WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Формування кадрового резерву державної служби - Реферат

Формування кадрового резерву державної служби - Реферат

Ми вже звертали увагу нате, що формування кадрового резерву має за мету комплексне вирішення питань комплектування органів державної служби висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити радикальні суспільно-економічні перетворення і розбудову незалежної держави. У зв'язку з цим, відзначимо, що для організації роботи з кадрами в апараті державних органів створюються відповідні структурні підрозділи, що мають назву кадрові служби. У нечисленному ж апараті органу державної служби для виконання цієї роботи керівником призначається один з працівників цього органу.

Так, на кадрові служби покладається робота щодо системного аналізу та узагальнення практики формування кадрового резерву і роботи з ним. На такі служби поширюється чинність Закону України "Про державну службу", ці органи вносять пропозиції керівництву відповідного органу щодо вдосконалення роботи з кадрами, контролюють виконання планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Кадрові служби у своїй роботі керуються Положенням про роботу з кадрами в центральних імісцевих органах державної виконавчої влади від 20.09.1995 p., № 747 [15] та Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади від 02.08.1996 p. № 912 [16]. Забезпечення державної кадрової політики та функціональне управління державною службою здійснюється Головним управлінням державної служби України, відповідно до її повноважень. Крім того, у кожному державному органі розробляються річні і перспективні плани роботи з кадрами, в яких визначаються заходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, заохочення і контролю за їхньою роботою, в установленому порядку ведеться облік кадрів.

У сучасних умовах державотворення, професійна підготовка у кадровому резерві стає дуже важливим і впливовим фактором, адже заїї результатами простіше визначити лідерів управлінської справи, які можуть швидко реагувати й адаптуватись до сучасних змін у політиці державної служби України, миттєво знаходити шляхи вирішення проблем, приймати рішення та прогнозувати наслідки їх виконання. Крім того, працівник, на час перебування у кадровому резерві, має стати носієм інноваційного та організаторського підходу щодо роботи органів державної служби, провідником позитивних змін у діяльності цього органу. Саме ці характеристики працівників і враховуються при оцінюванні результатів проходження підготовки у кадровому резерві.

Як неодноразово відзначалося у науковій літературі з державного управління [17,431] при оцінюванні результатів проходження підготовки у кадровому резерві конче необхідний сьогодні сучасний, реформований підхід. Зазначимо, що йдеться, перш за все, не про абстрактні методичні та організаційні рекомендації щодо застосування того чи іншого працівника у роботі органів державної служби, а про конкретні пропозиції щодо оцінки ділових, професійних, особистісних та інших якостей таких працівників, і з урахуванням саме цих характеристик, подальшого просування їх по службі. Як показала практика формування кадрового резерву органів державної служби у багатьох європейських країнах, саме вищевказаний підхід є основою добору державних службовців нової генерації [18,70-73; 19,57-59].

Узагальнюючи розгляд проблеми, ми відстоюємо думку про необхідність системного підходу у вирішенні питань підготовки кадрів у резерві державної служби. Йдеться про сукупність правових, організаційних, професійних, виховних заходів, які спрямовані на формування, становлення та удосконалення кадрового потенціалу, стабілізацію державної кадрової політики та організацію державної служби. Адже кадровий резерв державної служби у формуванні управлінських кадрів є однією з передумов обгрунтування виваженої і далекоглядної стратегії формування майбутніх фахівців-управлінців, юридичною гарантією забезпечення органів державної служби кваліфікованими кадрами. На сьогодні в Україні цілому напрацьовано значну кількість нормативно-правових актів, які регламентують питання кадрового добору на управлінські посади, і тим самим створюють надійні основи реалізації та проведення адміністративноїреформи, яка покликана передусім підвищити ефективність діяльності органів державної влади та управління на різних рівнях. Таким чином, на підставі вищевказаного можна зробити узагальнюючий висновок про те, що трудове законодавство і законодавство державної служби та практика їх застосування свідчать, що конкурс, стажування, кадровий резерв державної служби слід розглядати не тільки як умови виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, а й як окремі правовідносини, гарантію забезпечення органів державної служби висококваліфікованими кадрами, гарантію реалізації громадянами права на працю, як юридичну процедуру (де є свої специфічні етапи, стадії, принципи) та як дієвий механізм добору на управлінські посади та організації державної служби.

Використана література

1. Словарь иностранных слов /Под ред. AT. Спиркина, И.А. Акчурина, P.C. Карпинской. -М.: Русский язык, 1949. - 251 с.

2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. - Т.2. - М., 1955. - 70 с.

3. Советский энциклопедический словарь /Подред. A.M. Прохорова. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - 345с.

4. Журавель В.И., Мегель В.П., Ушкевич Б.А. Руководителю- менеджеру в помощь (словарь-справочник). -К: Основи, 1997. - 20 с.

5. Щодо порядку вирішення питань, пов'язаних з призначенням на посади, звільненням з посад заступників голів місцевих державних адміністрацій: офіційний лист Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України//Вісник державної служби України. - 1998. - № 12; 1999. - № 3.

6. Государственная служба: регулирование трудовых отношений (зарубежный опыт). -Вып.З. - М.: Изд-eo МГУ, 1995.

7. Скобелшн В.М. Трудовые отношения. - М.: Вердикт-1М, 1999. - 53 с.

8. Основы научного управления социально-экономическими процессами. Учебник. /Под ред. Р.А Белоусова, A3. Селезнева. - М.: Мысль, 1984. - 346 с.

9. Поточний архів відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату Хмельницької обласної державної адміністрації за 1995-2000р.р.

10. Нижник Н. Державна служба в Україні як фактор державотворення //Вісник державної служби України. - 1995. - № 1. - С.48.

11. Поляков В.А. Технология карьеры: практическое руководство. -М.:ДелоЛТД 1995. - 128с.

12. Лукьяненко В.И. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики. - М.: Изд-во РАГС - 1998. - 51с.

13. Серьогін В. О. Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади в Україні: Дис... канд.юрид.наук: 12.00.05. - X., 1999. - 11-13 с

14. Розенбаум Ю.А. Подготовка управленческих кадров. - М.: Наука, 1981. - 96 с.

15. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.01р., № 2493-III// Урядовий кур 'єр. - 2001. - №116 - 4 липня.

16. Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1996р., № 912, станом на 30.12.1998р. // Збірник постанов Уряду України. - 1996 -№16. - Ст.434.

17. Державне управління: теорія і практика / Авер 'янов В.Б., Цветков В.В., Шаповал В.М., Кисіль СП, Крищенко Л.Т/Заред. В.Б. Авер'янова. -К: Юрінком Інтер, 1998. - 431с.

18. Шмойлов М. Подготовка магистров по специальности "государственное управление" в университетах США //Власть. - 1998. - №2. - С.70-73.

19. Райт Г. Державне управління. -К: Основи, 1994. - 57-59с.


 
 

Цікаве

Загрузка...