WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи місцевого управління - Реферат

Основи місцевого управління - Реферат

Основи місцевого управління

На сучасному етапі розвитку суспільства виникла необхідність перегляду значної кількості існуючих до останнього часу уявлень про правові та наукові категорії. Це тим більше актуально, що курс на побудову демократичної, соціальної та правової держави Україна потребує критичного конструктивного аналізу досягнень і прорахунків загальнотеоретичної юридичної науки у минулому та її побудови на зовсім іншій, якісно досконалішій, методологічній основі.

Актуальність такого дослідження пояснюється ще й тим, що побудувати громадянське суспільство і таку, що йому відповідає, демократичну, соціальну, правову державу, можливо тільки за умови комплексного, системного реформування всіх сфер суспільного життя. Складовою частиною такого реформування є правова реформа, яка має охопити більшість правових явищ .

Логічно, що будь - які заходи у рамках правової реформи слід починати з удосконалення основоположних джерел, керівних ідей, тобто основ та принципів.

Отже, щоб розкрити суть та характерні риси місцевого управління потрібно дослідити основи і принципи місцевого управління.

На сьогодні в правовій літературі немає єдності в підході до тлумачення поняття "основи" місцевого управління. Не вирішено також питання про співвідношення основ місцевого управління з принципами місцевого управління, бо в визначеннях цих двох понять є багато спільного .

Та принципам права, на відміну від основ права, присвячено багато робіт. І майже всі сходяться на тому, що принципи - це основні положення ідей . Так Р.З.Лівшиц відмічав, що принципи охоплюють всю правову ідею і надають їй логічність, послідовність, збалансованість, звільняючи від конкретики і чесностей .

Але все це логічно віднести і до поняття основ права, оскільки основи - це вихідні, головні положення чого-небудь. А виділити основи - означає виявити в ньому головне, основне, базові засади, що складають його сутність

Вирішити це питання можливо виходячи з структури, характеру, значущості суспільних відносин, які вони регулюють.

Місцеве управління, як вираз влади народу (через органи державної влади на місцях і місцевої влади) складає одну з основ конституційного ладу України і є його складовою.

А конституційний лад - це порядок, при якому (як визначає М.В.Балгай) дотримуються права і свободи людини і громадянина, а держава діє у відповідності з Конституцією . Місцеве управління як частина конституційного ладу і похідна від

нього - також порядок, при якому дотримуються перш за все права і свободи людини і громадянина, а органи місцевого управління і само населення діють у відповідності з Конституцією і законами. Оскільки важко уявити, щоб такі основи конституційного устрою, якими є: найвища цінність - людина, її права і свободи; соціальна політика, що направлена на створення умов, що забезпечили б достойне життя і вільний розвиток людині; народовладдя; ідеологічне і політичне багатоманітність не склали основ місцевого управління, і не визначили б головний зміст всієї діяльності органів місцевого управління (місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування).

Тому відносини щодо місцевого управління є складовою відносин, що характеризують суспільний лад.

А В.Е.Чіркін відмічав, що "відносини, які характеризують суспільний лад, не тільки не однакові, але і нерівноцінні, є першорядні і другорядні суспільні відносини, більше того - конституційні норми першорядного і другорядного характеру" .

А місцеве управління, як другорядне правове утворення, що виникло на базі основних конституційних інститутів, а саме, інституту місцевої державної влади та інституту місцевого самоврядування, охоплює кілька рівнів (різновидів) суспільних відносин: основні (основоположні суспільні відносини) і похідні від основних. Правове закріплення місцевого управління як складової конституційного ладу, потребує "використання, головним чином, не детальних правил, а норм, що відрізняються високим ступенем нормативної концентрації .

З цього можна вивести, що основи - це засади (права - норми чи їх сукупність), що регулюють головні основоположні суспільні відносини - є першорядні щодо принципів, бо основою є норми закріплення в законодавстві. А принципи - основні, докорінні засади організації і функціонування - є другорядними, бо є, по суті (хоча і закріпленими в законодавстві), детально виробленими правилами, а не норма.

Та ці правила (принципи) не є довільними за своїм характером, основами чи вихідними положеннями, що пронизують норми. Вони є об'єктивно обумовлені економічним і соціально - політичним ладом суспільства, що існує в тій чи інший країні, соціально - класовою природою держави і права, основними принципами побудови і функціонування політичної системи взагалі .

Будучи другорядними, принципи є ще й похідними від основ, бо основи - це сукупність таких умов, лише за наявності яких можливе реальне і ефективне функціонування певних суспільних відносин.

В.І.Фадєєв, стосовно місцевого самоврядування, визначив основи - як сукупність певних передумов і умов, лише за наявності яких можливе реальне і ефективне місцеве самоврядування.

При цьому до основ місцевого самоврядування він відносить: правові, територіальні, організаційні, фінансово - економічні. На його думку, правову основу місцевого самоврядування складають: Конституція, закони та інші нормативно правові акти, що регулюють питання організації і діяльності місцевого самоврядування.

Даючи визначення понять територіальних, організаційних, фінансово -економічних основ, В.І.Фадєєв визначає кожну з них як інститут права – сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють суспільні відносини у відповідній сфері самоврядування .

Схожий підхід в визначенні поняття "основ" має місце і в деяких інших роботах .

Більшість вчених ототожнюють "основи" з колишніми основами законодавства Союзу РСР. Вважаючи, що основи місцевого управління складають Конституція України, закони України, місцеві статути й інші нормативно правові акти, що регулюють питання організації та діяльності органів місцевого управління (місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування).

Такій підхід буде правомірний, якщо розглядати основи місцевого управління як основи законодавства щодо місцевого управління. Однак, головне значення основ місцевого управління полягає не в тому, аби визначити в законодавчих актах сукупність найважливіших норм, у відповідності з якими повинна забезпечуватись єдність в правовому регулюванні пов'язаних з ними суспільних відносинах. Воно значно ширше і глибше. Подібно основам конституційного устрою основи місцевого управління повинні застосовуватись, перш за все, для вираження найважливіших вихідних начал, що вирішують питання місцевого управління

Тобто основи місцевого управління - це загальні основоположні засади, що визначають і регламентують суспільні відносини, які виникають в процесі організації здійснення місцевого управління. Обумовлюючи базові риси місцевого управління, вони можуть відноситись до нього в цілому, або лише до окремих інститутів. Основи місцевого управління логічно і юридично підпорядковують собі всі інститути і видані на їх розвиток закони і нормативно-правові акти.

До основ місцевого управління відносяться насамперед конституційні засади, що містяться в розділі 1, які прямо чи опосередковано відносяться до організації і функціонування місцевого управління. В даному розділі вони закріплюються досить загально. Більш конкретно вони розглядаються в розділах 6, 9,10 ,11 Конституції України, а також в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", в Законі України "Про місцеві державні адміністрації" та інших нормативних актах, які мають відношення до здійснення місцевого управління.

Таким чином, поєднавши всі складові можемо визначити поняття "основ" місцевого управління.

Основи місцевого управління - це сукупність встановлених Конституцією, законами та нормативною базою норм, що визначають і регулюють найбільш суттєві (фундаментальні) суспільні відносини, які виникають в процесі організації і функціонування місцевого управління.

Норми, що складають певну систему основ місцевого управління можуть бути поділені на певні групи. Одні автори (наприклад, В.І.Фадєєв) виділяють: правову, територіальну, організаційну, фінансово - економічну основи .

Інші, до вже перелічених, додають народовладну, гуманістичну, соціальну, політичну основи .

Та, на нашу думку, виділення народовладдя і гуманізму в ряд основ місцевого управління є недоречними і необгрунтованим. Бо вони виступають не як основи, а як наскрізні принципи місцевого управління, тобто закріплені в законодавстві (ст.З Закону "Про місцеві державні адміністрації" та ст.4 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") детально вироблені фундаментальні правила, на основі яких організується і функціонує місцеве управління і які повинні визначати (і визначають) його суть і зміст.

Деякі з вчених виділяють соціальну основу місцевого управління розуміючи під нею сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють соціальну політику місцевого управління, направлену на створення умов, які забезпечили б гідне життя і вільний розвиток людини.


 
 

Цікаве

Загрузка...