WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи місцевого управління - Реферат

Основи місцевого управління - Реферат

Тобто визнаючи по суті політику, яку проводять місцеві органи влади і управління в межах реалізації загальнодержавної політики в соціальній сфері, основами місцевого управління, що виникають в процесі організації і функціонування місцевого управління. Чи є доречним таке виділення? На нашу думку, ні. Бо соціальна політика не повинна формуватись на місцевому рівні, оскільки є загальнодержавною. Адже стабільний соціальний розвиток українського суспільства неможливий без відданості загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та гарантованої демократії. Це базові основи, засади суспільного розвитку, утвердження яких сприятиме найбільш повному розкриттю сутнісних сил людини, розвитку її соціального потенціалу .

А для реалізації цієї політики у відповідності з міжнародними стандартами (Наприклад: ст.,11 Міжнародного Пакту про економічні, соціальні і культурні права - державні органи і органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати також право кожного на достатній життєвий рівень для нього самого і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, та безперервне покращення умов життя) в державах приймаються загальнодержавні соціальні програми, які реалізуються державними органами. Органи місцевого самоврядування також приймають активну участь в розробці і реалізації соціальної програми. А результативність цих програм багато в чому залежить від раціональності і чіткості поділу функцій і повноважень між органами місцевого управління. До числа основних напрямків їх діяльності в соціальній сфері відносяться : допомога малозабезпеченим, охорона здоров'я, освіта, вирішення житлових, екологічних та інших проблем.

Це означає, що головною метою діяльності органів місцевого управління має стати людина, створення умов для самореалізації її особистого потенціалу, свободи вибору напрямків та форм самоствердження у сфері суспільного буття, а також створення умов для реалізації людиною своїх соціальних прав та свобод, а саме: право на свободу праці, повну та своєчасну винагороду за неї, на вибір професії та роду занять, на освіту, охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування; право на соціальний захист; право на безпечне життя та здорове довкілля.

Отже, є недоречним виділення і соціальної основи місцевого управління. Бо це є одна з найвагоміших засад конституційного устрою і має виступати швидше наскрізним принципом функціонування органів місцевого управління.

Не можна погодитись і з визнанням одним з видів основ місцевого управління - політичних основ. Вони скоріше є не основами (як суспільні відносини, які виникають в процесі організації і функціонування органів місцевого управління), а як передумова виникнення політичної і ідеологічної багатоманітності на місцевому рівні.

Політичні передумови місцевого управління це сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють можливість політичного і ідеологічного багатоманіття на місцевому рівні, що походить від політичних прав і свобод людини виражати свої погляди і брати участь у політичній діяльності.

Політичні передумови виникнення місцевого управління є похідними від основ конституційного устрою закріплених в ст..15 Конституції України, яка гласить "суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності".

Політична багатоманітність означає перш за все реальну можливість створення і діяльності різних об'єднань громадян (партій, рухів, конгресів тощо), які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні і функціонуванні органів державної влади і місцевого самоврядування.

Ідеологічну багатоманітність слід розуміти як право різних суб'єктів (окремих осіб та їх об'єднань) безперешкодно формулювати, досліджувати, пропагувати й втілювати в практику суспільних відносин різноманітні ідеї, теорії, погляди, які стосуються різних аспектів життя держави, суспільства, цивілізації в цілому.

Найважливішою гарантією такого багатоманіття є заборона державі визнавати будь-яку ідеологію обов'язковою для всіх. Сама держава при формуванні і функціонуванні своїх структур, визначенні найближчих і перспективних цілей свого розвитку, дотримується певних ідеологічних, політичних та інших концепцій, але вони не можуть офіційно проголошуватися державою пріоритетними і обов'язковими для вивчення, сповідання і пропагування під загрозою тих чи інших санкцій .

Ідеологічна нейтральність державних органів і посадових осіб місцевого самоврядування не виключає можливості приходу до влади шляхом вільних виборів тих чи інших політичних сил, громадських об'єднань зі своєю ідеологією. Однак це не повинно вести до ігнорування чи заборони інших ідеологій, не повинно відображатись на учбових програмах, на державних і муніципальних засобах масової інформації на підборі і розстановці державних і муніципальних службовців.

Наведене вище свідчить про те, що політична і ідеологічна багатоманітність є складовою (сталою складовою) державного устрою нашої держави, тому є недоречним виділяти її ще й як основу місцевого управління.

Отже, узагальнивши різні точки зору, можемо виділити такі основи місцевого управління: правову, територіальну, організаційну, соціальну та фінансову основи.

Правова основа місцевого управління – це сукупність норм, що закріплені в законодавстві і регулюють питання організації і діяльності місцевого управління.

Організаційні основи місцевого управління – це сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють порядок створення органів місцевого управління, їх статус, компетенцію, форми, методи та принципи їх діяльності.

Територіальні основи місцевого управління – це сукупність норм, що закріплюють і регулюють територіальну організацію місцевого управління: формування, склад, межі територій, порядок їх встановлення і зміни.

Фінансова основа місцевого управління – це сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють суспільні відносини пов'язані з формуванням і використанням фінансів ( майна, коштів), що перебувають у розпорядженні (власності, управлінні) органів місцевого управління.

Але при аналізі змісту кожної з них потрібно зазначити, що формування і розвиток основ місцевого управління має свою специфіку. Вона полягає в тому, що систему органів місцевого управління складають абсолютно різні за своєю юридичною природою органи, які є представниками двох гілок публічної влади, а саме державної влади (місцеві державні адміністрації) та місцевої влади (органи місцевого самоврядування). Тому, аби в повній мірі розкрити зміст основ місцевого управління, потрібно дослідити порядок їх формування і реалізації зі сторони кожного з органів місцевого управління. Бо тільки встановивши основи управління для кожного з них, ми зможемо отримати дану основу місцевого управління, яка в кожній з груп основ виступає як двоєдина складова.

Використана література

1. Балгай М.В. , Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федераціш: Учебник для вузов. –М., 1996. С. 96.

2. Васильєв A.M. Правовие категории. – М, 1976.- С.216-225.

3. Местное самоуправление. Основи системного подхода / Под ред. А.Е. Когута и В.А. Гневко. - СПб., 1997.-С. 11-17.

4. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. - М, 1997. - С. 15-41.

5. Муниципальное право: Учебник для юридических вузов / Рук. Авт. Коллектива А.И. Коваленко, - М., 1997. - С. 58-63, 79-83.

6. Шургина Е.С. Муниципальное право: Учебное пособие. -Новосибирск, 1995.- С.24-35.

7. Ожегое С.И. Словарь русского язика М, 1984.-С. 528.

8. Пилин В.В. Основи и принципи местного самоуправления //Журнаяроссийского права. -1999.- №7/8. -С. 26-31.

9. Скуратівський В. Соціальний розвиток і соціальна політика: основні пріоритети та напрямки в сучасних умовах/ Україна поступ у XXIстоліття: Наук.-метод. зб./ І.Ф. Надольний, В.А. Рехкало, Н.Р. Нижник та ін. –К, 2000. – С. 177.

10. Тихомиров Ю.А. Конституционное право: уроки прошлого и взгляд в будущее // Правоведение. - 1992.- №6.- С.6.

11. Колодій A.M. Принципи права України. - К: Юрінком Інтер. 1998.- С.З.

12. Коментар до Конституції України. –К, 1996. С.54-55

13. Кутафин О.Е. Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. -М., 1997.- С.170,195,197,230.

14. Лившиц Р.З. Теория права. - М, 1994. - СІ95.

15. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник / 2-е изд. Под ред. Ю.А. Дмитриева.- М.: Профобразование, 2000.- С 60.

16. Чиркин В.Е. Конституционние принципи социально-економической структури, политической системи и духоеной жизни общестеа// Сраенительное конституционное право. -М., 1996.-С.323.


 
 

Цікаве

Загрузка...