WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Слідчі помилки поняття та класифікація - Реферат

Слідчі помилки поняття та класифікація - Реферат

Поділяти слідчі помилки на різновиди можна за доволі чисельними підставами, тобто класифікаційними рубриками. Зокрема:

1. За характером і змістом помилковості на:

А) логічні слідчі помилки (порушення правил логіки в процесі розмірковувань, побудови умовиводів – як наслідок недбальства чи неінформованості аргументатора);

Б) фактичні слідчі помилки (недодержання або неналежне виконання вимог кримінально-процесуального закону і криміналістичних рекомендацій під час провадження у кримінальних справах);

2. За юридичною природою на:

A) матеріально-правові слідчі помилки (неправильне застосування норм КК, ЦК, КЗпП України та Кодексу законів про адміністративні правопорушення тощо);

Б) процесуально-правові слідчі помилки (недодержання або неналежне виконання вимог КПК, ЦПК України);

B) криміналістичні помилки (які не передбачені законом, тобто організаційно-тактичні та методичні помилки слідчого).

3. За суб'єктом, наділеним правом здійснювати провадження у справі на:

A) помилки, допущені особою, яка провадить дізнання; Б) власне помилки слідчого;

B) помилки начальника слідчого підрозділу;

Г) помилки прокурора, котрий у відповідній формі бере участь у розслідуванні злочинів.

4. Залежно від стадії процесу на:

A) помилки слідчого під час порушення кримінальної справи; Б) помилки у ході досудового слідства;

B) помилки під час виконання протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

5. За цільовим призначенням процесуальних дій, у ході проведення котрих мали місце слідчі помилки, на :

A) помилки, допущені у процесі збору ( формування ) доказів;

Б) помилки під час процесуальних дій щодо забезпечення прав учасників процесу та необхідних умов розслідування;

B) слідчі помилки, що мають місце в процесі перевірки, оцінки доказів та прийнятті рішень у справі.

6. За видом процесуальної дії, у ході проведення якої допускаються слідчі помилки, останні поділяються на:

  1. помилки у ході проведення слідчого огляду;

Б) слідчі помилки проведення обшуків і виїмок;

B) слідчі помилки допитів та інших слідчих дій.

7. За видом використовуваних спеціальних знань на:

A) власне помилки слідчого;

Б) помилки спеціаліста (процесуальні, вихід за межі компетенції, помилки під час збирання й дослідження в межах компетенції доказів);

B) помилки експерта (процесуальні, організаційно-технічні, методичні).

8. За характером впливу на результат провадження у справі:

А) не суттєві слідчі помилки (котрі не перешкоджають виконанню завдань кримінального судочинства і встановленню істини у справі);

Б) суттєві, що впливають на прийняття законного рішення.

9. За співвідношенням з предметом обвинувачення на:

A) ті, що сприяють обвинуваченню; Б) виправдувальні;

B) нейтральні.

10. За наявністю аргументації на:

А) спірні слідчі помилки; Б) безспірні помилки.

11. За характером виявлення та встановлення на:

A) очевидні слідчі помилки (явні); Б) неочевидні (латентні);

B) приховані (скриті).

12. За характером процесуальних наслідків на:

A) слідчі помилки, що призводять до закриття кримінальної справи; Б) помилки, що призводять до зупинення провадження у справі;

B) помилки, що призводять до зміни, доповнення розслідування;

Г) помилки, наслідком яких стає постановлення виправдувального вироку за недоведеністю вини підсудного тощо.

13. За ступенем розповсюдженості:

A) нерозповсюджені;

Б) відносно розповсюджені;

B) типові, тобто широко розповсюджені за часом, у просторі й за колом осіб тощо.

14. За об'ємом і складом :

A) повні, загальні;

Б) окремі, специфічні;

B) одиничні, робочі; Г) комплексні.

Як видається кожен наведений різновид поділу слідчих помилок має право на існування, хоча б тому, що побудувати одну уніфіковану класифікаційну рубрику, яка б містила всю формально-змістовну різнобарвність і різнобічність помилок, практично неможливо. Більше того, навіть ці класифікації недостатньо повно відображають всі об'єктивні закономірності утворення та прояву слідчих помилок. Зокрема, не відображено причини їх виникнення. Тобто, також має право на побудову самостійна класифікація слідчих помилок, залежно від характеру закономірностей причин їх утворення. Але, щоб це зробити, потрібно дослідити ці причини.

Очевидним є те, що це питання різноаспектне і доволі об'ємне, а отже, вимагає окремого дослідження. Тому обмежимось лише переліком загальних причин криміналістичних помилок слідчого, після чого запропонуємо на суд читача їх класифікацію.

Отже, причини, які обумовлюють криміналістичні помилки (тобто лише незначну групу слідчих помилок), як засвідчує судово – слідча практика , наступні:

- відсутність необхідних професійних знань і навичок у слідчого;

- нехтування слідчим вимог кримінально-процесуального закону, зокрема, недопустимий їх поділ на обов'язкові і необов'язкові, тобто котрі можна ігнорувати;

- обвинувальний ухил, некритичність в оцінці доказів і під час прийняття рішень;

- недобросовісне відношення до своїх професійних обов'язків, сподіваючись, що прокурори і судді не зауважать на низький рівень розслідування;

- недоліки прокурорського нагляду тощо.

Виходячи із наведеного, далеко не повного переліку, вважається можливим доповнити наведені вище класифікації слідчих помилок ще однією, побудованою залежно від причин, що обумовлюють виникнення цих помилок:

A) помилки слідчого, обумовлені дефектом організації та планування розслідування;

Б) помилки слідчого, обумовлені суб'єктивністю, однобічністю й неповнотою досудового слідства;

B) помилки слідчого, обумовлені недостатньою його правовою культурою.

Можливо, запропонований поділ слідчих помилок є і небездоганним, але, як видається, таким, що зорієнтовує підготовленого читача, а, головне, дослідника на пошук шляхів їх усунення та попередження. Саме це і виступає метою подальшого дослідження проблеми слідчих помилок у криміналістиці та кримінально-процесуальній науці.

Використана література

1. Бандурка О.М. Слідчий - моя професія. - Харків.: Вид - во Ун - ту внутр. справ. -2000. - 216 с.

2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблеми сегодняшнего дня. Злободневньїе вопроси криминалистики. -М.: Норма. 2001. -240 с.

3. Берназ В.Д. К вопросу о логических ошибках прирешении криминалистических задач // Актуальньїе проблеми уголовного процесса и криминалистики на современном зтапе: Сборник научних трудов - Одесса, 1993. - С. 230 - 235.

4. Бурданова B.C. Следственньїе ( криминалистические ) ошибки. // Вопроси совершенствования прокурорско-следственной деятельности: Сборник статей-СПб., 1996. -С. 117- 121.

5. Власов В.И. Качестеорасследоеания преступлений. - Ульяноеск.: Темп, 1985. - 180 с.

6. Гранат Н.Л. Следственньїе ошибки: понятие, види и причини. //Научная информация по вопросам борьби с преступностью - М, 1983.- № 76.- С. 57 - 59.

7. Клименко Н.И. Криминалистические знання в структуре профессиональной подготовки следователя: Учебное пособие. -К.: Вища шк., 1990. - 103 с.

8. Новий тлумачний словник української мови. - Т.З. -К.: Аконіт, 1999. -927 с.

9. Петрухин Н.Л. Статистический анализ структури судебних ошибок по уголовним делам. //Вопроси судебной жспертизи. -Баку, 1974. -№17. - с. 186- 208.

10. Соловьев А., Шейфер С, Токарева М. Следственньїе ошибки и их причини. // Социалистическая законность - 1987.- № 2.- С 163 - 175.


 
 

Цікаве

Загрузка...