WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб (магістерська робота) - Реферат

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб (магістерська робота) - Реферат

МАГІСТЕРСЬКА робота

на тему:

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Київ - 2010

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................4

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ..............................................................................7

1.1. Фізична особа як суб'єкт міжнародного злочину..................................7

1.2. Створення військових трибуналів adhoc як етап становлення міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб..........................................13

РОЗДІЛ 2

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ.......................................31

2.1. Універсальні механізми регулювання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб............................................................31

2.2. Регіональні механізми регулювання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб............................................................39

РОЗДІЛ 3

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ........................50

3.1. Міжнародний кримінальний суд як головний орган у сфері міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб..........................................50

3.2. Підстави притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб...................................................................................59

3.3. Порядок притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності...............................................................................67

ВИСНОВКИ....................................................................................82

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................85

ВСТУП

Актуальність теми.З другої половини ХХ століття й до теперішнього часу в міжнародному праві зростає і збільшується вага та значення норм, що присвячені правовому статусу фізичної особи. Закріплення на міжнародному рівні стандартів основних прав і свобод людини, створення міжнародно-правових механізмів контролю за додержанням цих прав, де все більше значення має активна та ініціативна діяльність самої людини з питань використання міжнародно-правових засобів захисту своїх прав, в тому числі і шляхом прямого та безпосереднього звернення до міжнародних судових органів, розвиток внутрішнього права міжнародних організацій, що визначають правовий статус міжнародних повноважних осіб (службовців)  всі ці тенденції свідчать про зростання та все більший вплив міжнародного права на фізичних осіб, що призвело до того, що в доктрині міжнародного права науковці висловлюють погляди з приводу доцільності включення фізичних осіб до складу суб'єктів міжнародного права. З виникненням в міжнародному праві після Нюрнберзького та Токійського військових трибуналів такого явища як міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб вище зазначена проблема стала більш актуальною.

З виокремленням міжнародного кримінального права як окремої самостійної галузі міжнародного публічного права та з появою поняття міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб, що свідчить про наявність у індивідів міжнародної деліктоздатності, серед зарубіжних юристів-міжнародників виникає чимало дискусій на предмет того, чи наділити фізичну особу міжнародною правосуб'єктністю. За часів СРСР питання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб (індивідів) досліджували такі юристи-міжнародники: Г.І. Тункін, А.Н. Трайнін, Н.Н. Полянський, В. Грабар, М.Ю. Рагінський, С.Я.Розенбліт, В. Пелла, В.А. Василенко, І.І. Лукашук, Е.А. Пушкін, А.В.Наумов. На сьогодні цим питанням займаються такі видатні вчені (серед яких є й автори проекту Римського договору Міжнародного кримінального суду) – М. Шеріф Бассіоні, А. Ціммерман, О. Тріфтерер, В. Шабас, Ф. Кірш та інші.

В Україні питання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб, яке, по суті, є поштовхом для вирішення більш фундаментальних проблем міжнародного права, як-то, міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб, не було предметом комплексного вивчення, а відтак необхідність його дослідження зумовлює актуальність обраної теми магістерської роботи.

Мета і задачі дослідження.Метою дослідження є всебічний, комплексний правовий аналіз підстав та порядку притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності, визначення поняття міжнародний злочин та відмежування його від поняття злочину міжнародного характеру, а також вивчення різних механізмів регулювання міжнародної злочинності.

Задачі дослідження зумовлені поставленою метою і полягають у тому, щоб:

  • проаналізувати, за яких підстав та умов фізична особа може бути притягнута до міжнародної кримінальної відповідальності;

  • розкрити поняття міжнародного злочину та встановити, які саме діяння містять його ознаки;

  • визначити компетенцію Міжнародного кримінального суду  виключного міжнародного органу, компетентного притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб;

  • з'ясувати об'єктивні передумови виникнення необхідності впровадження міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб на прикладі військових трибуналів adhoc;

  • охарактеризувати міжнародний та регіональний рівні співробітництва держав у боротьбі з міжнародної злочинністю.

Об'єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, норми сучасного міжнародного права, що передбачають міжнародну кримінальну відповідальність фізичних осіб і містяться у Римському статуті 1998 року та в актах міжнародного гуманітарного права, практика застосування цих норм міжнародними трибуналами, доктринальні положення, які стосуються проблеми відповідальності індивідів у міжнародному праві, а також цінності та блага, що порушуються внаслідок скоєння міжнародних злочинів.

Предметом дослідження магістерської роботи є фізична особа як суб'єкт міжнародного злочину, підстави для її притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності та порядок судового провадження щодо її справи у міжнародних інституціях.

Методи дослідження. Теоретичними і методологічними засадами магістерської роботи є теорія та практика міжнародного кримінального права, а також положення міжнародно-правових актів, що регламентують інститут міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб. Інформаційною базою роботи були дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців в у галузі міжнародного кримінального права та міжнародні документи.

Практичне значення магістерської роботи. Сукупність, представлених в роботі теоретичних досліджень, висновків та результатів може бути використана при формуванні подальшого розвитку теорії і практики міжнародного кримінального права вітчизняними науковцями.

Структура дипломної роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (52 найменування). Повний обсяг роботи становить 89 сторінок, включаючи 5 сторінок списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1. Фізична особа як суб'єкт міжнародного злочину

Відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини найчастіше настає за умови, що їхні злочинні дії пов'язані зі злочинною діяльністю держави. Офіційний статус особи (голова держави, уряду тощо) не звільняє її від кримінальної відповідальності. Тому зараз загальновизнаними є норми вироку Нюрнберзького трибуналу. По-перше: „Злочини проти міжнародного права вчиняються людьми, а не абстрактними категоріями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, які скоїли такі злочини, можуть бути виконані норми міжнародного права...". Це положення безпосередньо обґрунтовує наявність та необхідність саме індивідуальної відповідальності фізичних осіб. А по-друге: „Принцип міжнародного права, який в окремих випадках захищає представника держави, не може бути застосований до дій, які засуджуються як злочинні за міжнародним правом". Принцип індивідуальної кримінальної відповідальності фізичних осіб знайшов своє відображення також у статутах Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії (ст. 7) і Міжнародного кримінального трибуналу для Руанди (ст. 6), а також у Римському Статуті Міжнародного кримінального суду. Так, згідно з ч. 1 ст. 25 Римського Статуту визначено юрисдикцію Суду щодо фізичних осіб, незалежно від того, чи є вони представниками державної влади, чи приватними особами [25].

Відносно питання ефективності індивідуальної кримінальної відповідальності в першу чергу може виникнути питання доцільності й впливовості такого виду міжнародної відповідальності, адже існує достатньо інших видів міжнародно-правової відповідальності за міжнародні злочини. Частково відповідь на це питання вже була дана. Кримінальна відповідальність за злочини є обґрунтованою, адже відповідальність за злочинні дії осіб не може перекладатися на міжнародні організації, органи держави або державу взагалі. Суть кримінальної відповідальності саме і полягає в настанні для фізичної особи негативних обмежень прав і свобод за скоєння злочину [26, c.28].


 
 

Цікаве

Загрузка...