WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Транснаціональні корпорації - Контрольна робота

Транснаціональні корпорації - Контрольна робота

спіткнулися не лише на питаннях суті справи (визначення ТНК, регламентація їхньої діяльності,умови їх перебування у країнах, якіприймають їх на своїй території: загальні умови, національні умови тощо),але й також на двох питаннях, що мають ґрунтовне значення: питання права, яке може застосовуватись щодо ТНК, та питання правового значення кодексу (кодекс для загального керівництва чи договір вищої юридичної сили стосовно національного права, яке може застосовуватися).15
Враховуючи , що діяльність ТНК носить транскордонний характер, що вони здатні наносити шкоду національній економіці приймаючій державі навіть не порушуючи її законів, бажане є міжнародно-правове регулювання їх діяльності.
Але можна константувати, що таке регулювання поки відсутнє . В міжнародних документах є лише деякі загальні положення , які носять в основному декларативний характер. Хоча спроби регулювання застосовувалися. Так в рамках ЕКОСОС були створені Центр по ТНК і Комісія по ТНК на яку була покладена задача розробки кодексу поведінки ТНК.Пороєкт Кодекса був підготовлений16 , але в кінцевому варіанті він не був прийнятий державами . Держави , громадяни яких контролюють більшість ТНК , рахують, що Кодекс повинен носити рекомендаційний , а не юридично обов'язковий ханактер.
Разом з тим роль ТНК як в здійсненні міжнародних економічних зв'язків так і в розвитку міжнародно-економічного права продовжує зростати.Використовуючи свій вплив вони добиваються підвищення свого статусу у міжнародних відносинах. Так, у доповіді Генерального секретаря ЮНКТАД IX конференції (1996 р.)говориться про необхідність надання корпораціям можливості участі у роботі цієї організації.Але це не означає , що їм надається міжнародно-правовий статус.Вони можуть приймати участь в роботі ЮНКТАД в якості приватних осіб, тобто суб'єктів національного права.
У доповіді сказано, що корпораціям повинна бути надана можливість брати участь у багатосторонніх міжнародних форумах, поскільки вони "перетворяють в життя рішення про виробництво і споживання, які формально приймаються урядами ". Далі підкреслювалося, що, не дивлячись на виключну складність проблеми, необхідно "почати інтеграцію приватного сектора та інший нових діючих осіб у щоденну діяльність ЮНКТАД". 17
ВИСНОВОК.
Хоча сам феномен ТНК порівняно молодий (масове поширення цієї форми міжнародної монополії почалося лише з кінця 50-х рр.), наслідки їхньої діяльності не дозволяють обходити стороною цю тему. Незважаючи на значні досягнення, ріст ТНК вширину практично не сповільнюється. Вони проникають в усі галузі економіки.
Існують різноманітні і суперечливі оцінки діяльності цих гігантських економічних корпорацій, які не приймають до уваги національні кордони. Проведений аналіз економічних і політичних наслідків інтернаціоналізації економік показує, що не можна оцінювати ТНК тільки негативно чи позитивно. У зв'язку з цим феномен ТНК має потребу в подальшому дослідженні. Глибокого вивчення також вимагають проблеми, пов'язані з ТНК. Це і проблема взаємозв'язку діяльності ТНК із національним інтересом, національною стратегією і волею, і проблема міжнародного права, і проблема глобальної картини світу, у якій діяльність ТНК розвертається на тлі розподілу глобальних ресурсів і глобальних проблем (експлуатації, ресурсів і т.д.).
Дотепер ми не можемо дати однозначної відповіді на цілий ряд питань міжнародного розвитку. Однак, на мою думку, реалії що виникли останнім часом дозволяють дати відповідь на деякі з них. Одне з основних питань, що стоїть перед сучасним світом у плані суб'єкт-об'єктних відносин, - це проблеми ліквідації відсталості" бідності, відчуження, забезпечення свобод, прав громадян і т.п. На нинішньому етапі при дослідженні суб'єкт-об'єктних відносин необхідно звернути серйозну увагу на те, посилюється чи послабляється проблема суперечливості, конфліктності, суперництва в сучасному світі? Чи, навпаки, складаються відносини гармонійної рівноваги, стійкості, стабільності у світі? Перед усім світом стоїть проблема керованості, погодженості, вироблення певних норм і принципів взаємин суб'єктів на світовій арені. Або світ може бути втягнутий у безодню катастроф і потрясінь, або він може стати втіленням порядку, стабільності. Людство стоїть перед складним вибором. Різні сили діють у різному напрямку.
У роботі звертається увага на діяльність одного з найважливіших інститутів сучасного світового політичного процесу, а саме діяльність ТНК, показується вся складність і суперечливість цього процесу, його неоднозначність і виявляються оптимістичні і песимістичні риси в рамках цього підходу. Дуже серйозними песимістичними висновками є висновки про те, що ТНК як інструмент, суб'єкт світової політики підсилює відношення конфронтації, конфліктності між основними суб'єктами і перетворює слаборозвинутістъ, відсталість в одну із самих істотних характеристик світу. Разом з тим, нам не хочеться бути песимістами. Не можна не відзначити, що багато інститутів і суб'єктів світового політичного процесу під впливом людства істотно трансформуються і, що самі ТНК можуть служити не тільки серйозним фактором технологічного прогресу, але, можливо, що в майбутньому вони будуть більш тісно взаємозв'язані з ліквідацією розриву між ядром і периферією, слаборозвинутості і відсталості.
Список використаної літератури.
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. -
М.: .Юристъ, 1999
2. Авраменко ЮЛ. Современное предпринимательство в стратегии ТНК/США:
Экономика, политика, идеология. 1992, №2.
3. Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве.
М., 1990.
4. Безруков А.И., Зубчснко ЛА. Европейское сообщество на пути к единому
рынку: роль ТНК- М., 1990.
5. Бекяшева К.А. Международное публичное право.-М.: Учебник. Издательство
"Проспект" ,1999.
6. Березной А.В. Интернационализация предпринимательского капитала
развивающихся стран. Дис. на соискание уч. ст. д-ра экон. наук. М., 1991.
7. Богокин А.Л. Стратегическое управление и его роль в развитии корпорации
(на примере США). Дис. на соискание уч. ст. канд. эк. наук. 1991.
8. Голубева С. Актуальные аспекты теории транснациональной кооперации
предприятий//Росс. эк. журн. М"199б,№10.
9. Гаврилова Т.В. Международная экономика. Учеб. пособие. -
М.: Издательство "Приор", 1999.
10. Комаров В. Мировой инвестиционный прогресс: региональные тенденции//
Инвестиции в России. 1998. № 1.
11. Ленский Е.Ф., Цветков В.А. Транснациональные финансово-промышленные
группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальность и
перспективы. - М.: АФПИ еженедельника "Экономика и жизнь", 1998. С. 29.
12. Мировая экономика: Учебник/ Под. ред. проф. А. С. Булатова. -
М.: Юристъ, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...