WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Звіт про виробничу практику в Коломийському районному відділі управління внутрішніх справ - Реферат

Звіт про виробничу практику в Коломийському районному відділі управління внутрішніх справ - Реферат

Принцип соціальної справедливості. Справедливість — це морально-правова і соціально-політична категорія, яка передбачає відповідність між практичною роллю людини і її соціальним станом, між її правами та обов'язками, працею і винагородою, злочином і покаранням, заслугами людей і їхнім суспільним визнанням. Невідповідність у цих співвідношеннях оцінюється як несправедливість. Цей принцип закріплений у ст. 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають однакові конституційні права і свободи та рівні перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознаках. Принцип соціальної справедливості виявляється в діяльності міліції в тому, що вона захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової і національної належності, громадянства, віку, мови і освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

Принцип взаємодії міліції з трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням. Без такої взаємодії міліція не змогла б якісно і вчасно здійснювати покладені на неї функції. Важливу роль у цьому відіграють трудові колективи.

Для виконання покладених на неї завдань залучати громадян з їхньої згоди до профілактичної та оперативно-розшуко-вої діяльності міліції.

Примусове залучення громадян до співробітництва забороняється. Ніхто проти своєї волі не може бути насильно притягнутий до співробітництва з органами міліції.

Принцип гласності передбачає відкритість, доступність для суспільного ознайомлення, обговорення і контролю діяльності установ, організацій і посадових осіб ОВС. Принцип гласності в діяльності міліції виявляється в тому, що міліція інформує органи влади й управління, підприємства, громадські організації, трудові колективи і населення через засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку, заходи щодо його забезпечення і боротьби з правопорушеннями. Виняток становить лише інформація, яка містить державну чи службову таємницю, не підлягає розголошенню, а також відомості, що стосуються особистого життя людини.

Принцип невтручання в діяльність міліції з боку політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань означає, що міліція у своїй діяльності підпорядковується тільки законові і незалежна від будь-яких незаконних сторонніх впливів з боку політичних партій, рухів та інших громадських організацій. У підрозділах міліції не допускається діяльність громадських об'єднань, що переслідують політичні цілі, а працівники міліції при здійсненні службових повноважень керуються тільки законом і незалежні від впливу з боку політичних та громадських об'єднань.

Розділ 2. Завдання , функції та напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України.

Органи внутрішніх справ — це правоохоронні органи державної виконавчої влади, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ України, що забезпечують дотримання законності і правопорядку, боротьбу зі злочинністю, захист від протиправних посягань на здоров'я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави.

Систему органів внутрішніх справ України складають: міліція, діяльність якої регламентована Законом України "Про міліцію";

- слідчі підрозділи ОВС, які здійснюють свою діяльність на основі норм Кримінально-процесуального кодексу;

підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, створені на підставі Закону України "Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю";

-внутрішні війська, які функціонують на основі норм Закону України "Про внутрішні війська ";

-підрозділи паспортної, міграційної та реєстраційної служби.

Найбільшим підрозділом ОВС є міліція, а тому переважна частина положень Закону України "Про міліцію стосується всіх підрозділів ОВС.

Для досягнення визначеної мети на органи внутрішніх справ державою покладено вирішення таких основних завдань:

1) Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів.

Особиста безпека громадян — це стан захищеності їх прав і свобод від будь-яких зазіхань ззовні.

2) Попередження і припинення правопорушень. Попередження за своєю суттю полягає в тому, щоб не допустити протиправного поводження з боку визначених осіб, які до такого поводження схильні; усунення причин, що сприяють вчиненню правопорушень. Припинення правопорушень полягає в припиненні вже розпочатого протиправного поводження.

3) Охорона і забезпеченгш громадського порядку. Органи внутрішніх справ наділені відповідними повноваженнями у сфері забезпечення охорони правопорядку на вулицях, площах, інших громадських місцях; у сфері здійснення паспортної і дозвільної систем; у сфері дотримання правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства тощо.

4) Виявлення, розкриття і розслідування злочинів як діянь, що характеризуються підвищеним ступенем суспільної небезпеки.

5) Забезпечення безпеки дорожнього руху.

6) Охорона прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

7) Охоронаі оборона важливих державних: об'єктів.

8) Боротьби з корупцією та організованною злочинністю.

У процесі своєї діяльності органи внутрішніх справ можуть вирішувати й інші завдання, покладені на них чинним законодавством. При цьому вони взаємодіють з іншими органа-ми державної влади (прокуратурою, судами, органами Міністерства оборони України, СБУ і т.д.).

Необхідно розрізняти завдання та функції органів внутрішніх справ. Завдання органів внутрішніх справ — це коло тих питань, які вимагають свого вирішення і спрямовані на досягнення основної мети — захисту від протиправних посягань на життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави. Функції — це основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ, що дозволяють вирішити поставлені перед ними завдання.

Функції органів внутрішніх справ різноманітні і їх можна поділити на кілька груп:

1. Адміністративна функція полягає у виконавчо-розпорядницькій діяльності апарату, служб і підрозділів органів внутрішніх справ по організації і здійсненню охорони громадського порядку і громадської безпеки в рамках визначених законом повноважень.

2. Профілактична функція полягає в попередженні зло-шнів та інших правопорушень, виявленні причин і умов, що їх городжують.

3. Оперативно-розшукова функція, яка здійснюється згідно Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність",

юлягає у виявленні відповідними органами внутрішніх справ іформації про скоєні або ті, що готуються, злочини, чи про осіб, jo ухиляються від органів розслідування або відбування римінального покарання та затримання цих осіб.

4. Кримінально-процесуальна функція полягає у розгляді іяв і повідомлень про скоєні злочини, проведенні дізнання і эсудового слідства в кримінальних справах, розслідування <их покладене законом на органи внутрішніх справ.

5. Виконавча функція органів внутрішніх справ полягає у іконанні в рамках своєї компетенції адміністративних стяг-;нь.

6. Охоронна функція органів внутрішніх справ полягає в ороні на договірних засадах майна усіх видів власності юри-[чних і фізичних осіб.

7. Контрольно-наглядова функція полягає в здійсненні ортами внутрішніх справ на основі діючого законодавства міністративного нагляду за особами, звільненими з місць збавлення волі, і здійсненні інших контрольно-наглядових вноважень.

Напрями правоохоронної діяльності є відображенням внутрішньої політики держави, здійснення якоїз гідноз Конституцією покладено на Кабінет Міністрів України.

Міністерство внутрішніх справ України (далі — МВС) як головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади спрямовує свою діяльність на формування й реалізацію державної політики в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорону громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.


 
 

Цікаве

Загрузка...