і боротьба з їх деградацією здійснюється далеко не на достатньому рівні. Все гострішою проблемою стає відведення земель під забудови. Тому в планах надання земель для вказаних цілей повинно передбачатися в обов'язковій відповідності із законодавчими і нормативними актами, з одночасним проведенням заходів по рекультивації земель, введення непридатних земель шляхом терасування схилів, лісонасаджень в ярах, балках, створення полезахисних смуг тощо. Велике значення для планування земельних ресурсів має складання балансу земельного фонду регіону.


 
 

Цікаве

Загрузка...