WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні засади цивільного судочинства - Реферат

Загальні засади цивільного судочинства - Реферат

Загальні засади цивільного судочинства

Цивільне процесуальне право є однією з галузей права, які у сукупності становлять систему права України. Специфіка цивільного процесуального права найбільш повно відображається у принципах, які виявляють характерні риси права взагалі, так і його галузі. Сучасний процес реформування цивільного процесуального законодавства неможливий без наукового теоретичного аналізу усталених підвалин, фундаментних блоків, керівних ідей та основоположних джерел будь-якої правової системи - принципів права. На сучасному етапі розвитку правової науки в Україні та близькому зарубіжжі запропоновані різні підходи до визначення принципів цивільного процесуального права та встановлення юридичної природи зазначеного поняття.

У цивільному процесуальному законодавстві України "принцип" не вживається як понятійна категорія, але ч. 3 статті 11 ЦПК України встановлює, що в разі відсутності закону, що регулює спірні відносини, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини, а при відсутності такого закону суд виходить із загальних начал і змісту законодавства України. Інший підхід до розуміння принципів встановлено у статтях 3, 6 проекту ЦПК України від 10.01.2002 p., де під ними законодавець розуміє "загальні засади здійснення судочинства в Україні"[1].Таке розуміння принципів цивільного процесуального права України законодавцем як "загальних начал (засад

- за проектом ЦПК)", відповідає тенденціям розгляду їх протягом багатьох років у науці.

"Принцип" походить від латинського principium - начало, основа у філософії, те, що лежить в основі деякої сукупності фактів або знань...із збереженням первинного відтінку

- перший, основний, вихідний [2 - 4], наукове або моральне начало, правило, основа, від якої не відступають [5], основне вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки [6], первоначало, основне правило поведінки, керівне положення чи ідея, установка в будь-якій діяльності [7-9]. Проблема дослідження принципів цивільного процесуального права постала ще в дореволюційній Росії після дискусій у багатьох монографіях, брошурах та статтях, які стосувались реформи судочинства як за кордоном, так і в Росії зокрема. Так, Є.В. Васьковський під принципом цивільного процесу розумів постулат та загальні положення, які законодавець приводить у постановах стосовно приватних випадків [10].

У теорії цивільного процесу домінуючим є положення, за яким принципи цивільного процесуального права - це основні, керівні ідеї, засади, які знаходять свій вираз, свою фіксацію та зміст у нормах права [11].

Інша точка зору полягає в тому, що принципи цивільного процесуального права визначаються як найбільш загальна правова норма і є більш стабільними, ніж звичайні норми права. В.Ю. Мамницький робить висновок, що принципи цивільного процесуального права являють собою правові вимоги,.. .об'єктивні за змістом і суб'єктивні за формою закріплення, які випливають з природи судової влади або з форми її здійснення, виражають специфічні риси і характеризують зміст цивільного процесуального права та перспективи його розвитку [12].

З таким твердженням В.Ю.Мамницького погодитись не можна, оскільки при зазначеному трактуванні нівелюються понятійні категорії принципу цивільного процесуального права і норми права. Поняття "принципу" співпадає у такому разі із поняттям "норми права", і зазначені категорії підміняють одна одну. А це - неприпустимо, оскільки принцип і норма права співвідносяться через філософські категорії змісту і форми. У принципах втілюється головне, основне що у них міститься, а вирішальне - у правових нормах. На наш погляд, більш правильним слід вести мову не про "найбільш загальну правову норму", а про "нормативно встановлені основні положення" чи засади.

О.В. Немировська принципи цивільного процесуального права розглядає через категорію загальних начал, які визначають весь лад процесу в цілому і всю систему цивільно-процесуальних дій та відносин... відповідно до завдань правосуддя [11]. В.І. Тертишніков визначає принципи цивільного процесуального права України як основні ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріпленні в цивільному процесуальному праві і внаслідок цього стали основними положеннями, якісними особливостями, що визначають характер цивільного процесуального права, порядок його застосування та перспективи подальшого розвитку [13]. Таке розуміння принципів може бути підтримане з певними застереженнями. У запропонованому визначенні не йдеться про те, чиї ідеї і уявлення закріплюються в принципах цивільного процесуального права; чим вони обумовлюються та якого кола осіб стосуються. Крім того, принципи закріплюються в нормах права, які набувають сили не на перспективу, а з часу дії таких норм, і безпосередньо не визначають перспективи подальшого їх розвитку, як зазначає автор, а тільки сприяють у їх визначенні.

Аналогічні зауваження стосуються визначення принципів цивільного процесуального права запропонованого О.В. Рожновим. Авторська позиція з приводу дефініції принципу цивільного процесуального права є неясною, хоча він і дотримується нормативної природи принципів та розуміння їх через ідею [14]. Абстрактний та нечіткий характер розуміння принципів цивільного процесуального права належить визначенню ВА. Бігуна, - принципи являють собою правові вимоги у сфері правосуддя з цивільних справ, які відображають закономірності державного та суспільного життя [15].

Розмаїття позицій дослідників пояснюється тим, що проблема принципів цивільного судочинства носить комплексний характер і її правильне вирішення можливе тільки з врахуванням багатосторонніх зв'язків принципів цивільного процесуального права з правовими і не правовими категоріями.

Так, принципи цивільного процесуального права об'єктивно пов'язані з природою юридичних норм, в яких принципи закріплюються і сферою їх реалізації - цивільним судочинством. У цьому аспекті ми поділяємо думку тих авторів, які стверджують, що принцип знаходить свій конкретний вираз та закріплення у нормі права, що у будь-якому випадку принципи правосуддя будуть носити нормативний характер. Існування принципів цивільного судочинства поза безпосереднім нормативним змістом права є неможливим [16].

Принципи цивільного процесуального права віднаходять свій прояв і правову регламентацію у нормах права та є такими тільки заумовиїхнормативногозакріплення.Більшетого,якнормативно-керівні начала або основи принципи тому й функціонують, що їх положення, суть і зміст втілені в нормах цивільного процесуального права [17]. Нормативний аспект принципів цивільного процесуального права свідчить про те, що в об'єктивному вигляді вони становлять собою загальні норми права, дотримання яких є обов'язковим та забезпечується примусом держави. Але не слід ототожнювати норму права та принцип. На наш погляд, підхід до розв'язання цієї проблеми слід шукати в існуючих взаємозв'язках між поняттями "принцип" та "норма" права:

1. Взаємозв'язок цивільних процесуальних принципів і норм цивільного процесуального права виявляється у їх єдності. Норми права розкривають об'єктивні умови життя суспільства тобто є формою відображення суті права. Принципи опосередковано відображають державну волю народу його погляди, прагнення суспільства щодо характеру мети, вияву здійснення правосуддя, демократизм цивільного процесу, сутність та зміст цивільного процесуального права України.

2. Принципи як і правові норми відображають суспільно-економічні основи суспільного життя, якими принципи цивільного судочинства обумовлені та від яких походять.

3. Визначаючи зміст правових норм, принципи правосуддя в цивільних справах забезпечують єдність, спрямованість та узгодженість норм цивільного процесуального права. Саме через спрямованість державної волі реалізується погляд народу України на оновлення та зміну суспільних відносин у цілому, а значить і елементну базу структуру, зміст, роль цивільного процесуального права та правосуддя, яке здійснюється на загальних і керівних засадах закріплених у нормах цивільного процесуального права - принципах. Але ми вважаємо помилковим положення, яким допускається повна схожість принципів та норм права, хоч, безумовно, подібність їх окремих складових не може ігноруватися.

Із взаємозв'язку принципів цивільного процесуального права з нормами права виникає проблема регулятивної ролі принципів, яка, на наш погляд, є суттєвою ознакою принципів судочинства. Регулятивність норм права визначається притаманною їм активністю і матеріальністю по врегулюванні конкретних правовідносини. Регулятивність принципів цивільного процесуального права проходить на більш високому рівні, вона є абстрактною і всезагальною. Принципи цивільного процесуального права визначають загальні поняття, хід і зміст судового розгляду цивільних справ, вказують на специфіку даної галузі права, її якісні особливості. Зазначені положення конкретизуються у нормах цивільного процесуального права і проводять більш глибоку регламентацію інститутів цивільного судочинства.

Таким чином нормативно-регулятивний характер принципів цивільного процесуального права полягає в тому що зафіксовані у праві принципи набувають значення загальних правил поведінки, яким властивий загальнообов'язковий державновладний характер, притаманний як нормам-принципам, так і принципам, які виводяться з норм. З огляду на вищесказане ми вважаємо цілком обґрунтованим те, що в центрі уваги вчених виявилася нормативна природа принципів цивільного процесуального права. Тільки в правових нормах цивільного процесуального законодавства принципи набувають загальнообов'язкового і державно владного значення. Тому тільки нормативне закріплення принципів цивільного процесуального права покладе кінець їх стихійному прояву, дії, формулюванню і правовому розумінню. В решті решт покладе кінець тому коли один автор нараховує 16 принципів, а інший - всі 26 [36]. Нормативний підхід до закріплення принципів цивільного процесуального права, а в їх числі принципу диспозитивності, покладе врешті-решт кінець науковим дискусіям щодо доцільності закріплення всіх принципів цивільного процесуального права. Формулювання норм цивільного процесуального законодавства має обов'язково передбачати врахування положень принципів цивільного процесуального права в цілому. Принципи цивільного процесуального права мають фіксуватися у правових нормах.


 
 

Цікаве

Загрузка...