WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу - Реферат

Укладення трудового договору контракту при вступі громадян на державну службу - Реферат

Зазначимо, що при вступі на державну службу громадянину необхідно подати наступні документи: особисту заяву, документ, що засвідчує його особу, трудову книжку, документи, що підтверджують професійну освіту, довідку з органів податкової міліції про відомості щодо майнового положення, медичну довідку про стан здоров'я, інші документи.

Практика застосування законодавства про державну службу показує, що при вступі на державну службу від громадян вимагається заповнення так званих особистих листків, різного роду анкет, в яких містяться відомості про особисте життя громадян. Часто ці документи завуальовано називають типовою формою заяви при вступі на державну службу. Думається, що такі дії являються неправомірними, порушують вимоги Закону України "Про державну службу", який забороняє розголошення відомостей про особисте життя громадян. А тому громадянин при заповненні такої заяви має право не вказувати відомості, що відносяться до його особистого життя.

Відомості, що надаються відповідно до названого Закону, підлягають перевірці в особливому порядку. Між тим, на сьогодні на законодавчому рівні не визначено такого порядку, однак, законодавець все ж підкреслює, що перевірка таких відомостей являється обов'язковою умовою для вступу на державну службу.

Необхідно відзначити, що при вступі на державну службу не допускається будь-яка дискримінація, тобто, встановлення прямих чи непрямих переваг чи обмежень, які не пов'язані безпосередньо з діловими та професійними якостями громадян. Окрім того, в законодавстві встановлений вичерпний перелік випадків, коли громадянин не може бути прийнятий на державну службу.

Так, ст. 12 Закону зазначає, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи які: визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.

Реалізація права на працю в органах державної служби передбачає встановлення законодавством певного порядку припинення трудового договору (контракту). Термін "припинення трудового договору (контракту)" охоплює всі випадки припинення трудових відносин і закінчення дії трудового договору (контракту) з державним службовцем, в тому числі і розірвання його за ініціативою однієї із сторін. Так, особливістю трудового договору (контракту) з державним службовцем є те, що поряд із загальними підставами припинення трудового договору, викладеними в ст.36 КЗпП України, останній припиняє свою дію також у випадках, передбачених у ст. ЗО Закону: порушення умов реалізації права на державну службу; досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі; відставки державних службовців; виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі; відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги; неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів тощо. Необхідно вказати, що однією із юридичних гараній здійснення права на працю є дотримання законодавства, що регулює припинення трудового договору. Працівник (державний службовець) вільний в бажанні припинити трудові відносини з власником, водночас власник або уповноважений ним орган має право розірвати з працівником трудовий договір (контракт) тільки на підставах, передбачених законом.

При проходженні державної служби можуть виникнути обставини, які дають право компетентним органам та посадовим особам підставу порушити питання про тимчасове призупинення виконання роботи . Мова йде про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.

У трудовому праві інститут відсторонення від роботи досліджувався науковцями досить ґрунтовно. Тлумачення слова "відсторонення" означає, на нашу думку, тимчасове усунення, утримання від чогось. Відсторонювати –значить призупинити (тимчасово припинити) дію певних умов трудового договору.

В юридичній науці під відстороненням від роботи розуміють тимчасову заборону працівникові виконувати свої функціональні обов'язки, передбачені трудовим договором (контрактом), з припиненням виплати заробітної плати [36,8]. Ст.46 КЗпП України встановлює лише приблизний перелік життєвих обставин, які дають право працедавцю порушити питання про відсторонення працівника від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони, і в інших випадках, передбачених законодавством.

Під "іншими випадками, передбаченими законодавством" слід розуміти відсилочний характер норми ст.46 КЗпП України, зокрема, до ст.22 Закону України "Про державну службу", норми якої вказують на підстави, коли настає відсторонення державних службовців від виконання повноважень за посадою: невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян. Відсторонення державного службовця від посади на час проведення службового розслідування – явище тимчасове, проміжне, воно триває до прийняття керівником державного органу рішення по суті за результатами службового розслідування, до вирішення питання про правові наслідки скоєного проступку. Тимчасовість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться у строк до двох місяців за процедурою, передбаченою Порядком проведення службового розслідування стосовно державних службовців [37]. Упродовж цього часу комісія з проведення службового розслідування повинна вирішити питання стосовно відстороненого працівника.

Необхідно особливо відзначити, що на час відсторонення працівника від роботи за нормами трудового права, заробітна плата не виплачується. Відповідно ж до ч.2 п.З Порядку проведення службового розслідування, за державним службовцем, на час відсторонення від виконання повноважень за посадою, заробітна плата зберігається. Така норма є спеціальною по відношенні до вищенаведеної загальної. Як відомо, більш загальна норма набуває свого розвитку, конкретизується у нормах менш загального характеру. Тому норма про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою повинна відповідати ідеї, що закладена в загальній нормі. Головна ідея норми щодо призупинення виплати заробітної плати при відстороненні працівника від роботи полягає в тому, що працівник, який своїми діями (бездіяльністю) спричинив правопорушення, має зазнати збитків матеріального характеру. При відстороненні від виконання повноважень за посадою на час проведення службового розслідування державний службовець ніяких збитків матеріального характеру не зазнає, більше того, йому продовжує виплачуватися заробітна плата. І виплата здійснюється не за фактично виконану роботу, відпрацьований час, - а ні защо. І це вже є нонсенс, оскільки повністю суперечить міжнародним нормам, зокрема, ст. 1 Конвенції МОП № 95, 1949 року "Про охорону заробітної плати", інституту заробітної плати в трудовому праві і нівелює саме її поняття. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу (курсив мій – А. А.).


 
 

Цікаве

Загрузка...