WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду - Реферат

Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду - Реферат

У своїй діяльності вони керуються Постановою Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" (№ 3384-ХІІвід 14.07.93 p.), Законом України "Про приєднання до Європейської хартії місцевого самоврядування" (№ №452/97 - ВР від 15.07.1997 p.), Угодою про партнерство і співробітництво між Європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами та Україною (від 16.06.94 p.), Спільною стратегією Європейського Союзу щодо України, схваленою Європейською радою 11.12.1999 p., Указами Президента України "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" (№ 615/98 від 11.06.98 p.), "Про програму інтеграції України до Європейського Союзу" (№ 1072/2000 від 14.09.00 p.), "Про Концепцію Дфжавноїрегіональної політики" (№341/2001від 25.05.01р.), Постановою Кабінету Міністрів України "Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (№ 1496 від 16.08.99 р.), Послання Президента України до Верховної Ради "Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: європейський вибір" (2002 р.) тощо.

Так, Концепція регіональної політики передбачає зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці, що є одним з головних чинників підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародних ринках, поряд з цим, - налагодження міжнародного співробітництва у сфері регіональної політики, наближення національного законодавства з цього питання до норм і стандартів Європейського Союзу, а також розвитку транскордонного співробітництва як дійового засобу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем.

У Спільній стратегії ЄС визначається доцільність посилення співробітництва з Україною, в тому числі участь України в регіональних, європейських та світових структурах. Євросоюз підтримує розвиток та зміцнення ініціатив регіонального та транскордонного співробітництва України та суміжних країн.

ЄС намагатиметься сприяти розвитку та зміцненню ініціатив з регіонального та транскордонного cпівробітництва за участю України та сусідніх країн шляхом цільового використання існуючих програм транскордонного співробітництва, регіональних і міждержавних програм (у цьому контексті особлива увага буде приділятися питанням прикордонного управління, включаючи технічну модернізацію пунктів перетину кордону на державному кордоні України з Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною), а також подальшого розвитку програм ТАСІС, ІНОГЕЙТ та ТРАСЕКА, які мають на меті поліпшити розвиток інфраструктури транспортних мереж для поліпшення економічного співробітництва в регіоні.

Крім цього, констатується необхідність встановлення тісніших зв'язків між громадськими організаціями, громадянським суспільством та неурядовими організаціями Союзу та України за допомогою підтримки освітніх програм та програм наукового обміну між школами, університетами та дослідними інститутами; підтримки програм партнерства між національними, регіональними та місцевими органами влади, а також професійними асоціаціями, профспілками, неурядовими організаціями та засобами масової інформації.

Діяльність євpоpегіонів за участю України провадиться спільними зусиллями прикордонних територій у таких напрямках:

- економічний (торговельний, транзитний, інвестиційний, фінансовий, сільське господарство, легка, харчова промисловість, лісозаготівля та лісопереробна промисловість);

- наукова та культурна співпраця (розвиток взаємовідносин між освітніми закладами, на кшталт Асоціації Університетів Карпатського Євpоpегіону, між музеями, галереями та іншими культурно - просвітніми установами, туристична та рекреаційна діяльність тощо);

- охорона навколишнього середовища (зокрема, гармонізація природоохоронної діяльності в екоєврорегіоні, створення під егідою програми UNIDO/UNER і GEF "Cleaner Production Center");

- проведення соціально орієнтованої діяльності (забезпечення інтересів найбільш вразливих верств населення);

- модернізація інфраструктури кордону, розвиток транспортної мережі;

- співпраця та обмін досвідом між органами місцевого самоврядування країн-учасниць євpоpегіонів;

- співпраця з міжнародними організаціями, установами, асоціаціями [4].

На практиці вже реалізовано певну кількість проектів. їх фінансове забезпечення здійснюється з місцевих бюджетів регіонів-учасників об'єднань, а також, значною мірою, за підтримки Європейського Союзу, частково - американським інститутом "Схід-Захід", фондом братів Рокфеллер.

Існує ряд проблем, які постали перед євpоpегіонами України. Це: різний рівень економічного розвитку країн, прикордонні території яких входять до регіону; розбіжності в митному та податковому законодавствах суміжних держав; недостатній рівень фінансування з боку ЄС; відсутність єдиної стратегії розвитку транскордонного співробітництва України; недосконалість адміністративно-територіального устрою нашої держави та невизначеність кола питань, що входять до компетенції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Ще одним, не до кінця вирішеним питанням, є функціонування інститутів, що регулюють транскордонне співробітництво. Так, відсутні спеціалізовані органи із питань розвитку українсько-словацького і українсько-румунського співробітництва, а ті, що вже створені, носять формальний характер. Сказане відноситься, перш за все, до Українсько-польської міжурядової комісії з питань координації прикордонного співробітництва (створена в 1995 p.), Українсько-польської міжурядової ради з питань регіонального співробітництва (створена в 2000 p.).

Налагоджені ділові контакти з рядом європейських регіональних структур, серед яких Палата регіонів Ради Європи, Комітет регіонів і місцевих влад Європейського Союзу, Асоціація європейських прикордонних регіонів і т.д. Проте, рівень співробітництва поки що недостатній. Лише Одеська, Львівська та Донецька області є членами Асамблеї європейських регіонів, серед існуючих єврорегіонів в Україні лише єврорегіон "Буг" і "Карпатський" - офіційні члени Асоціації європейських прикордонних регіонів.

Вирішення проблем, що стоять перед Україною на шляху розвитку транскордонного співробітництва, потребує здійснення наступних заходів:

- узгодження та гармонізації в цілому законодавства України з європейським;

- розробки та прийняття закону який буде регламентувати основні аспекти транскордонного співробітництва, базуючись на законодавстві та основних принципах міжрегіонального співробітництва у Європі;

- сприяння міжнародній співпраці регіонів, міжтериторіальному співробітництву налагодження та поглиблення прямих контактів з окремими регіонами Європи;

- підвищення ролі регіонів у міжнародних відносинах, активізація їх входження до європейських регіональних структур та організацій;

- розмежування функцій та повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва;

- об'єднання на договірних засадах фінансових та інших ресурсів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для вирішення місцевих, регіональних та міжрегіональних проблем;

- формування фінансової спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка б створювала можливості для ефективного розвитку;

- підвищення інвестиційної привабливості регіонів;

- сприяння участі в ТКС приватного сектору;

- удосконалення порядку розроблення регіональних соціальних, економічних, екологічних та інших програм, спрямованих на вирішення найгостріших проблем регіонів;

- створення спільних проектів, направлених на вирішення конкретних проблем, забезпечення каналів їх фінансування, особливо це стосується європейських програм розвитку;

- узгодження спільних інтересів прикордонних територій країн-членів єврорегіональних об'єднань;

- перегляду пріоритетних напрямків здійснення співпраці з акцентом на торгівельну виробничу, переробну, туристичну галузі;

- фінансування розвитку системи пунктів переходу та відповідної інфраструктури;

- постійного моніторингу діяльності єврорегіонів.

В цілому, аналізуючи багатий західноєвропейський досвід у сфері транскордонного співробітництва, можна відмітити, що євpоpегіони сприяють поглибленню інтеграційних процесів, які відбуваються у Європі, збільшують повноваження органів місцевого самоврядування, усувають бар'єрні функції кордонів, стимулюють спілкування і розвиток добросусідських відносин з суміжними країнами, забезпечують вільне пересування капіталів, товарів та робочої сили, вирівнювання соціально-економічних умов прикордонних територій, розв 'язують існуючі проблеми шляхом реалізації конкретних проектів і програм. Поряд з цим, створення євpоpегіонів виступає реальною можливістю для прискореного входження країн Центральної та Східної Європи, в тому числі - України, в Європейську Спільноту.

Використана література

1. Гуж Б., Єдут Р. Польський досвід транскордонної співпраці // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів Європейської інтеграції. Вип.XI /Під ред. М.І. Долішнього; НАЛ України. Інститут регіональних досліджень. - Львів; Луцьк: Вежа, 2000. - С 156-161.

2. Петренко 3. Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції // Економіка України. - 1999. -№ 12.- С 66-72.

3.Романов С. Еврорегионалъное сотрудничество государств Центральной и ВосточнойЕвропы: <www. diplomat.ru.>

4. ПилаВ.1, Чмир О. С. Деякі аспектиучасті України в розвитку транскордонного співробітництвата діяльності єврорегіонів//Регіональні перспективи. - 2002. - № 2.- С 28-32. 5.Клітко Г.Н., Ананьїн В. О., Васильєв О.М., Литвиненко СМ., Павлюк В.І. Економічна теорія:Північноамериканська економічна інтеграція: досвід для України /Київський військовийінститут управління і зв'язку. -К, 1999. - 134 с


 
 

Цікаве

Загрузка...