WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права - Реферат

Поняття правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права - Реферат

Поняття правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права

Вищими соціальними цінностями в Україні визнано людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку (ст. З КонституціїУкраїни). Зрозуміло, що така суспільна переоцінка соціальних пріоритетів мусить віднайти своє відображення і в галузевому законодавстві, стати стрижнем його реформування. Будь-яка норма права повинна бути пронизана духом "людиноцентризму", всебічного захисту прав та охоронюваних законом інтересів особи. І одним з перших кроків на цьому шляху стало прийняття Верховною Радою України нового Цивільного кодексу України як основної засади формування та розвитку громадянського суспільства. Однією з найвагоміших його здобутків на цьому шляху стала розробка Книги Другої "Особисті немайнові права фізичних осіб", в якій вперше віднайшло своє місце настільки широке правове регулювання та захист особистої немайнової сфери людини.

Не можна сказати, що даний вид прав є новим для цивільного законодавства, усі ми пам'ятаємо ст. 7 ЦК Української РСР (1964), яка захищала честь, гідність та ділову репутацію осіб, окремі норми Кодексу про шлюб та сім'ю України (1969), якими врегульовувались деякі аспекти права на ім'я тощо. Проте в такому обсязі регулювання та охорона особистих немайнових прав визначається вперше. І вже навіть в зв'язку із цим суттєво змінюється їх сутність та значення.

Зрозуміло, що перед тим, як виокремити певне явище, слід визначити його найбільш характерні риси. На нашу думку, найбільш суттєвими рисами цього права будуть особистісність та немайновість. "Немайновість" полягає в тому, що дане право позбавлене економічного змісту, тобто не може бути оцінене точно в будь-якому матеріальному еквіваленті. "Особистісність" даного права полягає у тому, що воно належить особі, як безпосередньому носієві певного блага і не може бути відділено від неї, внаслідок чого не підлягає відчуженню. Саме такі основні риси даних прав виділяються також і в новому Цивільному кодексі України.

Однак, досить важко погодитись із законодавцем, який також відносить до числа характерних ознак особистих немайнових прав можливість володіння ними довічно. Така позиція законодавця видається нам суперечливою, оскільки деякі з особистих немайнових благ за своєю природою просто не можуть існувати довічно, оскільки припиняють своє існування з моменту їх порушення. Так, наприклад, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції припиняє своє існування з моменту їх порушення шляхом розголошення і не підлягає відновленню для продовження свого існування довічно. Тому навряд чи можна говорити і про довічність суб'єктивного права, яким дане благо опосередковується.

Окрім цього, навряд чи правильно відносити до загальної ознаки особистих немайнових прав і таку рису, як належність кожній особі від народження або зазаконом. Насамперед, такі поняття як "від народження" та "за законом" є не сумісні у відношенні до поняття "право". Логіка цього твердження полягає у наступному: будь-яке благо, навіть попри те, що належить особі від моменту народження, а не з моменту, що передбачений в законі (наприклад, життя чи здоров'я фізичної особи існує незалежно від того, підтверджене воно законом чи ні), може стати юридично значимим, тобто підлягати правовій охороні у випадку його порушення лише у випадку його передбачення як юридично небайдужого субстрату, уособлення його в певну юридично захищену категорію, тобто в "право" на це благо. Отже, правом, в юридичному розумінні, є лише такий стан даного блага, який передбачений в нормативно-правовому акті, внаслідок чого він підлягає правовому регулюванню та охороні.

Ось чому основними відмежувальними ознаками даних прав будуть лише "немайновість" та "особистісність", і, при чому, вони повинні застосовуватись не окремо, а в сукупності. З цього можна зробити висновок, що особистими немайновими правами є сукупність передбачених в законі юридичних можливостей особи, які позбавлені майнового (економічного) змісту та не можуть бути відділені від особи-носія та відчужені на користь інших осіб.

Проте, це лише загальна характеристика особистих немайнових прав. Окремим особистим немайновим правам характерна також і ціла низка інших ознак, що виокремлюють їх з-поміж інших. Так, наприклад, право на ім'я, право на індивідуальність та інші певним чином індивідуалізують особу-носія даного права, право на недоторканність особистого і сімейного життя, недоторканність житла та ряд інших забезпечують відособленість особи тощо.

Визначивши поняття особистого немайнового права, необхідно виявити його правову природу. Найбільш сприйнятливими в цьому аспекті видаються дві позиції: перша розглядає особисте немайнове право як елемент правоздатності, інша - як суб'єктивне право.

Розглядаючи юридичну природу особистих немайнових прав як елемент правоздатності, автори зазначають, що суб'єктивні права не є єдиним видом цивільних прав. При цьому слід зазначити, що в теорії права також немає єдиного розуміння такої правової категорії як "правоздатність". В цивілістиці існує принаймні дві концепції правовідносин: перша - концепція "статичної правоздатності" , друга - концепція "динамічної правоздатності" . Перша концепція трактує правоздатність як здатність громадянина мати юридичні права та приймати на себе обов'язки. При цьому зв'язок між правоздатністю та суб'єктивним цивільним правом був таким, що правоздатність виступала необхідною передумовою суб'єктивного права. Концепція "динамічної правоздатності" виходила з того, що правоздатність є явище, яке набуває динамічного розвитку і її слід розглядати не як загальну, абстрактну передумову для правоволодіння взагалі, а в русі, як конкретну можливість стати носієм того чи іншого суб'єктивного права. При цьому суб'єктивне право прирівнювалось до певної претензії.

Проте в своєму висновку прихильники даної теорії єдині в тому, що особисті немайнові суб'єктивні права реалізуються не в правовідношенні, а поза ним і, по своїй суті, є елементом цивільної правоздатності. Таким чином, вони вважають, що включення особистих немайнових прав до елементу правоздатності знімає проблему абсолютного правовідношення стосовно немайнових благ.

Інша точка зору зводиться до того, що особисті немайнові права є суб'єктивними правами, під якими слід розуміти існуючі, наявні, належні даній особі права, міра можливої поведінки в цілях задоволення інтересів уповноваженого, тобто окреслена законом свобода здійснення вчинків, дій (утримання від них, вимагання відповідної поведінки від інших осіб) з метою володіння соціальним благом духовного чи матеріального характеру. Специфіка суб'єктивного права полягає в тому, що воно складається з двох рівнозначних повноважень, а саме: можливість вчиняти певні дії самим уповноваженим {активний аспект) і можливість уповноваженого вимагати від іншої особи вчинення певних дій чи утримання від їх вчинення {негативний аспект). Особливу увагу слід звернути на поняття рівнозначності даних аспектів, оскільки не всі автори, що підтримують дану точку зору, правильно розуміють поняття особистого немайнового права як суб'єктивного, концентруючи свою увагу, здебільшого, на його негативному аспекті.

Першим аспектом даного права є те, що воно абсолютне. Абсолютні права - це вид прав, які охороняються від усіх інших цивільно-правових суб'єктів, що підпорядковуються існуючому правовому режиму. Абсолютні права одного суб'єкта породжують абсолютні обов'язки у інших суб'єктів. Суть даних обов'язків: усі повинні утримуватись (виявляти свою пасивність) від порушення абсолютного права певного суб'єкта, інакше порушник покладає на себе додатковий юридичний обов'язок по відшкодуванню заподіяної шкоди, а потерпілий, реалізуючи своє право на захист порушених особистих нематеріальних благ від конкретного правопорушника, вступає з ним у відносні правовідносини.


 
 

Цікаве

Загрузка...