WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні засади цивільного судочинства - Реферат

Загальні засади цивільного судочинства - Реферат

Відомо, що існує два способи вираження принципів права:

а) текстуальний - безпосереднє формулювання принципів у нормах права. При цьому способі нормативного закріплення принципи можуть формулюватися у статтях які містять лише перелік принципів; містять короткий опис суті принципів; виражають конкретний зміст принципу із певною долею деталізації;

б) змістовий або смисловий - виведення змісту принципів права із змісту нормативно-правових актів.

Текстуальне закріплення принципів знаходить свій вираз зокрема у Конституції України (статті 1, 3, 8, 15, 18, 125, 126, 129 тощо); Законі України "Про Конституційний Суд України" [19], який проголошує принципи діяльності Конституційного Суду України (стаття 4); Законі України "Про судоустрій України" (статті 10, 14 тощо) [20]; нормах Цивільного процесуального кодексу України (статті 6, 9, 10, 15, 160 тощо)[21]. Важливою віхою розвитку сучасного етапу правотворчості в Україні є те, що кількість нормативно-правових актів, де передбачаються окремі статті щодо як принципів права, так і принципів цивільного процесуального права неухильно збільшується.

На нашу думку, вказаний процес є позитивним і практику текстуального закріплення принципів Цивільного процесуального права України слід продовжити. Принципи цивільного процесуального права повинні отримати одноманітне закріплення у вигляді статей ЦПК України, які б вміщували їх стислі поняття у Розділі І "Загальні положення". Тому ми пропонуємо передбачити у новому ЦПК України самостійну Главу І "Принципи цивільного судочинства України", як це, наприклад, зроблено у ЦПК Угорщини, Білорусії, Казахстану.

Виходячи з вищенаведених аналітичних суджень, принципами цивільного процесуального права, на наш погляд, будуть обумовлені соціально-економічними основами суспільного життя нормативно-правові основоположні засади демократичного характеру, які встановлюють завдання і мету правосуддя в цивільних справах, визначають характер, зміст і побудову цивільного судочинства; регламентують процесуальну діяльність та закріплюють процесуально правові повноваження суду та правове становище учасників процесу.

З наведеного визначення можна сформулювати характерні ознаки принципів цивільного процесуального права:

- ідейна спрямованість - в основі принципу цивільного процесуального права закладена певна ідея, яка є передумовою виникнення принципу та обумовлюється соціально-економічними основами суспільного життя;

- нормативність та текстуальне закріплення - принцип знаходить свій прояв у нормі права через практику його текстуального нормативного закріплення;

- наявність правового погляду - розкриття суті принципу неможливе без наявності правового погляду на певне явище, завдяки чому принцип набуває справжнього завершеного правового змісту;

- джерело походження - наявність зовнішнього носія правового погляду, ідеї.

- демократичність - принципи цивільного процесуального права є елементом людської культури, цінностями ідеологічного порядку, таких як поділ влад, правова держава, громадянське суспільство, рівність, незалежність і свобода у діях суб'єктів громадянського суспільства;

- загальність і дієвість - принципи цивільного процесу повинні віднаходити свою дію на всіх стадіях цивільного процесу та у всіх видах проваджень у цивільних справах;

- системність, автономність, визначеність - цивільно-процесуальні принципи повинні мати свій окремо визначений зміст. Елемент змісту одного принципу не повинен дублювати елементів змісту інших принципів цивільного процесуального права;

-регулятивність.

Суть і значення принципів цивільного процесуального права полягає у тому що вони лежать в основі даної галузі права, виступають гарантом законного, обґрунтованого, справедливого відправлення правосуддя у цивільних справах. Недотримання принципів цивільного процесуального права під час здійснення правосуддя тягне незаконність і подальше скасування судового рішення. Ними забезпечується внутрішня логічна єдність всіх елементів цивільного процесу та права в цілому - норм, інститутів, проваджень, а також стабільність цивільного процесуального права, консолідація правотворчості і правосуддя в цивільних справах. Принципам цивільного процесуального права притаманною є регулятивна роль у праві, завдяки чому вони набувають значення загальних правил поведінки, які мають загальнообов'язковий юридично владний характер. Засади цивільного судочинства закріплюються на конституційному рівні і є орієнтирами розвитку суспільства, держави та правосуддя в цивільних справах в Україні. Вони закріплюють та окреслюють певні межі дії та місце кожного окремо взятого принципу у правовій системі та власне на певних стадіях здійснення цивільного судочинства тощо.

Таким чином, принципи цивільного процесуального права віддзеркалюють специфіку й зміст даної галузі, визначають якісні її особливості, є проявом предмета методу регулювання цивільного процесуального права. Охоплюючи правові інститути та зміст цивільного процесуального права, принципи визначають мету цивільного процесу та методи її досягнення, характер і зміст діяльності суб'єктів розгляду цивільних справ на стадіях розвитку цивільного процесу. Принципи сприяють правильному пізнанню та застосуванню норм цивільного процесуального права, виступають основою для законодавчої практики, підготовки, розробки і прийняття відповідних їм за змістом правових норм та подальшого їх вдосконалення. Принципи цивільного процесуального права характеризують суть та значення права як регулятора суспільних відносин у галузі здійснення правосуддя в цивільних справах, його соціальну цінність. Особливо велика роль принципів у тих випадках, коли у зв'язку з відсутністю правової регламентації спірних суспільних відносин суд застосовує аналогію права (закон, який регулює подібні відносини, а при відсутності такого закону суд виходить із загальних начал і змісту законодавства).

Використана література

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Проект Закону України від 10.01.2002 р. № 8436. Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України.

2. Короткий тлумачний словник української мови / Укл. Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карпова та інші; Відп.ред. Л.Л. Гумецька. -К: Рад. школа, 1978. - С 214.

3. Теория государства и права /Под ред. В.В. Копейчикова. - К.: Юринформ, 1995. -С. 95 - 96.

4. Юридичний словник / За ред. Б.М. Бабія, В.М. Корецького, В.В. Цвсткова. - К: Головна редакція УРЕАН УССР, 1974. - С. 616.

5. Толковый словарь живого великорусского языка /В. Даль. - М., 1980. -Т. 3. -С 431.

6. Українська радянська енциклопедія. Видання друге. - Головна редакція УРЕ. -Київ, - т. 9. - 1983. - С 91.

7. Словник іншомовних слів/Заред. О.С Мельничука. -Головнаредакція УРЕ. -К, 1974. - С 547.

8. Философский словарь /Подред. И. Т. Фролова - 5-е изд. -М.: Политиздат, 1987. - С. 382.

9. Малый толковый словарь русского языка /В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. - М.: Русский язык, 1990. - С. 439.

10. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. - М.: Башмаковы, 1913. - С. 356

11. Немировська О.В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці: Автореф. due... канд. юрид. наук: 12.00.03 /Інститут держави та права ім.. В.М. Корецького. -К, 1999. -С 8.

12. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 /Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. -X, 1995. - С 8.

13. Цивільне процесуальне право України : Підручник для юрид. вузів і фак./В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, Є. Г Пушкар та ін. /Заред. В. В. Комарова. -Харків: Право, 1999. - С 31.

14. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві: Автореф. due... канд. юрид. наук: 12.00.03 /Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. -X, 2000. -С. 7 - 8.

15. Бегун А.В. Конституционный принцип участия представителей общественных организаций и трудовых коллективов в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. -Харьков, 1988. - С. 12.

16. Тертышников В. И. Гражданский процесс. Курс лекций. -X: РИРЕГ, 1995. - С. 12.

17. Омельченко МЛ. Проблеми об'єктивної істини в цивільному процесуальному праві України: Навчальний посібник. -К: Поліграфцентр Київського університету імені Тараса Шевченка, 1996. - С 9.

18. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підруч. для. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти: -К: Ін Юре. - 1997. С 29.

19. Про Конституційний суд України: Закон України від 16 жовтня 1996р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996 - № 49. - Cm. 272.

20. Про судоустрій Україні: Закон України від 5 червня 1981р. //Відомості Верховної Ради. - 1981. -№24. -Cm. 357.

21. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.07.63 //Відомості Верховної Ради. - 1963. -№ 30. - Cm. 464.


 
 

Цікаве

Загрузка...