WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства - Реферат

Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства - Реферат

Важливим джерелом коштів для фінансування заходів щодо охорони земель, раціонального використання, підвищення родючості грунтів є плата за землю, кошти від справляння якої на підставі Закону України "Про плату за землю"17 використовуються для цієї мети.

При визначенні основних засад економіко-правовового механізму у галузі охорони земель слід також керуватись Методичними рекомендаціями щодо економічного стимулювання суб'єктів землекористування за діяльність, пов'язану з охороною земель, та встановлення плати за погіршення природних властивостей угідь18.

Юридичний механізм правової охорони земель складає система земельно-правових норм (ЗК України, земельноохоронні вимоги інших законодавчих актів, підзаконні нормативні акти та система техніко-юридичних джерел - стандартів та нормативів у галузі охорони земель) та система організаційного забезпечення. Так, до повноважень Верховної Ради України у галузі охорони земель відповідно до ст. 6 ЗК України відноситься визначення загальних засад державної політики та затвердження загальнодержавних програм у цій сфері; до повноважень Кабінету Міністрів України відповідно до ст.13 ЗК України віднесено реалізацію державної політики охорони земель, розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм охорони земель, організація державного контролю за охороною земель. Серед інших органів, які у межах встановленої компетенції наділені державно-владними повноваженнями у галузі охорони земель, слід відзначити Міністерство екології та природних ресурсів і Державний комітет України по земельних ресурсах, а також місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Зрештою, непересічним питанням залишається виваженість категоріального апарату теорії земельного права у контексті інституту охорони земель. Встановлення режиму охорони земельного фонду ставить питання про віднесення таких правовідносин до певної категорії. На перший погляд, використовуючи термінологічні, аналогії правову охорону земель начебто потрібно відносити до охоронювальних правовідносин. Проте таке міркування, зрозуміло, є хибним, виходячи з визначення та класичної характеристики охоронювальних правовідносин (як правовідносин, що виникають на підставі правопорушення). Більшість же земле-охоронювальних заходів здійснюється саме на регулятивній фазі правовідносин (при нормальній, безперешкодній реалізації суб'єктивних земельних прав). Тому подібна тавтологія не сприяє онтологічному аналізу підвалин земельно-правового регулювання. Термін "охорона земель" зародився на теренах природничих, технічних, біологічних, землезнавчих наук і був запозичений, скалькований у категорійний апарат правознавства. Земельне право врегульовує порядок, методи, організацію здійснення охорони земель, опосередковуючи у правову форму досягнення, вимоги та закономірності природничих, землезнавчих наук. Проте у самій правовій науці існує теорія охоронювальних правовідносин, по відношенню до якої дефініція "охорона земель" дещо дисонує. Тому те, що по суті у діючому ЗК називається охороною земель, відноситься не тільки (і навіть не стільки) до охоронювальних правовідносин, як до регулятивних. Держава у законодавчих актах закріплює правові засади збереження земель, встановлює суб'єктивні права та обов'язки різноманітних учасників земельних правовідносин, що вже по суті і є охороною земель. Тому більш коректно, юридично виважено було б вести мову не про "охорону земель", а про "правове забезпечення збереження земель " як юридичний термін, що повністю відтворює сутність явищ, пов'язаних з комплексом заходів, спрямованих на поліпшення якісних та кількісних характеристик земель та запобігання заподіяння шкоди.

Використана література

1 Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // ОВУ. - 2001. - № 46. - Ст. 2038.

2 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991р. № 1264-XII // ВВРУ. - 1991. - № 41. - Ст. 546.

3 Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1699-III // ВВРУ. - 2000. -№ 31. - Ст. 250.

4 Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР // ВВРУ. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

5 Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 // REG1404.LHT.

6 Правила охорони електромереж, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 // Офіційний вісник України. - 1997. - число 10. - с 28.

7 Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16 червня 1992 p. 2456-XII // ВВРУ. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

8 Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII // ВВРУ. - 1994. - № 17. - Ст. 99.

9 Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР // ВВРУ. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

10 Про тваринний світ: Закон України від 3 березня 1993 р. № 3041-XII // ВВРУ. - 1993. - № 18. - Ст. 191.

11 Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026-III // ВВРУ. - 2000. № 50. - Ст. 435.

12 Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджені Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188. // ВВРУ. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

13 Про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1994 р. № 429 // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 100 - 101. - 30 червня.

14 Положення про порядок розроблення екологічних програм, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. №1091 // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5.-Ст. 116

15 Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з державного бюджету, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 44 // Зібрання постанов Уряду України. - 1994.- № 5.- Ст. 116.

16 Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996.-№18.- Ст. 505.

17 Про плату за землю: Закон України від 3 липня 1992 р. №2535-XII // ВВРУ. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

18 Методичні рекомендації щодо економічного стимулювання суб'єктів землекористування за діяльність, пов'язану з охороною земель, та встановлення плати за погіршення природних властивостей угідь, затверджені Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 28 грудня 1996 р. № 126.


 
 

Цікаве

Загрузка...